Isaias 9:1-21

  • Sakey a baleg a liwawa parad dalin na Galilea (1-7)

    • Kiyanak na “Prinsipe na Kareenan” (6, 7)

  • Lima na Dios sumpad Israel (8-21)

9  Balet say kabilungetan et aliwan singa nensaman sanen leleglemewen da so dalin na Zebulon tan dalin na Neftali, sanen walay gonigon ed satan a dalin.+ Diad arapen et gawaen To itan a galgalangen—say dalan ed gilig na dayat, diad rehyon na Jordan, say Galilea na saray nasyon.   Saray totoo a manaakar ed kabilungetanEt akanengneng na baleg a liwawa. Saramay manaayam ed dalin a walay makapal a bilunget,Sinminag ed sikara so liwawa.+   Ginawam a matoo so nasyon;Ginawam a baleg so panliliket ditan. Manliliket ira ed arapan moA singa panliliket na totoo ed panaon na panag-ani,A singa saramay manliliket sano panaapagan day samsam.   Ta binuybuyak mo so pako ya aawiten da,Say lewet a walad saray takeb da, say baston na manangipabtang na kimey,A singa diad agew na Midian.+   Amin a buta a manmayegmeg ed dalin sano manmartsaTan amin a kawes ya aleteb na dalaEt isunglor ed apoy.   Ta sakey ya ugaw so niyanak ed sikatayo,+Sakey ya anak a laki so niiter ed sikatayo;Tan niiter naani ed sikato so pananguley.*+ Sikatoy tawagen a Makapakelaw a Mananimbawa,+ Makapanyarin Dios,+ Andi-anggaan ya Ama, Prinsipe na Kareenan.   Say ilaknab na pananguley to*Tan say kareenan et agmangangga,+Diad trono nen David+ tan diad panarian toPian malet a niletneg+ tan mansiansia itanLapud inkahustisya+ tan inkatunong,+Manlapud natan ya anggad angga. Nagawa iya lapud inkaseseg nen Jehova na saray armada.   Walay salitan impasabi nen Jehova pian pasakbayan so Jacob,Tan sinmabi itan ed Israel.+   Tan nakabatan itan na amin a totoo,—Say Efraim tan saray manaayam ed Samaria—A lapud inkamapaatagey da tan lapud inkaawet na puso ra et ibabaga ran: 10  “Ageba la iray laryon kaabungan,Balet manpaalagey kami ya usaren so tinabas a bato.+ Abatang la iray kiew a sikomoro,Balet salatan mi iratan na kiew a sedro.” 11  Pabiskegen nen Jehova iray kalaban nen Rezin,Tan pakiwasen to iray mamubusol ed Israel, 12  Say Sirya manlapud bukig tan saray Filisteo manlapud sagur,*+Akmonen day Israel.+ Satan so rason no akin ya agkinmepay sanok to,Noagta akaunat nin siansia so lima to a manusa.+ 13  Ta agpinmawil iray totoo ed samay manudusa ed sikara;Agda inanap si Jehova na saray armada.+ 14  Ekalen nen Jehova ed IsraelSo ulo tan ikol, saray simit tan saray ataragey a dikarika* ed loob na sanagew.+ 15  Say ulo et say matatken tan gagalangen a too,Tan say ikol et say propeta a mangiiter na palson bilin.+ 16  Saramay mangidadaulo ed saray totoo so mangibabalang ed sikara,Tan nawewetwet iramay idadaulo da. 17  Kanian agpanliketan nen Jehova iray kalangweran a lalaki a kaiba ra,Tan agto kasian iray ugugaw ya ulilad ama* tan saray abalon bibii a kaiba raLapud amin da et apostata tan manggagaway mauges+Tan anggapoy kakanaan na ibabaga ra. Satan so rason no akin ya agkinmepay sanok to,Noagta akaunat nin siansia so lima to a manusa.+ 18  Ta say inkauges et dinmalang a singa apoy,A manguupot ed saray masabit a kiew tan dikarika. Poolan na satan iray kiew ed katakelan,Tan ontagey iratan a singa makapal ya asewek. 19  Lapud sanok nen Jehova na saray armada,Apoolan so dalin da,Tan magmaliw a pansunglor iray totoo. Anggapoy mangasi ed anggan agi to. 20  Tegtegen na sakey so walad kawananBalet siansia nin naerasan;Tan kanen da so walad kawigiBalet ag-ira napesel. Kanen na kada sakey ed sikara so laman na dilin taklay to, 21  Say Manases et kanen toy Efraim,Tan say Efraim et kanen toy Manases. Sarayan dua et onsumpa ed Juda.+ Satan so rason no akin ya agkinmepay sanok to,Noagta akaunat nin siansia so lima to a manusa.+

Paimanod leksab

Odino “gobierno; pananguley na prinsipe.”
Odino “gobierno to; pananguley to bilang prinsipe.”
Literal, “manlapud beneg.”
Odino posiblin, “sanga na kiew a palma tan tanubong.”
Odino “iray ulila.”