Isaias 61:1-11

  • Alanaan pian mangiyabawag na maong a balita (1-11)

    • “Taon na kaabigay-linawa nen Jehova” (2)

    • “Angkakabaleg a kiew na inkatunong” (3)

    • Ontulong iray dayo (5)

    • “Saray saserdote nen Jehova” (6)

61  Walad siak so espiritu na Soberanon Katawan a Jehova,+Ta nilanaan ak nen Jehova a mangiyabawag na maong a balita ed saray mauyamo.+ Imbaki to ak pian bedberan iramay asugatan a puso,Pian iyabawag so kibulos ed saray naaripenTan kilukas na kamataan ed saray nipriso,+   Pian iyabawag so taon na kaabigay-linawa* nen JehovaTan say agew na panangibales na Dios tayo,+Pian naligliwa so amin a maneermen,+   Pian taryaan ko iray maneermen ed Sion,Pian naikdan ira na sakbong na ulo imbes a dapol,Say larak na panliliket imbes a paneermen,Say kawes a kirayewan imbes a maer-ermen ya espiritu. Tan natawag iran angkakabaleg a kiew na inkatunong,Say intanem nen Jehova, pian sikatoy nigloria.*+   Apigeren da iray abayag lan aderal a pasen;Ipaalagey da iray pasen ya agnapanayaman nensaman,+Tan apigeren da iray aderal a syudad,+Saray pasen ya agpanaayaman ed dakel lan henerasyon.+   “Onsabi iray dayo tan pastolan da iray pulok yo,Tan saray dayo+ so magmaliw a dumaralus yo tan manag-asikaso na kaubasan yo.+   Tan natawag kayon saray saserdote nen Jehova;+Tawagen da kayon saray lingkor na Dios tayo. Kanen yo iray kaykayarian na saray nasyon,+Tan manpasirayew kayo lapud gloria* da.   Imbes a kababaingan et doble so awaten yon kayarian,Tan imbes a kabandayan et oneyag ira ed liket lapud apag da. On, doble so awaten dan kayarian diad dalin da.+ Niwalad sikara so andi-anggaan a panliket.+   Ta siak, si Jehova, et inarok so inkahustisya;+Kabusol koy panagtakew tan ag-inkatunong.+ Matoor kon iter ed sikara so upa ra,Tan manggawa ak na andi-anggaan a pisisipanan ed sikara.+   Saray ilalak* da et magmaliw a bantog ed saray nasyon,+Tan saray poli da et magmaliw a bantog ed saray totoo. Nabidbir ira na amin a makanengneng ed sikara,A sikara so ilalak* a benendisyonan nen Jehova.”+ 10  Manliket ak a maong ed si Jehova. Manggayaga ak* ed Dios ko.+ Ta kinawesan to ak na kililiktar;+Nilatopan to ak na kawes* na inkatunong,Singa nobyon akasulong na turbante a kaparparay turbante na saserdote,+Tan singa nobya ya akasulong na saray parakep to. 11  Ta no panon a papatuboen na dalin so bukelTan no panon a papatuboen na hardin iray nitanem ditan,Patuboen met na Soberanon Katawan a JehovaSo inkatunong+ tan say kirayewan+ diad arap na amin a nasyon.

Paimanod leksab

Odino “pabor.”
Odino “naparakep.”
Odino “kaykayamanan.”
Literal, “bini.”
Literal, “bini.”
Odino “so kamarerwak.”
Odino “andiay-taklay a latop.”