Isaias 17:1-14

  • Mensahe sumpad Damasco (1-11)

  • Banoen nen Jehova iray nasyon (12-14)

17  Say mensahe sumpad Damasco:+ “Say Damasco et magmaliw ya aliwa lan syudad,Tan magmaliw itan a bunton na geray.+   Nataynanan iray syudad na Aroer;+Magmaliw iratan a pasen a pandukolan na saray pulokTan anggapoy manaktakot ed sikara.   Naandi iray apadiran a syudad na Efraim,+Tan say panarian na Damasco;+Tan saramay atilak ed SiryaEt magmaliw a singa say gloria na saray Israelita,”* so imbaga nen Jehova na saray armada.   “Diad satan ya agew et onkapuy so gloria nen Jacob,Tan onebeng so mabunigas a laman to.*   Magmaliw itan a singa uma a titiponen na manag-ani so gagapasen toTan aalaen to iray dawa na trigo,Singa ed panagtudtor na dawa diad Lawak* na Refaim.+   Pigpigara labat a bunga so natilak,A singa ed panagpaspas na kiew ya olibo: Duara odino talora labat ya aluton olibo so natilak ed sankatageyan a sanga,Apatira odino limara labat ed saray manbubungan sanga,”+ so imbaga nen Jehova a Dios na Israel.  Diad satan ya agew, say too et ontangay ed Manamalsa to, tan onnengneng ed Masanton Dios na Israel.  Sikatoy ag-onnengneng ed saray altar+ a ginawa na saray lima to;+ tan agto linggisen iray ginawa na saray gamet to, balanglan saray sagradon poste* odino saray panagpoolan na insenso.   Diad satan ya agew, saray malet a syudad to et magmaliw a singa sakey ya ataynanan a pasen ed katakelan,+Singa sangan ataynanan ed arapan na saray Israelita;Magmaliw itan a dalin ya agnapanayaman. 10  Ta nilingwanan moy Dios+ a manangiliktar mo;Agmo ninonot so Bato+ a pansasalimbengan mo. Kanian nantanem ka na mararakep* a tanamananTan tinaneman mo iratan na saray simit na sananey a too.* 11  Maalwar mon alaren so tanamanan mo no agew,Patuboen mo iray bukel ya intanem mo no kabuasan,Balet anggapo lay panagburbor sano mansakit ka tan nawalaan kay agnatambal a panotot.+ 12  Dengel kayo! Manggugulo so dakel a totoo,Ya agmakareen a singa saray madaluyon a dayat! Maingal iray nasyon, A say ungol da et singa angkakabaleg a daluyon! 13  Onungol iray nasyon a singa panungol na dakerakel a danum. Banoen To ra, tan ombatik ira ed arawi,Usilan iran singa taep ed kapalandeyan ya ititikyab na dagem,Singa amagan dika ya ipapalirpalir na maksil a dagem. 14  Diad labi et walay kadederal. Antis ya onkabuasan et naandi la ray kalaban. Onia so nagawa ed saramay manasakop ed sikatayo,Tan say pansumpalan na saramay manasamsam ed kaykayarian tayo.

Paimanod leksab

Literal, “lalakin ananak nen Israel.”
Literal, “so taba na laman to.”
Odino “Abeban Patar.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “makapaliket.”
Odino “sananey a dios.”