Isaias 15:1-9

  • Mensahe sumpad Moab (1-9)

15  Say mensahe sumpad Moab:+ Lapud aderal so Ar+ na Moab ed loob labat na sakey labi,Anggapo lan balot so narengel ditan. Lapud aderal so Kir+ na Moab ed loob labat na sakey labi,Anggapo lan balot so narengel ditan.   Sikatoy tinmatdang ed Abung* tan ed Dibon,+Diad atagey iran pasen, pian onakis. Nanugaog so Moab lapud Nebo+ tan Medeba.+ Kinalbo so amin a kauloan,+ akatli so amin a balbas.+   Akasulong ira na sakon abel diad saray karsada. Manugaog iran amin diad saray atep da tan diad saray plaza ra;Onakis ira diad iyepas da.+   Oneeyag so Hesbon tan Eleale;+Narerengel so boses da ya anggad Jahaz.+ Kanian oneeyag iray sundalo na Moab. Sikatoy* ginmiwgiw.   Mansibsibek so pusok lapud Moab. Binmabatik iray takas ditan tan akasabi ra anggad Zoar+ tan Eglat-selisiya.*+ Manak-akis iran ontatatdang ed Luhit;Sanen paarap irad Horonaim, inmakis iran maksil lapud kadederal.+   Ta nakatan iray danum na Nimrim;Amagaan so birdin karikaan,Naandi iray dika tan anggapo lay nanengneng a birdi.   Kanian awi-awit da iray akera ed saray tinipon da tan kayamanan da;Babaliwen da so lawak* a kawalaan na saray kiew ya alamo.   Ta say pannangis et sankarengel ed interon teritorya na Moab.+ Say panugaog et sinmabi anggad Eglaim;Say panugaog et sinmabi anggad Beer-elim.   Ta apano na dala iray danum na Dimon,Tan wala ni kaaruman ya iyakar ko parad Dimon: Sakey a leon parad saramay tinmakas manlapud MoabTan parad saramay akera ed dalin to.+

Paimanod leksab

Odino “Templo.”
Odino “Say kamarerwa to et.”
Mapatnag a manutukoy ed sakey a pasen ed nasyon na Moab. Ipapatalos iya na arum bilang, “biin baka a taloy taon ni labat.”
Odino “kulos.”