Isaias 26:1-21

  • Kansion nipaakar ed panagmatalek tan kililiktar (1-21)

    • Si Jah Jehova, say andi-anggaan a Bato (4)

    • Naaralan na totood dalin so inkatunong (9)

    • “Nabilay iray inatey mo” (19)

    • Onloob ed saray kuarto tan onamot (20)

26  Diad satan ya agew et oniay kansionen+ ed dalin na Juda:+ “Mabiskeg so syudad tayo.+ Say kililiktar so ginawa ton pinagkapadir tan pinagkadepensan tambak na satan.+   Lukasan yo iray puerta+ pian makaloob so matunong a nasyon,Sakey a nasyon a mansiasiansian matoor.   Salimbengan mo iramay sigpot a manmamatalek ed sika;*Ikdan mo ra na mantultuloy a kareenan,+Lapud sika so panmamatalekan da.+   Manmatalek kayod si Jehova ed andi-anggaan,+Ta si Jah* Jehova so andi-anggaan a Bato.+   Ta inyabeba to iramay manaayam ed tagey, say niyatagey a syudad. Impelag to itan,Impelag to ed dalin;Imbantak to itan ed dabok.   Igatin-gatin itanNa saray sali na apairap tan saray dapan na saray pakaskasi.”   Maptek* so basbas na matunong. Lapud maptek ka,Gawaen mon marantal so dalan na matunong.   Legan min tutumboken so dalan na inkahustisyam, O Jehova,Sika so kawalaay ilalo mi. Pampipirawatan mi* so ngaran mo tan say pakanodnonotan ed sika.*   Diad labi et manpirpirawat ak* ed sika;On, aanapen ka na espirituk;+Ta sano ukomen moy mundo,Naaralan na saray manaayam ed sayan dalin so inkatunong.+ 10  Anggano nakasian so mauges,Agto met lanlamang naaralan so inkatunong.+ Anggan diad dalin na kaptekan* et sikatoy manggaway mauges,+Tan agto nanengneng so katagyan nen Jehova.+ 11  O Jehova, akatagey so limam, balet agda itan nanenengneng.+ Nanengneng da so seseg mon salimbengan iray totoom tan nabaingan ira. On, say apoy mo so mangupot ed saray kalaban mo. 12  O Jehova, sika so mangiter na kareenan ed sikami,+Ta amin a ginawa miEt sinumpal mo parad sikami. 13  O Jehova a Dios mi, inuleyan kami na saray arum a katawan nilikud ed sika,+Balet say ngaran mo labat so bibitlaen mi.+ 14  Inatey la ra; agla ra nabilay. Anggapoy pakayari ra ed ipapatey, agla ra ombangon.+ Ta inimanom iraPian upoten mo ra tan ekalen moy amin a pakanodnonotan ed sikara. 15  Pinabaleg mo so nasyon, O Jehova,Pinabaleg mo so nasyon;Inggloriam so inkasika.+ Pinaawang mon maong so amin a ketegan na dalin.+ 16  O Jehova, inmasingger irad sika sanen naeermenan ira;Inyesaes day pikakasi rad sika sanen dinisiplinam ira.+ 17  Singa sakey a biin malukon a ngalngali la mananakA manpapasakit tan onaakis ed pampapasakit to,Impagmaliw mo kamin ontan, O Jehova. 18  Nanlukon kami, alikna mi so pampapasakit,Balet singa kami nananak na dagem. Agmi niliktar iyan dalin,Tan anggapoy niyanak a manayam ed sayan dalin. 19  “Nabilay iray inatey mo. Ombangon iray bangkay na totook.*+ Bangon kayo tan eyag kayo ed liket,Sikayo ran manaayam ed dabok!+ Ta say linaew mo et singa linaew ed kabuasan,*Tan abuloyan na dalin a nabilay iramay naugip ed patey.* 20  La kayo, sikayo ran totook, loob kayod saray kuarto yo,Tan ikapot yo iray puerta.+ Amot kayon maganoAnggad onlabas so sanok* na Dios.+ 21  Ta onsabi si Jehova manlapud pasen toPian mikuentaan ed saray manaayam ed sayan dalin lapud kasalanan da,Tan iparungtal na sayan dalin so impamaagus day dalaTan agto la nasakbongan iray pinatey da.”

Paimanod leksab

Odino posiblin, “iramay mapekder so kanonotan da.”
Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “Plastado.”
Odino “na kamarerwa mi.”
Salanti, pampipirawatan a say Dios tan say ngaran to et nodnonoten tan nipakabat.
Odino “so kamarerwak.”
Odino “inkamatua.”
Literal, “so bangkay a kayarian ko.”
Odino posiblin, “linaew ed saray tanaman.”
Odino “iyanak na dalin iramay naugip ed patey.”
Odino “panangukom.”