Isaias 21:1-17

  • Mensahe sumpad kalawakan na dayat (1-10)

    • Manbabantay diad tagey na panagbantayan (8)

    • “Say Babilonia et naplag la!” (9)

  • Mensahe sumpad Duma tan say patar a desierto (11-17)

    • “Managbantay, kumusta iyan labi?” (11)

21  Say mensahe sumpad kalawakan na dayat:*+ Onsabi iya a singa maksil a dagem a maples ya ondalan ed interon abalaten,Manlapud kalawakan, manlapud makapataktakot a pasen.+   Makapaermen a pasingawey so nipanengneng ed siak: Say managsaol et mansasaol,Tan say managderal et mandederal. Tatdang ka, O Elam! Lusob ka, O Media!+ Patundaen ko so amin a panakis lapud sikato.+   Kanian pinasyay paneermen ko.*+ Manpapairap akA singa biin manaanak. Agko sarag so ondengel lapud nagogonigon ak a maong;Agko sarag so onnengneng lapud napapagaan ak a maong.   Kinmapuy so pusok; ginmiwgiw ak ed takot. Say pansirunget a datin pipirawaten ko et nagmaliw a makapataktakot ed siak.   Iparaan yoy lamisaan tan iyuksoy yo iray yurongan! Mangan tan oninum kayo!+ Alagey kayo, sikayo ran prinsipe, lanaan* yo so panagsamper!   Ta oniay inkuan nen Jehova ed siak: “La ka, mangipuesto kay sakey a bantay tan ibagam ed sikato ya ipaamta toy nanengneng to.”   Tan anengneng toy sakey a karwahen parad guerra ya iguguyor na saray kabayo,Sakey a karwahen iguguyor na saray asno,Sakey a karwahen iguguyor na saray kamelyo. Sikatoy maalwar a nambantay tan nanimanon maong.   Tan sikatoy inmeyag a singa leon: “O Jehova, kada agew et mansiasiansia ak ya akaalagey diad tagey na panagbantayan,Tan nilabilabi ak ya akapuesto ed pambabantayan ko.+   Nengneng mo no antoy onsasabi: Lalakin akalugan ed karwahen parad guerra ya iguguyor na saray kabayo!”+ Insan sikatoy nansalita, ya inkuan to: “Sikatoy naplag la! Say Babilonia et naplag la!+ Atemektemek ed dalin so amin ya imahen na dirios to!”+ 10  O totook a ginatin-gatinan a singa ilik,Say produkto* na panag-ilikan ko,+Impakabat ko ed sikayo imay nadngel ko ed si Jehova na saray armada, say Dios na Israel. 11  Say mensahe sumpad Duma:* Walay sakey ya ontatawag ed siak diad Seir:+ “Managbantay, kumusta iyan labi? Managbantay, kumusta iyan labi?” 12  Inkuan na managbantay: “Onsabi so kabuasan, ontan met ed labi. No walay itepet yo, mantepet kayo. La kayo labat dia!” 13  Say mensahe sumpad patar a desierto: Diad katakelan a walad patar a desierto so pansanlabian yo,O grupo na saray managbiahen taga Dedan.+ 14  Mangawit kayoy danum parad napgaan,Sikayo ran manaayam ed dalin na Tema,+Tan mangawit kayoy tinapay parad ontatakas. 15  Ta tinmakas ira lapud espada, lapud inuyos ya espada,Lapud apinat a pana, tan lapud inkaruksa na guerra. 16  Ta oniay inkuan nen Jehova ed siak: “Diad loob na sakey taon, singa saray taon na uupaan a trabahador,* mangangga so amin a gloria na Kedar.+ 17  Daiset so nakeran managpana a kabiangan ed saray sundalo na Kedar, ta saya so imbagan mismo nen Jehova a Dios na Israel.”

Paimanod leksab

Mapatnag a manutukoy ed rehyon na kadaanan a Babilonia.
Literal, “pinasyay panotot na balangbang ko.”
Odino “larakan.”
Literal, “anak a laki.”
Kabaliksan toy “Inkamareen.”
Odino “a maalwar a binilang a singa gagawaen na sakey ya uupaan a trabahador”; salanti, diad eksakton sakey taon.”