Isaias 23:1-18

  • Mensahe sumpad Tiro (1-18)

23  Say mensahe nipaakar ed Tiro:+ Manugaog kayo, sikayo ran barko ed Tarsis!+ Ta aderal la so daongan tan agla nayarin looban. Impaamta itan ed sikara diad dalin na Kitim.+   Deen kayo, sikayo ran manaayam ed gilig na dayat. Pinayaman kayo na saray negosyanten taga Sidon+ ya ombabaliw ed dayat.   Nibaliw ed dakel a dayat so ilik* na Sihor,*+Say ani ed Nilo, say pakakalmoan to,Tan apinabangan itan na saray nasyon.+   Ombaing ka, O Sidon, sikan mabiskeg a syudad a walad dayat,Lapud oniay inkuan na dayat: “Agko asali so nampasakit tan nananak,Ni anggan say amabaleg na kalangweran a lalaki odino kalangweran a bibii.”*+   Onermen a maong iray totoo lapud balita nipaakar ed Tiro,+A singa nen nadngelan da so balita nipaakar ed Ehipto.+   Batik kayo ed Tarsis! Manugaog kayo, sikayo ran manaayam ed gilig na dayat!   Kasin saya imay syudad yon malikeliket nensaman, nen inmuunan panaon to? Nensaman et ararawin dalin so nakar ton panayaman.   Siopa so nandesisyon a manggawad saya ed Tiro,Say mangiiter na saray korona,A saray negosyante to et priprinsipe,Tan saray managlako to et gagalangen ed interon dalin?+   Si Jehova na saray armada so nandesisyon ed saya,Pian magmaliw ya andi-kakanaan so panagpasirayew to lapud amin a karakpan to,Pian nabaingan so amin a gagalangen ed interon mundo.+ 10  Baliw moy dalin mo a singa say Ilog Nilo, O anak a bii na Tarsis. Anggapo lay panaggawaan na saray barko.*+ 11  Inyunat toy lima to ed tapew na dayat;Ginulo to iray panarian. Ingganggan la nen Jehova a nepeg a naderal iray mabiskeg a syudad na Fenicia.+ 12  Tan inkuan to: “Agka lan balot makapanliket,+O sikan apairap, say birhen ya anak a bii na Sidon. Alagey ka, batik kad Kitim.+ Anggan diman et agka makapanpainawa.” 13  Nia, say dalin na saray Caldeo!+ Sarayan totoo—aliwan say Asirya+Sikatoy ginawa ran ayaman na saray atap ya ayayep ed desierto. Nampaalagey ira na saray tori a pangubkob;Inggeba da iray malet a tori to,+Tan sikatoy ginawa ran aluslusbon geray. 14  Manugaog kayo, sikayo ran barko na Tarsis,Ta aderal lay mabiskeg a syudad yo.+ 15  Diad satan ya agew, say Tiro et nalingwanan ed 70 taon,+ a mipadpara ed karukey na bilay* na sakey ya ari. Diad sampot na 70 taon, nagawad Tiro so singa ed sayan kansion a parad sakey a paabang a bii: 16  “Mangala kay arpa, liber moy syudad, O sika ya alingwanan lan paabang a bii. Parakep moy pantogtog mod arpam;Dakelan moy kansionen mo,Pian nanonotan da ka.” 17  Diad sampot na 70 taon, imanoen nen Jehova so Tiro, tan sikatoy manpabayar lamet tan milawanan ed amin a panarian a walad tapew na dalin. 18  Balet say atubo to tan say bayar ed sikato et magmaliw a masanto ed si Jehova. Ag-itan natipon odino niyatol, lapud say bayar ed sikato et niiter ed saramay manaayam ed arapan nen Jehova, pian mangan ira na daakan tan mankawes ira na mararakep.+

Paimanod leksab

Literal, “bini.”
Salanti, sakey a sanga na Ilog Nilo.
Literal, “saray birhen.”
Odino posiblin, “daongan.”
Literal, “saray agew.”