Isaias 5:1-30

  • Kansion nipaakar ed kaubasan nen Jehova (1-7)

  • Gonigon parad kaubasan nen Jehova (8-24)

  • Sanok na Dios ed saray totoo to (25-30)

5  Kansionan koy inad-arokNa sakey a kansion nipaakar ed sayan inad-arok tan ed kaubasan to.+ Walay kaubasan na inad-arok diad mabunan dalin ed gilig na pukdol.   Kinotkotan to itan tan ineekalan to na batobato. Tinaneman to na sankaabigan a klase na ubas,Angipaalagey na tori ed pegley,Tan nanggawa na panagpespesan na ubas.+ Insan inilaloan ton manbunga na maabig a klase na ubas,Balet nambunga labat itan na balang.+   “Tan natan, sikayo ran manaayam ed Jerusalem tan lalaki ed Juda,Ipangasi yo, ukom yo ak tan say kaubasan ko.+   Anto ni so agko agawaan parad kaubasan koA kaukolan ko komon a gawaen?+ Akin et nambunga itan na balang,Anta inilaloan kon manbunga na maabig a klase na ubas?   Ibagak ed sikayo natanNo antoy gawaen ko ed kaubasan ko: Ekalen ko so alar to,Pian napoolan itan.+ Igebak iray padir to,Pian nigatin-gatin itan.   Deralen ko itan a dalin;+Agla itan naputotan na saray sanga, tan agla nabukalkal. Natabonan itan na sabisabit tan dikarika,+Tan iganggan ko iray lurem ya agda la uuranan itan.+   Ta say sankaabungan na Israel so kaubasan nen Jehova na saray armada;+Saray totoo na Juda so taneman* a panliliketan to.Iilaloan to so inkahustisya,+Balet walay ag-inkahustisya;Iilaloan to so inkatunong,Balet walay panakis lapud gonigon.”+   Pakaskasi la iramay paparakelen day abung da+Tan papaawangen day uma ra+Ya anggad anggapo lay nakeraKanian sikara labat lay manaayam diad sayan dalin!   Nadngel kon insamba nen Jehova na saray armadaYa anggaman dakel a kaabungan so angkakabaleg tan mararakep,Magmaliw iratan a makapataktakotTan agla napanayaman.+ 10  Ta say apatiran ektarya* na kaubasan et mamawala labat na sakey bat,*Tan say sakey homer* a bini et mamawala labat na sakey efa.*+ 11  Pakaskasi la iramay ombabangon a masakbay ed kabuasan pian oninum na de-alkohol ya iinumen,+Ya oniinum ni ra anggad lablabi la tan anggad nabuek la ran maong! 12  Walay arpa tan nandeles ya instrumento ra,Tamburin, plauta, tan alak ed saray ponsia ra;Balet agda iimanoen iray gagawaen nen Jehova,Tan agda nenengnengen so kimey to. 13  Kanian saray totook et nibantak diad arum a dalinLapud agda ak kabat;+Naerasan iray kagalgalang a totoo ra,+Tan napaet so amin a totoon kakaiba ra. 14  Kanian pinaawang na Lubok* so sarili to*Tan insangi ton maong;+Tan say karakpan na* syudad, pati saray maingal ya ulop na totoo tan saray manliliket ditan,Et seguradon onlasur ed sikato. 15  Tan nipaabeba so too,Niyabeba so too,Tan saray mapaatagey et niyabeba. 16  Si Jehova na saray armada et nitandoro ed panamegley na panangukom* to;Say tuan Dios, say Masanto,+ et pasantosen toy sarili to ed panamegley na inkatunong.+ 17  Tan mankabkab iray kalakian a kordero a singa wala rad mismon pangipapastolan ed sikara;Saray dayo et mangan ed saray ataynanan a pasen a datin kawalaan na saray pinataban ayep. 18  Pakaskasi la iramay igagayugoy day kasalanan da ed panamegley na saray katilaan daA singa pangigagayugoy na ayep ed kariton diad panamegley na lubir; 19  Saramay mangibabagan: “Papelesen To komon so kimey to;Onsabi komon itan a tampol pian nanengneng tayo. Nasumpal komon so gagala* na Masanton Dios na IsraelPian naamtaan tayo itan!”+ 20  Pakaskasi la iramay mangibabagan say maong et mauges tan say mauges et maong,+Saramay pagmamaliwen dan bilunget so liwawa tan liwawa so bilunget,Saramay ipapasen dan ampait so masamit tan masamit so ampait! 21  Pakaskasi la iramay makabat so pakanengneng dad sarili daTan marunong ira ed pakaamta ra!+ 22  Pakaskasi la iramay maksil ya oninum na alakTan saramay marundunong ed panagtimpla na de-alkohol ya iinumen,+ 23  Saramay mangibubulos ed mauges lapud pasuksok,+Tan agda iikdan na hustisya imay matunong!+ 24  Kanian no panon a poolan na apoy so dayamiTan upoten na dalang iray amagan dika,Saray mismon lamot da et nabulok,Tan saray rosas da et nitaytayak a singa dabok,Lapud impulisay da so ganggan* nen Jehova na saray armadaTan agda nirespeto so salita na Masanton Dios na Israel.+ 25  Kanian dinmalang so sanok nen Jehova ed saray totoo to,Tan itagey toy lima to pian dusaen to ra.+ Nayegyeg iray kapalandeyan,Tan saray bangkay da et magmaliw a basura ed saray karsada.+ Satan so rason no akin ya agkinmepay sanok to,Noagta akaunat nin siansia so lima to a manusa. 26  Sikatoy angitagey na sakey a tanda* parad sakey a nasyon a walad arawi;+Pinaswitan to ra pian ondago ra manlapud sampot na dalin;+Tan nitan la ra a mapmaples ya onsasabi.+ 27  Anggapo ed sikaray naksawan odino natutumba. Anggapoy mantemeg tan nanaugip. Agnauukbar so balkes ed awak da,Tan agnapupultot iray singer na sandalyas da. 28  Mautok so amin a pana ra,Tan apinat* so amin a bekang da. Singa anaw-awet a bato iray kuko na saray kabayo ra,Tan manbanesbes a singa maksil a dagem iray dalig na karwahe ra.+ 29  Singa leon so panaglem da;Managlem iran singa saray malangwer a leon.*+ Manngernger ira tan tekmelan day biktima raTan ibatik da itan ya anggapoy makapangisalba. 30  Diad satan ya agew et manungol ira lapud biktima raA singa panungol na dayat.+ No walay onnengneng ed satan a dalin, say nanengneng to et makapaermen a bilunget;Anggan say liwawa et binmilunget lapud saray lurem.+

Paimanod leksab

Odino “tanaman.”
Literal, “samploran kalapar.”
Nengnengen so Apendise B14.
Nengnengen so Apendise B14.
Nengnengen so Apendise B14.
Odino “saray gagalangen a totoo ed.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “kamarerwa to.”
Odino “inkahustisya.”
Odino “desisyon; simbawa.”
Odino “bilin.”
Odino “palitek a pinagkatanda.”
Odino “akaparaan lan mangikena.”
Odino “saray mabiskeg tan malangwer a leon.”