Isaias 53:1-12

  • Say impanirap, impatey, tan inkiponpon na lingkor nen Jehova (1-12)

    • Binalawbalaw tan inarawian (3)

    • Inawit to iray sakit tan ir-irap (4)

    • “Inyakar ed panagpateyan a singa sakey a kordero” (7)

    • Inawit toy kasalanan na dakel (12)

53  Siopay anisia ed balita a nanlapud sikami?*+ Tan diad siopa so angiparungtalan ed taklay nen Jehova?+   Sikatoy onsimit a singa sakey a sanga+ ed arapan to,* singa sakey a lamot ed amagaan a dalin. Aliwan marakep so talindeg to, tan anggapoy antokaman a karakpan to;+Tan sano sikatoy nanengneng mi, agkami onasingger ed sikato lapud itsura to.*   Sikatoy binalawbalaw tan inarawian na totoo,+Sakey a toon nigana ed* ir-irap tan kabisado toy sakisakit. Singa niyamot ed sikami so lupa to.* Sikatoy abalawbalaw, tan impasen min anggapoy kakanaan.+   On, inawit ton mismo iray sakit mi,+Tan inako to iray ir-irap mi.+ Balet sikatoy impasen min sinalot, dinusa tan pinairap na Dios.   Balet sikatoy dinuyok+ lapud kasalanan mi;+Sikatoy apairap lapud saray lingo mi.+ Inako to so dusa parad kareenan mi,+Tan apaabig kami lapud saray sugat to.+   Singa kami abalbalang a karnero,+Inmarap so kada sakey ed dilin dalan to,Tan impasakbat nen Jehova ed sikato so amin a kasalanan mi.+   Sikatoy minaltrato ra+ tan inmabuloy a napairap,+Balet agto biniswat so sangi to. Sikatoy inyakar ed panagpateyan a singa sakey a kordero,+Singa sakey a karneron marendeen ed arapan na saray managkiskis na bago,Tan agto biniswat so sangi to.+   Lapud panameget* tan panangukom, sikatoy inala;Tan siopay manimano ed saray detalye nipaakar ed henerasyon to?* Ta sikatoy inekal ed dalin na saray mabilay;+Sikatoy pinekpek* lapud kasalanan na totook.+   Tan sanen sikatoy inatey, sikatoy niponpon* diad kawalaan na saray mauges,+Tan saray mayayaman,*+Anggaman anggapoy ginawa ton mauges,*Tan anggapoy imbaga ton panamalikdo.+ 10  Balet linawa nen Jehova* a sikatoy manirap, tan inyabuloy ton sikatoy nasakitan. No iter na Dios so bilay* to bilang sakey ya apay parad impakasumlang,+Nanengneng toy ilalak* to, naparukey to iray agew to,+Tan diad panamegley to et ontalona no antoy panlabayan* nen Jehova.+ 11  Lapud pakakagonigon to,* nanengneng toy maong a pansumpalan tan panliketan to itan. Diad panamegley na pikakabat to, samay matunong, say lingkor ko,+Et iwanwan to so dakel a totoo pian nipasen iran matunong,+Tan awiten to iray kasalanan da.+ 12  Kanian sikatoy ikdan koy betang a kaiba na dakerakel,Tan apagen toy samsam a kaiba iray mabibiskeg,Lapud inter toy bilay to* anggad patey+Tan impasen a sakey ed saray makasalanan;+Inawit toy kasalanan na dakel a totoo,+Tan sikatoy nagmaliw a manamegley parad saray makasalanan.+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “ed nadngelan mi.”
Say “to” et nayarin manutukoy ed sakey a manoobserba odino ed Dios.
Odino “anggapoy nikadkaduman itsura to pian sikatoy pampilalekan mi.”
Odino posiblin, “Sikatoy singa sakey a toon aglabay a nengnengen na totoo.”
Odino “amta toy.”
Odino “pinatey.”
Odino “kabibilay to?”
Odino “panamairap.”
Odino “Tan walay mangiter na pangiponponan ed sikato.”
Literal, “sakey a toon mayaman.”
Odino “karuksaan.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “linawa; maabig a panliketan.”
Literal, “bini.”
Odino “Balet nanliketan nen Jehova.”
Odino “pakakagonigon na kamarerwa to.”
Literal, “inyibung toy kamarerwa to.”