Isaias 6:1-13

  • Pasingawey nipaakar ed si Jehova diad templo to (1-4)

    • “Masanto, masanto, masanto si Jehova” (3)

  • Alinisan iray bibil nen Isaias (5-7)

  • Nibaki si Isaias (8-10)

    • “Wadia ak! Ibaki mo ak!” (8)

  • “Anggad kapigan, O Jehova?” (11-13)

6  Diad taon na impatey nen Arin Uzias,+ anengneng koy Jehova ya akayurong ed magloria tan niyatagey a trono,+ tan asakbongan na saloy na kawes to so templo.  Akaalagey ed liber to iray serapin; anemiray payak na kada sakey. Insakbong na kada sakey* so duaran payak to ed lupa to, tan duara so insakbong tod sali to, tan say duara et pantitikyab to.   Tan say sakey et oniay ibabando tod samay sakey: “Masanto, masanto, masanto si Jehova na saray armada.+ Say interon dalin et napnoy gloria to.”  Tan yinmugayog iray lusek na saray puerta lapud kasil na pambabando,* tan say abung et napnoy asewek.+   Insan inkuan ko: “Pakaskasi ak la! Singa ak la inatey,*Ta aliwan malinis so panagsalitak,Tan manaayam ak a kaiba na saray totoon aliwan malinis so panagsalita ra;+Ta anengneng kon mismo so Ari, si Jehova na saray armada!”  Diad saman et tinmikyab ya amaarap ed siak so sakey ed saray serapin, tan walay awit ton mandarlang a ngalab+ a sinipit tod altar.+  Indelnet to itan ed sangik tan inkuan to: “Nidelnet la iya ed saray bibil mo. Naandi lay lingom,Tan aperdona lay kasalanan mo.”  Insan nadngel koy boses nen Jehova, a kuan to: “Siopay ibakik, tan siopay mangirepresenta ed sikami?”+ Tan inmebat ak: “Wadia ak! Ibaki mo ak!”+   Tan inkuan to, “La ka, tan ibagam ed sarayan totoo: ‘Narengel yon maminpigapiga,Balet agyo natalosan;Nanengneng yon maminpigapiga,Balet agkayo nawalaay kakabatan.’+ 10  Pagmaliw mon agmaawat so puso na sarayan totoo,+Pagmaliw mon agmakadngel so kalayagan da,+Tan pepetan moy kamataan da,Pian agmakanengneng iray mata raTan agmakadngel iray layag da,Pian agmakatalos so puso raTan ag-ira ompawil tan ag-ira onabig.”+ 11  Lapud saya et inkuan ko: “Anggad kapigan, O Jehova?” Insan inkuan to: “Anggad nageba la iray syudad tan anggapo lay manayam ed saratanTan anggapo lay too ed kaabunganTan say dalin et aderal la tan agla napanayaman;+ 12  Anggad ibantak nen Jehova ed arawi iray totoo+Tan nataynanan so baleg a kabiangan na dalin. 13  “Balet walay natilak ditan a kakaplo, insan napoolan lamet itan, a singa baleg a kiew tan kiew a roble,* a sano batangen et walay natilak a sengeg; sakey a masanton bini* so magmaliw a sengeg to.”

Paimanod leksab

Literal, “Insakbong to.”
Literal, “samay boses na ontatawag.”
Literal, “Apareen ak la.”
Sakey iyan klase na angkabaleg a kiew. Diad Ingles et oak.
Odino “ilalak.”