Isaias 63:1-19

  • Panangibales nen Jehova ed saray nasyon(1-6)

  • Matoor a panangaro nen Jehova ed saray panaon nensaman (7-14)

  • Pikakasi na panagbabawi (15-19)

63  Siopa iyan onsasabi manlapud Edom,+Sayan manlalapud Bozra+ a makolokolor* so kawes to,Makapadinayew so panangawes to,Manmamartsan walaay baleg a pakayari? “Siak iya, say mansasalita ed inkatunong,Say walaan na baleg a pakayarin mangiliktar.”   Akin et ambalangay kawes mo,Tan akin a saray kawes mo et mipara ed samay manggagatin ed panagpespesan na ubas?+   “Ginatin-gatinan kon bukor iray ubas, Ya anggapoy kaibak a too. Ginatin-gatinan ko ra lapud pasnok ko,Tan inmedmer ko ra lapud sanok ko.+ Apulasian na dala ra so sulong ko,Tan amantsaan so interon kawes ko.   Ta walad pusok so agew na panangibales,+Tan sinmabi la so taon na saray dinondon ko.   Onnenengneng ak, balet anggapoy ontulong;Adismaya ak ta anggapoy onsuporta. Kanian say taklay ko so angiter na kililiktar ko,*+Tan say sanok ko so amabiskeg ed siak.   Inggatin-gatin ko iray totoo lapud pasnok ko,Binuek ko ra lapud sanok ko+Tan inkalbok ed dalin so dala ra.”   Salambiten ko so matoor a panangaro nen Jehova,Saray makapadinayew a gawa nen Jehova,Lapud amin a ginawa nen Jehova parad sikatayo,+Saray dakel a maabig a bengatlan ginawa to parad sankaabungan na Israel,Unong ed panangasi to tan abalbaleg a matoor a panangaro to.   Ta inkuan to: “Tua a sikara so totook, ananak a matoor.”*+ Kanian sikatoy nagmaliw a Manangiliktar da.+   Kapagno nagogonigon ira, sikatoy nagogonigon met.+ Tan inliktar ira na mismon mensahero to.*+ Dinondon to ra lapud panangaro tan panangasi to,+Tan inagwat to ra tan inawit to ra ed amin a panaon nensaman.+ 10  Balet nanrebelde ra+ tan pinaermen day masanton espiritu to.+ Kanian sikatoy nagmaliw a kalaban da,+Tan sikatoy akilaban ed sikara.+ 11  Tan anonotan da so apalabas a panaon,Saray agew nen Moises a lingkor to, tan inkuan da: “Kawalaan na samay angipaway ed sikara diad dayat+ a kaiba iray managpastol na pulok to?+ Kawalaan na samay angiyan na masanton espiritu To ed sikato,+ 12  Samay angiyan na maglorian taklay To ed kawanan a lima nen Moises,+Samay nambelsay ed danum diad arapan da+Pian manggawa na andi-anggaan a ngaran parad sikato,+ 13  Samay Sakey ya impanakar to ra ed madaluyon a danum,* Kanian ag-ira atumba,Singa sakey a kabayo ed kaumaan?* 14  Singa saray ayayep ya onlalasur ed patar a lawak,Pampainawaen ira na espiritu nen Jehova.”+ Oniay impangiwanwan mod saray totoom,Pian manggawa kay makapadinayew* a ngaran parad sika.+ 15  Usdong ka manlapud tawen tan nengneng moManlapud atagtagey ya ayaman mo a kawalaan na kasantosan tan gloria.* Kawalaay seseg tan inkabiskeg mo,Say panangabagey mo,*+ tan say panangasim?+ Agmo iratan impatnag ed sikami. 16  Ta sika so Ama mi;+Anggaman nayarin agkami kabat nen AbrahamTan nayarin agkami nabidbir nen Israel,Sika so Ama mi, O Jehova. Sika so Mananondon mi manlapu la nensaman.+ 17  O Jehova, akin et pinaulyan mo kamin onarawi* ed saray dalan mo? Akin et pinaulyan mo* ya onawet so puso mi, kanian agkami tinmakot ed sika?+ Pawil ka nisengeg ed saray lingkor mo,Saray tribu a tawir mo.+ 18  Agangganon akayarian na masanton totoom so dalin. Ginatin-gatinan na saray kalaban mi so santuaryom.+ 19  Abaybayag kamin nagmaliw a singa saramay totoon agmo inuleyan,Singa saramay ag-atawag ed ngaran mo.

Paimanod leksab

Odino posiblin, “ambalbalanga.”
Odino “pananalok.”
Odino “matua.”
Odino “na anghel a walad arapan to.”
Odino “ed araralem a danum.”
Odino “kalawakan?”
Odino “alay abig.”
Odino “karakpan.”
Literal, “Say agpandeen na akindalem mo.”
Odino “akin et pinaarawi mo kami.”
Literal, “ginawam.”