Isaias 52:1-15

  • Liing ka, O Sion! (1-12)

    • Saray agaylay dakep a sali na saray mangipapasabi na maong a balita (7)

    • Manbabansag ya oneeyag iray managbantay na Sion (8)

    • Nepeg a malinis iramay mangaawit na saray kagawaan nen Jehova (11)

  • Nitandoro so lingkor nen Jehova (13-15)

    • Aderal ya itsura (14)

52  Liing ka! Liing ka! Manpabiskeg ka,+ O Sion!+ Isulong mo iray mararakep a kawes mo,+ O Jerusalem, say masanton syudad! Ta anggapo lay onloob ed sika ya ag-asegat tan agmalinis.+   Ipagpag mo iray dabok a walad sika, bangon ka tan yurong kad pasen a mapagalang, O Jerusalem. Ekal mo iray akabalor ed beklew mo, O sikan narel ya anak a bii na Sion.+   Ta oniay inkuan nen Jehova: “Nilako kayo ya anggapoy kantidad,+Tan narondon kayo ya anggapoy bayar.”+   Ta oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Diad Ehipto so inmunan nakar na totook pian manayam ira bilang dayo;+Insan pinairap ira na Asirya ya anggapoy sengegan.”   “Anto sirin so gawaen kod saya?” so imbaga nen Jehova. “Ta saray totook et inala ya anggapoy kantidad. Saramay manuuley ed sikara et ag-ontutundan oneeyag lapud panatalo ra,”+ so inkuan nen Jehova,“Tan mabetbet, diad sanagew et agda rerespetoen so ngaran ko.+   Lapud satan et naamtaan na totook so ngaran ko;+On, naamtaan da ed satan ya agew a siak so mansasalita. Nia, siak iya!”   Agaylay dakep ed kapalandeyan iray sali na samay mangipapasabi na maong a balita,+Samay mangiyaabawag na kareenan,+Samay mangipapasabi na maong a balita nipaakar ed magmaong a bengatla,Samay mangiyaabawag na kililiktar,Samay mangibabaga ed Sion: “Say Dios mo et nagmaliw ya Ari!”+   Dengel mo! Inkasil na saray managbantay mo so boses da. Manbabansag iran oneeyag ed liket,Ta nanengneng dan malinlinew* sano tiponen lamet nen Jehova so Sion.   Manggayaga kayo, manbabansag kayon oneyag ed liket, sikayo ran aderal a pasen na Jerusalem,+Ta niligliwa nen Jehova iray totoo to;+ dinondon to lay Jerusalem.+ 10  Imparungtal nen Jehova so masanton taklay to ed arap na amin a nasyon;+Nanengneng ed amin a sampot na dalin so panangiliktar* na Dios tayo.+ 11  Arawi kayo, arawi kayo, paway kayo ditan,+ agyo didiwiten iray marutak!+ Paway kayo ed sikato,+ mansiansia kayon malinis,Sikayo ran mangaawit na saray kagawaan ed abung nen Jehova.+ 12  Ta ontaynan kayon agnatatakot,Tan agyo kaukolay ombatik,Ta si Jehova so onlad unaan yo,+Tan say Dios na Israel so manbantay ed benegan yo.+ 13  Say lingkor ko+ et onkiwas a walaay aralem a pakatalos. Sikatoy niiyan ed atagey a pasen,Sikatoy niyatagey tan nitandoron maong.+ 14  No panon a mankelkelaw so dakel diad impakanengneng dad sikato—Ta ontan lay impakaderal na itsura to a mas ni nen say siopaman a too,Tan aderal so talindeg to a mas ni nen say katooan— 15  Mankelkelaw met so dakel a nasyon lapud sikato.+ Pepetan na arari iray sangi ra* ed arapan to,+Lapud nanengneng da iray agni nipaamta ed sikara,Tan imanoen da iray agda ni nadngelan.+

Paimanod leksab

Odino “mata ed mata.”
Odino “pananalo.”
Odino “Agmakaskasel iray arari.”