Isaias 62:1-12

  • Balon ngaran na Sion (1-12)

62  Agak manpareen nisengeg ed Sion,+Tan agak manpainawa nisengeg ed JerusalemAnggad onsinag so inkatunong to a singa masnag a liwawa+Tan ondalang so kililiktar to a singa silew.+   “O bii, nanengneng na saray nasyon so inkatunong mo,+Tan nanengneng na amin ya arari so gloriam.+ Tan natawag ka ed sakey a balon ngaran+Ya iter a mismo nen Jehova.   Magmaliw kan marakdakep a korona diad lima nen Jehova,Sakey a turbante na ari diad lima na Dios mo.   Agka la natawag a sakey a biin ataynanan,+Tan say dalin mo et agla nibagan agnapanayaman.+ Balet natawag kan “Sikato so Panliketan Ko,”+Tan say dalin mo et natawag a “Walaay Asawa.” Ta panliketan ka nen Jehova,Tan say dalin mo et magmaliw a walaay asawa.   Ta singa sakey a balolaki a mangasawa na sakey a marikit,Asawaen ka na lalakin ananak mo. Singa panliket na nobyo ed nobya to,Manliket so Dios mo lapud sika.+   O Jerusalem, angipasen ak na saray managbantay ed saray padir mo. Sanagew tan sanlabi, diad amin a panaon et ag-ira nepeg a manpareen. Sikayo ran mansasalita nipaakar ed si Jehova,Agkayo manpapainawa,   Agyo pampapainawaen anggad niletneg ton malet so Jerusalem,On, anggad gawaen ton kirayewan na dalin so syudad.”+   Insamba nen Jehova ed panamegley na kawanan a lima to tan say mabiskeg a taklay to: “Agko la iter ed saray kalaban mo so ilik mo bilang naakan da,Odino say balon alak mo ya inumen na saray dayo, a saratan et nansagpotan mo.+   Balet saramay manaani na ilik so mangan ed satan tan idayew day Jehova;Tan saramay manitipon na alak so oninum ed satan diad masanton sular na templok.”+ 10  Paway kayo, paway kayo ed saray puerta na syudad. Mangiparaan kayoy dalanen na totoo.+ Manggawa kayo, manggawa kayoy karsada. Ekalan yo itan na bato.+ Mangitagey kayoy sakey a tanda* parad totoo.+ 11  Inyabawag la nen Jehova diad saray sampot na dalin: “Ibaga yod anak a bii na Sion,‘Onsabi lay kilalaban mo.+ Walad sikato so itumang to,Tan walad sikato so upa ya ibayar to.’”+ 12  Natawag iran masanton totoo, saray dinondon nen Jehova,+Tan natawag kan “Aanap-anapen,” say “Syudad ya Ag-ataynanan.”+

Paimanod leksab

Odino “palitek a pinagkatanda.”