Isaias 51:1-23

  • Nagmaliw lamet a singa hardin na Eden so Sion (1-8)

  • Ligliwa manlapud makapanyarin Manamalsa na Sion (9-16)

  • Kopa na sanok nen Jehova (17-23)

51  “Dengel yo ak, sikayo ran manggagawa na inkatunong,Sikayo ran manaanap ed si Jehova. Nengneng kayod bato a nantapyasan ed sikayoTan ed abot ya angotkotan ed sikayo.   Nengneng kayod si Abraham ya ama yoTan ed si Sara+ ya angiyanak ed sikayo.* Ta bukbukor to sanen sikatoy tinawag ko,+Tan sikatoy benendisyonan ko tan pinarakel ko.+   Ta ligliwaen nen Jehova so Sion.+ Ligliwaen to so amin ya aderal a pasen ditan,+Tan gawaen ton singa Eden so kalawakan+Tan singa hardin nen Jehova so patar a desierto.+ Naromog ditan iray panliliket, gayaga,Pisasalamat tan balibalin kansion.+   Imano yo ak, O totook,Tan dengel mo ak, O nasyon ko.+ Lapud ompaway ed siak so sakey a ganggan,+Tan iletneg koy hustisyak bilang liwawa parad saray totoo.+   Onasingger so inkatunong ko.+ Onsabi so panangiliktar ko,+Tan ukomen na taklay ko iray totoo.+ Manilalo ed siak iray isla,+Tan alagaren da so taklay ko.*   Tangay kayod tawen,Tan usdong kayod dalin. Ta say tawen et nitaytayak a singa asewek;Tan say dalin et ondaan a singa kawes,Tan saray manaayam ditan et ompatey a singa apangat. Balet say panangiliktar ko et mansiansia ed andi-anggaan,+Tan say inkatunong ko et agbalot naandi.*+   Dengel yo ak, sikayo ran makaamta ed inkatunong,Totoon walad puso ra so ganggan* ko.+ Agkayo ontatakot ed panagkantiaw na totoo,Tan agkayo onggigiwgiw lapud panag-insulto ra.   Ta singa ra kawes ya upoten na gamugamo;Tan singa ra kawes a gawad bagoy karnero ya upoten na gamugamo.*+ Balet mansiansia so inkatunong ko ed andi-anggaan,Tan say panangiliktar ko ed amin a henerasyon.”+   Liing ka! Liing ka! Manpabiskeg ka,O taklay nen Jehova!+ Liing ka a singa nensaman, a singa ed saray apalabas a henerasyon. Agta sika imay amuyak ed Rahab,*+Say anuyok ed baleg ya ayep ed dayat?+ 10  Agta sika imay amaekat ed dayat, salanti saray danum ed maawang a kaaralman?+ Say nanggawa na dalan diad kaaralman na dayat pian makabaliw iramay arondon?+ 11  Ompawil iramay dinondon nen Jehova.+ Onla rad Sion tan oneyag ira ed liket,+Tan nakoronaan ira na* agmanganggan gayaga.+ Manliket tan manggayaga ra,Tan naandi la so ermen tan pannangis.+ 12  “Siak a mismo so manligliwa ed sikayo.+ Akin et ontakot kayo ed sakey a toon ompatey met lanlamang+Tan ed sakey ya anak na too a nalenes a singa dika? 13  Akin et lilingwanan moy Jehova a Manamalsam,+Say angibuskag ed tawen+ tan angiletneg ed pundasyon na dalin? Tan sanagew kan ontatakot lapud sanok na samay managpairap,*A singa sikatoy makayarin maneral ed sika. Iner natan so kawalaan na sanok na samay managpairap? 14  Asingger lan nibulos imay akagulonggulong;+Sikatoy ag-ompatey tan ag-onla ed abot,Tan agmet naerasan. 15  Balet siak si Jehova a Dios mo,A manetenyeg ed dayat pian onungol iray daluyon ditan+—Say ngaran ko et Jehova na saray armada.+ 16  Iyan kod sangim iray salitak,Tan sakbongan ta kay anino na limak,+Pian niletneg ko so tawen tan say pundasyon na dalin+Tan nibagak ed Sion, ‘Sikayo ray totook.’+ 17  Liing ka! Liing ka! Bangon ka, O Jerusalem,+Sikan inminum ed kopa na sanok nen Jehova a walad lima to. Ininum mo so walad kopa;Inupot moy karga na kopa a sengegay pantugingging mo.+ 18  Anggapo ed saray inyanak to so wadman a mangiwanwan ed sikato,Tan anggapo ed saray pinabaleg ton ananak so amemben ed lima to. 19  Agawa ed sika iyan duaran bengatla. Siopay miermen ed sika? Impakaderal tan impakageba, eras tan espada!+ Siopay manligliwa ed sika?+ 20  Nalmay iray ananak mo.+ Akarukol ira diad amin a suyok na karsada*A singa atap a karnero a narel ed iket. Napno ra na sanok nen Jehova, say pasnok na Dios mo.” 21  Kanian ipangasim, dengel mo iya,O biin apairap tan abuek, balet aliwan diad alak. 22  Oniay inkuan na Katawan mo, si Jehova a Dios mo, a mangiyaagel ed saray totoo to: “Alaen kod limam so kopa a sengegay pantugingging mo,+Say kopa na alak, on, say kopa na sanok ko;Agka lan balot oninum ed satan.+ 23  Iyan ko itan ed lima na saray mamapairap ed sika,+Saramay angibaga ed sika,* ‘Dakmomo ka pian gatinan mi ka!’ Kanian impagmaliw mon singa dalin so beneg mo,Singa karsada a panakaran da.”

Paimanod leksab

Odino “nampasakit ya angiyanak ed sikayo.”
Odino “pakayarik.”
Odino “et agnabuyak.”
Odino “bilin.”
Odino posiblin, “bigis.”
Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “nitapew ed ulo ra so.”
Odino “manedesdes ed sika.”
Literal, “diad ulo na amin a karsada.”
Odino “kamarerwam.”