Isaias 60:1-22

  • Onsinag ed Sion so gloria nen Jehova (1-22)

    • Singa saray malapati ya onaarap ed saray ubong da (8)

    • Balitok imbes a gansa (17)

    • Say daiset et magmaliw a sanlibo (22)

60  “Alagey ka, O bii,+ isindag moy liwawa, ta pinmatnag so liwawam. Nisindag ed sika so gloria nen Jehova.+   Ta nasakbongan na kabilungetan so dalinTan makapal a bilunget iray nasyon;Balet onsindag ed sika si Jehova,Tan napatnagan ed sika so gloria to.   Onlad liwawam iray nasyon,+Tan ed masnag a karakpan mo* iray arari.+   Nengneng kad kaliberliber mo! Atipon la ran amin; ondadago la rad sika. Onsasabi iray anak mon lalaki manlapud arawi,+Pati saray anak mon bibii a sankaeba.+   Diad satan a panaon et nanengneng mo tan onligsa so lupam,+Tan manliket tan napano na gayaga so pusom,Lapud ipaarap ed sika iray kayamanan na dayat;Onlad sika iray kaykayarian na saray nasyon.+   Onsakbong ed dalin mo* iray dakerakel a kamelyo,Saray kalakian a kamelyo ed Midian tan Efa.+ Onsabin amin iramay nanlapud Sheba;Mangawit ira na balitok tan olibano. Iyabawag da iray panangidayew ed si Jehova.+   Natipon ed sika so amin a pulok ed Kedar.+ Manlingkor ed sika iray kalakian a karnero ed Nebaiot.+ Onla rad altar ko tan awaten ko ra,+Tan parakepen ko so maglorian abung ko.*+   Siopa irayay ontitikyab a singa saray lurem,Singa saray malapati ya onaarap ed saray ubong da?*   Ta manilalo ed siak iray isla;+Saray barko na Tarsis so manunaan,*Pian iyakar da iray anak mo manlapud arawi,+Pati saray pilak tan balitok da,Parad ngaran nen Jehova a Dios mo tan ed Masanton Dios na Israel,Ta igloria* to ka.+ 10  Ipaalagey na saray dayo iray padir mo,Tan manlingkor ed sika iray arari da,+Ta dinusa ta ka lapud sanok ko,Balet kasian ta ka lapud pabor ko.*+ 11  Mansiansian akalukas iray puertam;+Agew-labi ya ag-iratan ikapot,Pian niyakar ed sika iray kaykayarian na saray nasyon,Tan saray arari da so mangidaulo.+ 12  Ta naandi so dinanman a nasyon tan panarian ya agmanlingkor ed sika,Tan sigpot a naderal iray nasyon.+ 13  Onlad sika so gloria na Lebanon,+Pati kiew ya enebro, fresno, tan sipres,+Pian naparakep so pasen na santuaryok;Igloriak so pasen a kawalaan na saray salik.+ 14  Onlad sika iray ananak na saramay amairap ed sika tan ondakmomo rad arapan mo;Ondakmomo ed salian mo so amin ya agmanrerespeto ed sika,Tan tawagen da kan say syudad nen Jehova,Say Sion na Masanton Dios na Israel.+ 15  Imbes a sakey kan tinaynanan tan binusol, ya agdadalanen na anggan siopa,+Gawaen ta kan sengegay agmanganggan pampasirayew,Sakey a lapuan na panliket diad amin a henerasyon.+ 16  Tan inumen mo so gatas na saray nasyon,+Onsuso kad pagew na saray arari;+Tan naamtaan mo a siak, si Jehova, so Manangiliktar mo, Tan say Makapanyarin Dios nen Jacob so Mananondon mo.+ 17  Mangiyakar ak na balitok imbes a gansa,Tan mangiyakar ak na pilak imbes a balatyang,Gansa imbes a kiew,Tan balatyang imbes a bato;Tan turoen ko so kareenan bilang manangasikasomTan say inkatunong bilang manangipabtang na kimey mo.+ 18  Anggapo lay narengelan a karuksaan diad dalin moOdino panagderal tan panaggeba ed loob na saray ketegan mo.+ Tan tawagen mon Kilalaban iray padir mo+ tan tawagen mon Kirayewan iray puertam. 19  Aliwa lan say agew so liwawam no agew,Tan agka la liwawaan na sinag na bulan,Ta si Jehova so magmaliw a liwawam ed andi-anggaan,+Tan say Dios mo so magmaliw a karakpan mo.+ 20  Agla onselek so agew mo,Odino onkuyep so bulan mo,Ta si Jehova so magmaliw a liwawam ed andi-anggaan,+Tan mangangga la iray agew na paneermen mo.+ 21  Tan magmaliw a matunong so amin a totoom;Kayarianen da so dalin diad andi-anggaan. Sikara so simit ya intanem ko,Say kimey na saray limak+ pian naparakep ak.+ 22  Say daiset et magmaliw a sanliboTan say melag et magmaliw a mabiskeg a nasyon. Siak a mismo, si Jehova, so mamapeles ed saya diad mismon panaon to.”

Paimanod leksab

Odino “ed kasnagan na palbangon mo.”
Literal, “sika.”
Odino “so marakep ya abung ko.”
Odino “ed saray abot na ubong da.”
Odino “a singa nen inmuna.”
Odino “parakepen.”
Odino “kaabigay-linawak.”