Isaias 29:1-24

  • Pakaskasi lay Ariel! (1-16)

    • Kinondena so panaglingkor ed panamegley na bibil (13)

  • Makarengel iray telek; tan makanengneng iray bulag (17-24)

29  “Pakaskasi lay Ariel,* say Ariel, say syudad a nankampoan nen David!+ Palabas yo iray taon;Itultuloy yon selebraan iray tinaon a piesta yo.+   Balet gonigonen ko so Ariel,+Tan walay panermen tan pantagleey,+Tan sikatoy ipasen kon singa panagpoolan ed altar na Dios.+   Mankampo ak ed kaliberliber mo pian lusoben ta ka,Tan paliberan ta ka na saray palitekTan mangipaalagey ak na saray panagkubkob ed sika.+   Tan nipaabeba ka;Mansalita ka manlapud dalem na dalin,Tan agnatalosan so ibagam lapud dabok. Ompaway so boses mo manlapud dalem na dalin+A singa boses na sakey ya espiritista,Tan saray salitam et singa uni a manlalapud dabok.   Magmaliw a singa pinon pulbos iray kalaban mo,*+Tan singa taep ya ipapalir na dagem iray maruksan manuley.+ Tampol itan a nagawa, bigbigla.+   Imanoen ka nen Jehova na saray armadaDiad panamegley na karol tan yegyeg tan maksil ya ungol,Maksil a dagem tan bagyo tan say dalang na apoy a manguupot.”+   Insan say amin a nasyon a milalaban ed Ariel+—Amin a milalaban ed sikato,Saray tori a pangubkob ed sikato,Tan saramay mangogonigon ed sikato—Et magmaliw a singa labat kugip, sakey a pasingawey ed labi.   On, singa sakey a narasan a mankukugip a mamangan,Balet kabangon to et narasan nin siansia,*Tan singa sakey a napgaan a mankukugip ya oniinum,Balet kabangon to et naksawan tan napgaan nin siansia.* Ontan so nagawa ed amin a nasyonA milalaban ed Palandey Sion.+   Ta inyibung nen Jehova ed sikayo so espiritu na aralem ya ugip;+Perengan yo ray mata yo pian agkayo makanengneng.+ Abuek ira, balet aliwan lapud alak;Mantugingging ira, balet aliwan lapud de-alkohol ya iinumen. 10  Ta inyibung nen Jehova ed sikayo so espiritu na aralem ya ugip;+Pinerengan to iray mata yo, salanti, saray propeta,+Tan sinakbongan to iray ulo yo, salanti, saray makakanengneng na pasingawey.+ 11  Parad sikayo, kada pasingawey et singa saray salita ed selyadon libro.+ Sano iter da itan ed sakey a makabasa, ya ikuan dan: “Ipangasim pan basaen a maksil,” oniay iyebat to: “Agnayari, ta selyado.” 12  Tan sano iter da so libro ed sakey ya agmakabasa, ya ikuan dan: “Ipangasim pan basaen a maksil,” oniay iyebat to: “Agak makabasa.” 13  Oniay inkuan nen Jehova: “Onaasingger ed siak irayan totoo ed panamegley labat na sangi ra,Tan papagalangan da ak ed panamegley na bibil da,+Balet arawrawi ed siak so kapusoan da;Tan say takot da ed siak et base ed saray ganggan na totoo a nibangat ed sikara.+ 14  Kanian siak so manggawa lamet na saray makapakelkelaw a bengatla parad sayan totoo,+Mantutumbokan a pakelaw;Tan naandi so karunongan na saray marunong a totoo ra,Tan niyamot so pakatalos na saray makabat a totoo ra.”+ 15  Pakaskasi la iramay mansasagpot a maong pian iyamot dad si Jehova iray plano* ra.+ Gagawaen dad ambilunget a pasen iray kagagawa ra,Legan dan ibabaga: “Siopay makanengneng ed sikatayo? Siopay makaamta ed gagawaen tayo?”+ 16  Agaylay pamipikewet yod saray bengatla!* Kasin say managdamili et ipasen a mipara ed samay pitek?+ Ibaga kasi na samay ginawa ed samay nanggawa ed sikato: “Agto ak ginawa”?+ Tan ibaga kasi na samay ginawa ed samay nanggawa ed sikato: “Anggapoy amta to”?+ 17  Agla manbayag et magmaliw lan tanemay manbubungan kiew so Lebanon+Tan sayan tanemay manbubungan kiew et ipasen lan singa sakey a katakelan.+ 18  Diad satan ya agew et narengel na saray telek iray salita ed libro,Tan manlapud kabilungetan tan inkaandiay liwawa et makanengneng iray bulag.+ 19  Tan saray mauyamo et manliket a maong ed si Jehova,Tan saray pobrin totoo et manggayaga ed Masanton Dios na Israel.+ 20  Ta naandi so maruksan manuley,Mangangga so mapasirayew,Tan naderal so amin a manatalaran a mamasakit,+ 21  Saramay mansasalita na tila pian pankasalananen da so arum,A papatitan da so manangiyagel* a walad puerta na syudad,+Tan uusaren day pikewet a panagkatunongan pian agnaikday hustisya imay matunong.+ 22  Kanian si Jehova ya anondon ed si Abraham+ et oniay inkuan tod sankaabungan nen Jacob: “Agla nabaingan si Jacob,Tan agla ompusisaw so lupa to.*+ 23  Ta sano nanengneng to ray anak to,Say kimey na saray limak, a kaiba to,+Pasantosen day ngaran ko;On, pasantosen day Masanton Dios na Jacob,Tan igalgalang da so Dios na Israel.+ 24  Saramay anawet so ulo ra et nawalaay pakatalos,Tan saramay manrereklamo et mangawat na panangibangat.”

Paimanod leksab

Nayarin mankabaliksay “Say Panagpoolan Diad Altar na Dios,” a mapatnag a manutukoy ed Jerusalem.
Literal, “iray estranghero ed sika.”
Odino “et anggapoy karga na kamarerwa to.”
Odino “tan amagaan so kamarerwa to.”
Odino “simbawa.”
Odino “Agaylay inkapikewet na panagnonot yo!”
Literal, “so mangipepetek.”
Salanti, lapud kababaingan tan inkadismaya.