Onlad karga

Onlad saray karga

Say Libro na Isaias

Saray Kapitulo

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Sakey ya ama tan saray rebelyoson ananak to (1-9)

  • Kabusol nen Jehova so panagdayew a pormalidad (10-17)

  • “Pantongtongan tayo ray kaukolan ya ipetek” (18-20)

  • Nipaalagey lamet so Sion bilang matoor a syudad (21-31)

 • 2

  • Niyatagey so palandey nen Jehova (1-5)

   • Magmaliw a tarem na lukoy iray espada (4)

  • Iyabeba nen Jehova iray mapaatagey (6-22)

 • 3

  • Ibabalang na saray lider na Juda iray totoo (1-15)

  • Naukom iray mangaayat a bibiin ananak na Sion (16-26)

 • 4

  • Pitoran bibii ed kada sakey a laki (1)

  • Magmaliw a magloria imay pasimiten nen Jehova (2-6)

 • 5

  • Kansion nipaakar ed kaubasan nen Jehova (1-7)

  • Gonigon parad kaubasan nen Jehova (8-24)

  • Sanok na Dios ed saray totoo to (25-30)

 • 6

  • Pasingawey nipaakar ed si Jehova diad templo to (1-4)

   • “Masanto, masanto, masanto si Jehova” (3)

  • Alinisan iray bibil nen Isaias (5-7)

  • Nibaki si Isaias (8-10)

   • “Wadia ak! Ibaki mo ak!” (8)

  • “Anggad kapigan, O Jehova?” (11-13)

 • 7

  • Mensahe parad si Arin Ahaz (1-9)

   • Sear-jasub (3)

  • Tanda nipaakar ed si Emmanuel (10-17)

  • Pansumpalan na ag-inkamatoor (18-25)

 • 8

  • Say iyataki na Asirya (1-8)

   • Maher-salal-has-baz (1-4)

  • Ag-ontatakot—“Walad sikami so Dios!” (9-17)

  • Si Isaias tan saray ananak to so onkanan tanda (18)

  • Ontupleg ed ganggan, aliwan ed saray demonyo (19-22)

 • 9

  • Sakey a baleg a liwawa parad dalin na Galilea (1-7)

   • Kiyanak na “Prinsipe na Kareenan” (6, 7)

  • Lima na Dios sumpad Israel (8-21)

 • 10

  • Lima na Dios sumpad Israel (1-4)

  • Asirya—lewet a mangipatnag na sanok na Dios (5-11)

  • Dusa parad Asirya (12-19)

  • Ompawil iray akera ed Jacob (20-27)

  • Ukomen na Dios so Asirya (28-34)

 • 11

  • Matunong ya uley na simit nen Jesse (1-10)

   • Manulop so lobo tan kordero (6)

   • Napano so dalin na kakabatan ed si Jehova (9)

  • Nipawil iray akera (11-16)

 • 12

  • Kansion parad pisasalamat (1-6)

   • “Si Jah Jehova so kasil ko” (2)

 • 13

  • Mensahe sumpad Babilonia (1-22)

   • Say agew nen Jehova et asingger la! (6)

   • Deralen na saray Medo so Babilonia (17)

   • Aglan balot napanayaman so Babilonia (20)

 • 14

  • Manayam so Israel ed dili ran dalin (1, 2)

  • Kantiaw sumpad ari na Babilonia (3-23)

   • Napelag manlapud tawen so maliwawan bitewen (12)

  • Buyaken na lima nen Jehova so Asiryano (24-27)

  • Mensahe sumpad Filistia (28-32)

 • 15

  • Mensahe sumpad Moab (1-9)

 • 16

  • Katuloyan na mensahe sumpad Moab (1-14)

 • 17

  • Mensahe sumpad Damasco (1-11)

  • Banoen nen Jehova iray nasyon (12-14)

 • 18

  • Mensahe sumpad Etiopia (1-7)

 • 19

  • Mensahe sumpad Ehipto (1-15)

  • Nakabatan na Ehipto si Jehova (16-25)

   • Altar parad si Jehova diad Ehipto (19)

 • 20

  • Tanda sumpad Ehipto tan Etiopia (1-6)

 • 21

  • Mensahe sumpad kalawakan na dayat (1-10)

   • Manbabantay diad tagey na panagbantayan (8)

   • “Say Babilonia et naplag la!” (9)

  • Mensahe sumpad Duma tan say patar a desierto (11-17)

   • “Managbantay, kumusta iyan labi?” (11)

 • 22

  • Mensahe nipaakar ed Lawak na Pasingawey (1-14)

  • Sinalatan nen Eliakim si Sebna a manag-asikaso (15-25)

   • Simbolikon panagsabitan (23-25)

 • 23

  • Mensahe sumpad Tiro (1-18)

 • 24

  • Ekalen nen Jehova so amin a walad dalin (1-23)

   • Si Jehova so Ari ed Sion (23)

 • 25

  • Daakan a bendisyon parad totoo na Dios (1-12)

   • Ponsia nen Jehova a walaay maabig iran alak (6)

   • Anggapo lay patey (8)

 • 26

  • Kansion nipaakar ed panagmatalek tan kililiktar (1-21)

   • Si Jah Jehova, say andi-anggaan a Bato (4)

   • Naaralan na totood dalin so inkatunong (9)

   • “Nabilay iray inatey mo” (19)

   • Onloob ed saray kuarto tan onamot (20)

 • 27

  • Pinatey nen Jehova so Leviatan (1)

  • Kansion nipaakar ed Israel bilang sakey a kaubasan (2-13)

 • 28

  • Pakaskasi la ray buanges ed Efraim! (1-6)

  • Mantugingging iray saserdote tan propeta na Juda (7-13)

  • “Akisipanan kami ed Patey” (14-22)

   • Mablin bato ed suyok diad Sion (16)

   • Nikadkaduman gawa nen Jehova (21)

  • Niyilustra so marunong a panagdisiplina nen Jehova (23-29)

 • 29

  • Pakaskasi lay Ariel! (1-16)

   • Kinondena so panaglingkor ed panamegley na bibil (13)

  • Makarengel iray telek; tan makanengneng iray bulag (17-24)

 • 30

  • Anggapoy kakanaay tulong na Ehipto (1-7)

  • Impulisay na totoo so impropesiyan mensahe (8-14)

  • Biskeg ed pangipatnag na panagmatalek (15-17)

  • Kinasian nen Jehova iray totoo to (18-26)

   • Jehova, say Makapadinayew a Managbangat (20)

   • “Saya so dalan” (21)

  • Ukomen nen Jehova so Asirya (27-33)

 • 31

  • Manlapud Dios so napanmatalkan a tulong, aliwan ed totoo (1-9)

   • Saray kabayo na Ehipto et laman (3)

 • 32

  • Sakey ya ari tan saray prinsipe so manuley parad tuan inkahustisya (1-8)

  • Apasakbayan iray kampante a bibii (9-14)

  • Saray bendisyon sano nikalbo so espiritu (15-20)

 • 33

  • Panangukom tan ilalo parad saray matunong (1-24)

   • Si Jehova so Ukom, Manangiter na Ganggan, tan Ari (22)

   • Anggapoy mangibagay: “Mansasakit ak” (24)

 • 34

  • Panangibales nen Jehova ed saray nasyon (1-4)

  • Magmaliw ya agnapanayaman so Edom (5-17)

 • 35

  • Nipawil so paraiso (1-7)

   • Makanengneng la ray bulag; makarengel la ray telek (5)

  • Dalan na Kasantosan parad saray arondon (8-10)

 • 36

  • Inataki nen Senakerib so Juda (1-3)

  • Kinantiawan na Rabsases si Jehova (4-22)

 • 37

  • Kinmerew na tulong ed Dios si Hezekias ed panamegley nen Isaias (1-7)

  • Tinaktakot nen Senakerib so Jerusalem (8-13)

  • Pikakasi nen Hezekias (14-20)

  • Impasabi nen Isaias so ebat na Dios (21-35)

  • Pinatey na anghel so 185,000 Asiryano (36-38)

 • 38

  • Impansakit tan inyabig nen Hezekias (1-22)

   • Kansion parad pisasalamat (10-20)

 • 39

  • Saray mensahero a nanlapud Babilonia (1-8)

 • 40

  • Ligliwa parad totoo na Dios (1-11)

   • Boses ed kalawakan (3-5)

  • Pakapanyari na Dios (12-31)

   • Saray nasyon et singa sankatedter a danum ed timba (15)

   • Say Dios et manaayam diad tagey na “malimpek a dalin” (22)

   • Amin a bitewen et atawag ed kangaranan da (26)

   • Agbalot nakesawan so Dios (28)

   • Ombiskeg lamet iray maniilalo ed si Jehova (29-31)

 • 41

  • Managsakop a nanlapud bubutayan na agew (1-7)

  • Apili so Israel bilang lingkor na Dios (8-20)

   • “Abraham a kaarok” (8)

  • Inangat iray arum a dirios (21-29)

 • 42

  • Say lingkor na Dios tan say gawaen to (1-9)

   • ‘Jehova so ngaran ko’ (8)

  • Sakey a balon kansion na panangidayew ed si Jehova (10-17)

  • Bulag tan telek so Israel (18-25)

 • 43

  • Tiponen lamet nen Jehova iray totoo to (1-7)

  • Uukomen iray dirios (8-13)

   • “Sikayo ray tasik” (10, 12)

  • Kibulos ed Babilonia (14-21)

  • “Manarap tad korte” (22-28)

 • 44

  • Saray bendisyon parad totoon pinili na Dios (1-5)

  • Anggapo lay arum a Dios nilikud ed si Jehova (6-8)

  • Makulangkulang so panggaway idolo (9-20)

  • Jehova, Mananondon na Israel (21-23)

  • Pangipaalagey lamet ed panamegley nen Ciro (24-28)

 • 45

  • Nilanaan si Ciro pian sakopen toy Babilonia (1-8)

  • Agnepeg a milaban so pitek ed samay Managdamili (9-13)

  • Bidbiren na arum a nasyon so Israel (14-17)

  • Napanmatalkan so Dios ed panamalsa tan panangiparungtal (18-25)

   • Pinalsa so dalin pian panayaman (18)

 • 46

  • Saray idolo na Babilonia sumpad Dios na Israel (1-13)

   • Ipapasakbay nen Jehova so nagawad arapen (10)

   • Managsibar a manok manlapud bubutayan na agew (11)

 • 47

  • Inkaplag na Babilonia (1-15)

   • Niparungtal so katuaan nipaakar ed saray astrologo (13-15)

 • 48

  • Nipetek tan alinisan so Israel (1-11)

  • Onkiwas si Jehova sumpad Babilonia (12-16a)

  • Makagunggona so bangat na Dios (16b-19)

  • “Paway kayod Babilonia!” (20-22)

 • 49

  • Responsabilidad na lingkor nen Jehova (1-12)

   • Liwawa na saray nasyon (6)

  • Ligliwa parad Israel (13-26)

 • 50

  • Nanresulta ed problema iray kasalanan na Israel (1-3)

  • Matulok a lingkor nen Jehova (4-11)

   • Dila tan layag na saray nibangat (4)

 • 51

  • Nagmaliw lamet a singa hardin na Eden so Sion (1-8)

  • Ligliwa manlapud makapanyarin Manamalsa na Sion (9-16)

  • Kopa na sanok nen Jehova (17-23)

 • 52

  • Liing ka, O Sion! (1-12)

   • Saray agaylay dakep a sali na saray mangipapasabi na maong a balita (7)

   • Manbabansag ya oneeyag iray managbantay na Sion (8)

   • Nepeg a malinis iramay mangaawit na saray kagawaan nen Jehova (11)

  • Nitandoro so lingkor nen Jehova (13-15)

   • Aderal ya itsura (14)

 • 53

  • Say impanirap, impatey, tan inkiponpon na lingkor nen Jehova (1-12)

   • Binalawbalaw tan inarawian (3)

   • Inawit to iray sakit tan ir-irap (4)

   • “Inyakar ed panagpateyan a singa sakey a kordero” (7)

   • Inawit toy kasalanan na dakel (12)

 • 54

  • Nawalaan na dakel ya ananak so lepes a Sion (1-17)

   • Jehova, pinagka-asawa na Sion (5)

   • Bangatan nen Jehova iray ananak na Sion (13)

   • Ag-ontalona iray armas sumpad Sion (17)

 • 55

  • Imbitasyon a mangan tan oninum ya anggapoy bayar (1-5)

  • Anapen si Jehova tan say napanmatalkan a salita to (6-13)

   • Mas atagey iray dalan na Dios nen saray dalan na too (8, 9)

   • Seguradon nasumpal so salita na Dios (10, 11)

 • 56

  • Saray bendisyon parad saray dayo tan eunoko (1-8)

   • Abung a panagpikasian na amin (7)

  • Saray bulag a managbantay, emel ya aso (9-12)

 • 57

  • Naandi so matunong tan saray matoor (1, 2)

  • Niparungtal so espiritual a prostitusyon na Israel (3-13)

  • Ligliwa parad saray pakaskasi (14-21)

   • Singa madaluyon a dayat iray mauges (20)

   • Anggapoy kareenan ed saray mauges (21)

 • 58

  • Tua tan palson panag-ayunal (1-12)

  • Panliket ed panngilin na Sabaton (13, 14)

 • 59

  • Saray kasalanan na Israel so sengegay inkisian ed Dios (1-8)

  • Impangipatua ed saray kasalanan (9-15a)

  • Onsalet si Jehova parad saray magbabawi (15b-21)

 • 60

  • Onsinag ed Sion so gloria nen Jehova (1-22)

   • Singa saray malapati ya onaarap ed saray ubong da (8)

   • Balitok imbes a gansa (17)

   • Say daiset et magmaliw a sanlibo (22)

 • 61

  • Alanaan pian mangiyabawag na maong a balita (1-11)

   • “Taon na kaabigay-linawa nen Jehova” (2)

   • “Angkakabaleg a kiew na inkatunong” (3)

   • Ontulong iray dayo (5)

   • “Saray saserdote nen Jehova” (6)

 • 62

  • Balon ngaran na Sion (1-12)

 • 63

  • Panangibales nen Jehova ed saray nasyon(1-6)

  • Matoor a panangaro nen Jehova ed saray panaon nensaman (7-14)

  • Pikakasi na panagbabawi (15-19)

 • 64

  • Katuloyan na pikakasi na panagbabawi (1-12)

   • Si Jehova so “Managdamili ed sikami” (8)

 • 65

  • Panangukom nen Jehova ed saray mandadayew ed idolo (1-16)

   • Dios na Suerte tan dios na Kapalaran (11)

   • “Mangan iray lingkor ko” (13)

  • Balon tawen tan balon dalin (17-25)

   • Pangipaalagey na kaabungan; pantanem na kaubasan (21)

   • Anggapoy mansagpot ed andi-kakanaan (23)

 • 66

  • Duga tan palson panagdayew (1-6)

  • Say ina a Sion tan saray ananak to (7-17)

  • Atipon iray totoo pian mandayew diad Jerusalem (18-24)