Isaias 44:1-28

  • Saray bendisyon parad totoon pinili na Dios (1-5)

  • Anggapo lay arum a Dios nilikud ed si Jehova (6-8)

  • Makulangkulang so panggaway idolo (9-20)

  • Jehova, Mananondon na Israel (21-23)

  • Pangipaalagey lamet ed panamegley nen Ciro (24-28)

44  “Dengel ka natan, O Jacob a lingkor ko,Tan sika, O Israel a pinilik.+   Oniay inkuan nen Jehova,Say amalsa tan amorma ed sika,+Ya ontutulong lad sika sanen wala ka nid eges:* ‘Agka ontatakot, O lingkor kon Jacob,+Tan sika, Jesurun*+ a pinilik.   Ta ikdan koy danum so napgaan*+Tan paagusen ko iray kulos ed amagan pasen. Ikalbok so espirituk ed ilalak mo*+Tan say bendisyon ko ed saray kapolian mo.   Tan ontubo ran singa birdin dika,+Singa saray kiew ya alamo a walad abay na saray aagusay danum.   Walay mangibagan: “Kayarian ak nen Jehova.”+ Walay sananey a tawagen toy sarili to ed ngaran nen Jacob,Tan walay sananey ni a mangisulat ed lima to: “Kayarian nen Jehova.” Tan tawagen toy sarili to ed ngaran nen Israel.’   Oniay inkuan nen Jehova,Say Ari na Israel+ tan say Mananondon to,+ si Jehova na saray armada: ‘Siak so unaan tan siak so unor,+ Anggapo lay arum a Dios nilikud ed siak.+   Siopay mipara ed siak?+ Sikatoy mansalita pian ibaga to tan paneknekan tod siak!+ Manlapu lad samay impangiletneg ko ed saray totoo nensaman,Ibaga ra no antoy bengatlan onsabiTan saray bengatlan nagawa ni labat.   Agkayo onkekebbiew,Tan agkayo napaparalisa ed takot.+ Agta imbagak lad sikayon amin tan inyabawag ko la? Sikayo iray tasik.+ Wala ta ni Dios nilikud ed siak? Anggapo, anggapo lay arum a Bato;+ anggapo lay arum a kabat ko.’”   Anggapoy kakanaan na amin a managgawa na imahen,Tan anggapoy nagunggona ra ed sarayan bengatlan papablien da.+ Bilang saray tasi ra et anggapon balot so nanengneng tan amta na saratan,*+Kanian nabaingan iramay nanggawa ed saratan.+ 10  Siopay mamorma na sakey a dios odino manggaway sakey a metal ya imahenYa anggapo met lanlamang so nagunggona?+ 11  Nabaingan so amin a kakaiba to!+ Saray marunong a komikimey et totoo labat. Mantitipon ira komon ya amin tan ontalindeg ira. Ontakot ira lanlamang tan nabaingan iran amin. 12  Itapew na managpanday so balatyang ed saray ngalab diad panamegley na kagawaan to. Pormaen to itan diad panamegley na saray martilyo,A gawaen to itan ed panamegley na mabiskeg a taklay to.+ Insan sikatoy naerasan tan onkapuy;Ag-oninum tan nakesawan. 13  Iyunat na manag-ukit na kiew so lubir a panagsukat, tan igulis toy desinyo ed panamegley na ambalangan tisa. Usaran to itan na bangbang tan gulisan to ed panamegley na kompas. Pagmaliwen to itan a kaparpara na sakey a too,+Singa karakpan na too,Pian ilira tod sakey ya abung.*+ 14  Walay sakey a say kimey to et manbatang na saray kiew a sedro. Pilien toy sakey a klase na kiew, sakey a roble,*Tan pabalegen to itan ed pegley na kakiewan diad katakelan.+ Itanem to so kiew a laurel tan pabalegen itan na uran. 15  Insan pansunglor itan na too. Pandangdangan toy arum ed satan;Pamparlang to tan panlutoan toy tinapay. Balet manggawa met na sakey a dios a dayewen to. Gawaen to itan ya imahen a pandakmomoan to.+ 16  Poolan to so kapaldua na satan;Pankalotan toy karne a kanen to, tan sikatoy napesel. Pandangdangan to met itan tan ibaga ton: “Apetangan ak la legan kon babantayan so apoy.” 17  Balet say kera et gawaen ton sakey a dios, sakey ya inukit ya imahen. Pandakmomoan to tan dayewen to itan. Pampikasian to tan ibaga ton: “Iliktar mo ak, lapud sika so dios ko.”+ 18  Anggapoy pakaamta ra odino pakatalos da,+Lapud aperengan iray mata ra tan ag-ira makanengneng,Tan andiay pakatebek so puso ra. 19  Anggapo ed sikaray makapannonotOdino walaay pikakabat odino pakatalos, a mangibagan: “Pinoolan koy kapaldua na satan,Tan saray ngalab et nanlutoan koy tinapay tan nankalotan koy karne a kinan ko. Kanian, gawaen ko kasin sakey a makapadimlan bengatla so akera?+ Dayewen ko kasi so sakey a piraso* na tabla a nanlapud kiew?” 20  Kakanen toy dapol. Sikatoy imbalang na apalikdon puso to. Agto niliktar so sarili to,* tan agto met ibagan: “Agta katilaan so walad kawanan a limak?” 21  “Nodnonot mo irayan bengatla, O Jacob, tan sika, O Israel,Ta sika so lingkor ko. Pinorma ta ka, tan sika so lingkor ko.+ O Israel, agta ka lingwanan.+ 22  Punasen ko iray impakalingom a singa iratan nasakbongan na lurem,+Tan saray kasalanan mo a singa iratan nasakbongan na makapal a lurem. Pawil kad siak, ta dondonen ta ka.+ 23  Eyag kayod liket, sikayo ran katawenan,Ta kinmiwas lay Jehova! Iyeyag yoy pananalo, sikayo ran kaaralman na dalin! Oneyag kayo lapud liket, sikayo ran kapalandeyan,+Sikan katakelan, tan amin yon kakiewan a wadtan! Ta dinondon nen Jehova so Jacob,Tan impanengneng tod Israel so karakpan to.”+ 24  Oniay inkuan nen Jehova, say Mananondon mo,+Say amorma ed sika sanen wala ka nid eges: “Siak si Jehova, a nanggawa ed amin a bengatla. Siak a bukor so angibuskag ed katawenan,+Tan angibilkag ed dalin.+ Siopay tinmulong ed siak? 25  Deralen ko iray tanda na saray mansasalitay andi-kakanaan,*Tan pagmaliwen kon makulangkulang iray managparles;+Wetweten ko iray makabat a totooTan gawaen kon kaambagelan so pikakabat da;+ 26  Patuaen ko so salita na lingkor ko,Tan sigpot kon sumpalen iray propesiya na saray mensaherok;+Siak a mangibabaga nipaakar ed Jerusalem, ‘Sikatoy napanayaman,’+ Tan diad saray syudad na Juda, ‘Nipaalagey ira lamet,+Tan ipaalagey ko iray aderalderal a pasen to’;+ 27  Siak a mangibabaga ed aralem a danum, ‘Namagaan ka,Tan paekaten ko so amin ya ilog mo’;+ 28  Siak a mangibabaga nipaakar ed si Ciro,+ ‘Sikato so tinurok a managpastol,Tan sumpalen toy amin a gagalak’;+Siak a mangibabaga nipaakar ed Jerusalem, ‘Sikatoy nipaalagey lamet,’ Tan nipaakar ed templo, ‘Niletneg lamet so pundasyon mo.’”+

Paimanod leksab

Odino “ontutulong lad sika manlapud inkiyanak mo.”
Kabaliksan toy “Sakey a Maptek,” sakey a mapagalang a titulo na Israel.
Odino “amagaan a dalin.”
Literal, “binim.”
Salanti, saray imahen.
Odino “santuaryo.”
Sakey iyan klase na angkabaleg a kiew. Diad Ingles et oak.
Odino “amagan piraso.”
Odino “kamarerwa to.”
Odino “saray palson propeta.”