Isaias 30:1-33

  • Anggapoy kakanaay tulong na Ehipto (1-7)

  • Impulisay na totoo so impropesiyan mensahe (8-14)

  • Biskeg ed pangipatnag na panagmatalek (15-17)

  • Kinasian nen Jehova iray totoo to (18-26)

    • Jehova, say Makapadinayew a Managbangat (20)

    • “Saya so dalan” (21)

  • Ukomen nen Jehova so Asirya (27-33)

30  “Pakaskasi la iray benger ya ananak,”+ so inkuan nen Jehova,“Saramay manusumpal na saray plano ya agnanlapud siak,+Saramay miaalyansa,* balet ag-ira iwawanwan na espirituk,Pian lalon naaruman so kasalanan.   Linma rad Ehipto+ ya agda ak kinonsulta,*+Pian onamot ed proteksion na Faraon*Tan pasalimbengan ed anino na Ehipto!   Balet pansengegay kababaingan yo so proteksion na Faraon,Tan pansengegay kipaabeba yo so salimbeng na anino na Ehipto.+   Ta walad Zoan iray prinsipe to,+Tan akasabi anggad Hanes iray ibabaki to.   Napabaingan iran aminNa saray totoon agmakapangiter na gunggona ed sikara,Ya anggapoy niiter dan tulong tan gunggona,Noagta kababaingan tan kabandayan labat.”+  Say panangukom ed saray ayayep ed abalaten: Diad dalin a kawalaay gulo tan kairapan,Diad kawalaay leon, managlem a leon,Diad kawalaay maditan uleg tan say singa apoy ya uleg ya ontitikyab,*Et ilugan dad saray asno iray awit dan kayamananTan diad beneg na saray kamelyo iray regalo ra. Balet agnagunggonaan iray totoo ed sarayan bengatla.   Ta anggapoy kakanaay tulong na Ehipto.+ Kanian nginaranan ko iya na: “Rahab,+ say marendeen ya akayurong.”   “La ka, isulat mo itan ed sakey a tablan panagsulatan diad arapan da,Tan isulat mo ed sakey a libro,+Pian onkana itan ed arapenBilang sakey a permanentin pantasi.+   Ta rebelyoso iran totoo,+ mapalikdon ananak,+Ananak ya agda labay so ondengel ed ganggan* nen Jehova.+ 10  Ibabaga rad saray makakatalos na pasingawey, ‘Agkayo la onnenengneng,’ Tan diad saray propeta, ‘Agyo la ibabagad sikami iray tuan pasingawey.+ Saray panaglarog* so ibaga yod sikami; mangipropesiya kayo na saray makapalikdon katilaan.+ 11  La kayod sananey a dalan; ekal kayod basbas. Agyo la bibitlaen ed sikami so Masanton Dios na Israel.’”+ 12  Kanian oniay imbaga na Masanton Dios na Israel: “Lapud agyo inawat so salitak+Tan nanmatalek kayod panagsaol tan panagtilaTan nandepende kayod saraya,+ 13  Sayan kasalanan yo et magmaliw a singa aderal a padir,Singa sakey ya atagtagey a padir a magano lan nakusbo. Bigla tan maples a nageba itan. 14  Nabetag itan a singa baleg a buyog a produkto na managdamili,Namisimisi itan kanian anggapo lay nakeran langaA pankaykay na apoy ed dalikanOdino pankaor na danum ed sakey ya atapew ya abot.”* 15  Ta oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova, say Masanton Dios na Israel: “Niliktar kayo no ompawil kayo ed siak tan manpareen kayo; Say biskeg yo et akadepende ed pansiansia yon kalmado tan pangipatnag yoy panagmatalek.”+ Balet agyo labay.+ 16  Imbes, oniay imbaga yo: “Andi, ta akakabayo kamin ontakas!” Kanian ontakas kayo. “Tan onlugan kami ed maples iran kabayo!”+ Kanian ompeles met iramay manguusil ed sikayo.+ 17  Ontakot so sanlibo lapud panamagyaw na sakey;+Ontakas kayo lapud panamagyaw na limaraAnggad say nakera ed sikayo et singa sakey a posten pangisisingeray layag diad toktok na palandey,Singa palitek a pinagkatanda ed toktok na pukdol.+ 18  Balet si Jehova et maan-anos a manaalagar* ed pangipatnag toy kaabigan ed sikayo,+Tan sikatoy onalagey pian kasian to kayo.+ Ta si Jehova et Dios na inkahustisya.+ Maliket so amin a mantultuloy a manilalo* ed sikato.+ 19  Sano manaayam la iray totoo ed Sion, diad Jerusalem,+ agka la onakis.+ Seguradon kasian to ka sano narengel toy ikerew moy tulong; ebatan to kan tampol sano narengel to itan.+ 20  Anggaman ikdan kayo nen Jehova na gonigon a pinagkatinapay yo tan panamairap a pinagkadanum yo,+ agla onamot so Makapadinayew a Managbangat yo, tan nanengneng yon mismo so Makapadinayew a Managbangat yo.+ 21  Tan makarengel kayo na salita ed benegan yo, a kuan to, “Saya so dalan.+ Dia so panakaran yo,” no bilang onla kayod kawanan odino onla kayod kawigi.+ 22  Tan dutakan yo iray imahen yon abalkot na pilak tan saray metal ya estatua yon abalkot na balitok.+ Ibantak yo iratan a singa abel ya uusaren parad panreregla, insan yo ibagan, “Ekal kayo dia!”*+ 23  Tan sikatoy mangiter na uran parad bini ya itanem yo,+ tan dakerakel tan sankaabigan* so tinapay a pawalaen na dalin.+ Diad satan ya agew, saray ayayep yo et mankabkab ed maawang a panagpastolan.+ 24  Tan saray baka tan asno a manbabaka ed dalin et mangan na maabig a kakanen a tinaepan. 25  Tan diad kada atagey a palandey tan atagey a pukdol et wala ray kulos tan aagusan na danum,+ diad agew na baleg a panamatey sano nageba iray tori. 26  Tan say sinag na tulaw a bulan et magmaliw a singa liwawa na agew; tan say liwawa na agew et magmaliw a maminpitoy inkaliwawa to,+ a singa kaliwawa na pitoran agew, sano bedberan nen Jehova so impakaderal* na totoo to+ tan paabigen toy aralem a sugat lapud impanusa tod sikato.+ 27  Say ngaran nen Jehova et onsabi manlapud arawi,A mandarlang so sanok to tekep na makapal iran lurem. Napno na sanok iray bibil to,Tan singa apoy ya manguupot so dila to.+ 28  Say espiritu* to et singa delap a mapmaples ya onaagus ya anggad beklew so kaaralem to,Pian yegyegen to iray nasyon ed yakayakan na kadederal;*Tan iyan tod panga na saray totoo so sakey a renda+ a pakabalangan da. 29  Balet say kansion yo et magmaliw a singa samay kakansionen ed labiSano manpaparaan kayo* parad piesta,+Tan manliket so puso yo a singa samay sakeyA manaakar a walaay* plautaA paarap ed palandey nen Jehova, ed Bato na Israel.+ 30  Iparengel nen Jehova so makapadinayew a boses to+Tan iparungtal toy taklay to+ legan ya ondadapo itan lapud petang na sanok to,+Tekep na apoy a manguupot,+Maksil ya uran+ tan bagyon atekepay karol tan uran a kristal.+ 31  Lapud boses nen Jehova et nataktakot so Asirya;+Leweten to iya.+ 32  Tan kada ibasig nen Jehova so lewet ton panagdusaPian idapo tod Asirya,Bansagan itan na saray tamburin tan arpa,+Legan ya iwawasiwas toy taklay to a milalaban ed sikara.+ 33  Ta akaparaan la so Tofet*+ to;Niparaan met itan parad ari.Ginawa ton aralem tan maawang so buntonan na kiew,+A balbaleg so apoy tan alusbo so kiew. Say ingas nen Jehova, a singa onaagus ya asupre,So mamool ed satan.

Paimanod leksab

Literal, “mangiyiibung na apay ya iinumen,” a mapatnag a manutukoy ed pipapaknaan.
Odino “ya ag-ira nantepet no antoy ibagak.”
Literal, “ed panag-amotan na Faraon.”
Odino “say maditan uleg a maples a mangetket.”
Odino “bilin.”
Literal, “malamuyot a bengatla.”
Odino posiblin, “sakey a bobon.”
Odino “mantultuloy a manilalo.”
Odino “magunaet a manalagar.”
Odino posiblin, “insan tawagen yo ran makapadimlan dutak.”
Literal, “mataba tan alarakan a maong.”
Odino “impakapiley.”
Literal, “yakayakan na andi-kakanaan.”
Odino “linawa.”
Odino “papasantosen yoy inkasikayo.”
Odino “lapud tanol na.”
Say “Tofet” et piguratibon nausar dia bilang mandarlang a pasen, a mangirerepresenta ed kadederal.