Isaias 42:1-25

  • Say lingkor na Dios tan say gawaen to (1-9)

    • ‘Jehova so ngaran ko’ (8)

  • Sakey a balon kansion na panangidayew ed si Jehova (10-17)

  • Bulag tan telek so Israel (18-25)

42  Say lingkor ko+ a susuportaan ko! Say pinilik+ ya inabobonan ko!*+ Inyan koy espirituk ed sikato;+Ipatnag toy inkahustisya diad saray nasyon.+   Agto iyeyag odino ikasil so boses to,Tan agto iparengel so boses to diad karsada.+   Agto puteren so abalbal a tanubong,Tan agto erepen so makuykuyep a pabilo.+ Diad inkamatoor et ipatnag to so inkahustisya.+   Sikatoy ag-onkuyep odino nabalbal anggad niletneg to so inkahustisya diad dalin;+Tan saray isla et manaalagar ed ganggan* to.   Oniay inkuan na tuan Dios a Jehova,Say Manamalsa na katawenan tan say Makapadinayew ya angibuskag ed saratan,+Say angitarya ed dalin tan ed amin a bengatlan wadtan,+Say angiter na linawa ed saray totoo+Tan puersa na bilay ed saramay manaakar ditan:+   “Siak, si Jehova, so anawag ed sika diad inkatunong;Binembenan koy limam. Salimbengan ta ka tan iter ta ka bilang sakey a sipanan parad saray totoo+Tan bilang liwawa na saray nasyon,+   Pian lukasan mo iray mata na saray bulag,+Pian ipaway mod bartolina iray prisoTan ipaway mod prisoan iramay manyudyurong ed kabilungetan.+   Siak si Jehova. Saya so ngaran ko;Agko iter so gloriak ed anggan siopa,*Odino say dayew ko ed saray imahen.+   Nengneng yo, linmabas la ray inmuunan bengatla;Ibagak natan iray balon bengatla. Sakbay irayan nagawa et ipaamtak lad sikayo.”+ 10  Kansionan yoy Jehova na sakey a balon kansion,+Sakey a panangidayew ed sikato manlapud saray sampot na dalin,+Sikayo ran manbiabiahe ed dayat tan ed amin a wadtan,Sikayo ran isla tan amin yon manaayam ed saratan.+ 11  Ikasil komon na kalawakan tan saray syudad ditan so boses da,+Saray baryo a panaayaman na Kedar.+ Oneyag komon ed liket iray manaayam ed saray mabaton pasen;Manbando ra komon diad toktok na kapalandeyan. 12  Igloria ra komon si JehovaTan iyabawag da komon so dayew to diad saray isla.+ 13  Si Jehova et ompaway a singa sakey a mabiskeg a laki.+ Sikatoy maseseg ya onkiwas a singa sakey a sundalo.+ Sikatoy oneyag, on, oneyag parad guerra;Ipanengneng ton sikatoy mas mabiskeg nen saray kalaban to.+ 14  “Abayag ak lan ag-inmesel. Nansiansia ak a marendeen tan pinokpokan koy sarilik. Singa sakey a biin manaanak,Manngesnges, maningas, tan abot-aboten koy linawak. 15  Deralen ko iray palandey tan pukdolTan pamagaen koy amin a tanaman da. Pagmaliwen kon isla* iray ilogTan paekaten ko iray maranum a pasen.+ 16  Iwanwan ko iray bulag ed basbas ya agda ni amta+Tan panakaren ko ra diad dalan ya agda ni kabisado.+ Pagmaliwen kon liwawa so bilunget ed arapan da+Tan plastadoen ko iray matibagkol a dalin.+ Saraya so gawaen ko parad sikara, tan agko ra taynanan.” 17  Onsener tan nabaingan iran maong,Saramay manmamatalek ed imahen,Saramay mangibabaga ed saray metal ya estatua: “Sikayo iray dirios mi.”+ 18  Dengel kayo, sikayo ran telek;Nengneng yo, sikayo ran bulag.+ 19  Siopay bulag noag say lingkor ko,Siopay telek a singa say mensaheron imbakik? Siopay bulag a singa samay atumangan,Bulag a singa say lingkor nen Jehova?+ 20  Dakel so nanenengneng yo, balet agkayo manbabantay. Inlukas yo iray layag yo, balet agkayo ondedengel.+ 21  Nisengeg ed inkatunong to,Nanliketan nen Jehova ya itandoro tan igloria so ganggan* to. 22  Balet sarayan totoo et asamsaman tan aderal;+Amin da et agmakaagwat ed saray abot tan niyamot ed saray prisoan.+ Aderal ira ya anggapoy mangiliktar,+Tan asamsaman ira ya anggapoy mangibagay: “Ipawil yo ra!” 23  Siopa ed sikayo so ondengel ed saya? Siopay manimano tan ondengel ed onsabin panaon? 24  Siopay angiyawat ed Jacob pian sikatoy naderal,Tan angiyawat ed Israel diad saray managsamsam? Agta si Jehova, say nankasalananan da? Agda labay a tumboken iray dalan To,Tan agda unoren so ganggan* To.+ 25  Kanian inkalbo tod sikara so sanok to,Say pasnok to tan say inkaruksa na guerra.+ Inupot na saya so amin ya akapaliber ed sikara, balet agda inimano.+ Pinoolan ira na saya, balet agda impapuso.+

Paimanod leksab

Odino “na kamarerwak!”
Odino “bilin.”
Odino “Agko iyapag so gloriak ed anggan siopa.”
Odino “gilig na dayat.”
Odino “bilin.”
Odino “bilin.”