Isaias 32:1-20

  • Sakey ya ari tan saray prinsipe so manuley parad tuan inkahustisya (1-8)

  • Apasakbayan iray kampante a bibii (9-14)

  • Saray bendisyon sano nikalbo so espiritu (15-20)

32  Sakey ya ari+ so manuley parad inkatunong,+Tan saray prinsipe so manuley parad inkahustisya.   Tan balang sakey ed sikara et magmaliw a singa amotan* ed dagem,Sakey a pansaniban* no bagyo,Singa agus na danum ed dalin ya anggapoy danum,+Singa anino na sakey a baleg a bato ed amagaan a dalin.   Insan agla naperengan iray mata na saramay makanengneng,Tan ondengel la iray layag na saramay makarengel.   Say puso na saramay bengatbengat a mandedesisyon et morekdeken toy kakabatan,Tan say ata-atan dila et mansalitan marlas tan malinew.+   Agla ipasen a maiter so andiay pakatalos,Tan agla ipasen a gagalangen so andiay prinsipyo;   Ta mansalita na andi-kakanaan imay andiay pakatalos,Tan manplano so puso to na saray makapasakit a bengatla,+Pian ipaseseg toy panag-apostasya* tan mansalitay mauges ed si Jehova,Pian agnapakan imay narasan,*Tan agmakainum imay napgaan.   Mauges iray paraan na toon andiay prinsipyo;+Ipapaseseg to iray makapabaing a kagagawa,Pian deralen to so napapairap diad panamegley na saray tila,+Anggano duga so sasalitaen na pobri.   Balet aliwan sinisiblet so getma na samay mabunlok,Tan itultuloy toy mabunlok* a gagawaen to.   “Sikayo ran kampantin bibii, alagey kayo, talineng yoy boses ko! Sikayo ran ananak a bibiin agnapapagaan,+ dengel yoy ibabagak! 10  Pigaran agew kayari sakey taon, ontakot kayo, sikayo ran agnapapagaan,Ta anggapoy naala yon bunga sano asumpal lay panagburbor na ubas.+ 11  Giwgiw kayo, sikayo ran kampantin bibii! Ontakot kayo, sikayo ran agnapapagaan! Lakseb yoy kawes yo,Tan balkesan yo na sakon abel iray balangbang yo.+ 12  Tapok yo ray pagew yo ed panermenLapud nansumpalan na saray mabungan uma tan kaubasan. 13  Ta sakbongan na sabisabit tan makaturok a dikarika so dalin na saray totook;Sakbongan na saratan so amin a kaabungan na panliliket,On, say syudad a malikeliket.+ 14  Ta apaulyanan so malet a tori;Ataynanan so maingal a syudad.+ Nagmaliw a dalin ya agnapanayaman so Ofel+ tan say panagbantayan,A panliketan na saray atap ya asnoTan panagpastolan parad saray pulok,+ 15  Anggad nikalbo lad sikatayo so espiritu manlapud tawen,+Tan say kalawakan et magmaliw lan tanemay manbubungan kiew,Tan sayan tanemay manbubungan kiew et ipasen lan singa sakey a katakelan.+ 16  Insan manayam ed kalawakan so inkahustisya,Tan manayam ed tanemay manbubungan kiew so inkatunong.+ 17  Say resulta na tuan inkatunong et kareenan,+Tan say bunga na tuan inkatunong et agmanganggan deen tan kaligenan.+ 18  Manayam iray totook diad mareen a pasen,Diad saray maligen ya ayaman tan mareen a pasen a painawaan.+ 19  Balet deralen na uran a kristal so katakelan,Tan sigpot a nageba so syudad. 20  Maliket kayo ran mantatanem na bini diad gilig na saray danum,Sikayo ran mangibabaki* na baka tan asno diad uma.”+

Paimanod leksab

Odino “siroman.”
Odino “pansalimbengan.”
Odino “Pian onkiwas ya agmarespeto.”
Odino “kamarerwa na narasan.”
Odino “alay abig.”
Odino “mangibubulos.”