Isaias 35:1-10

  • Nipawil so paraiso (1-7)

    • Makanengneng la ray bulag; makarengel la ray telek (5)

  • Dalan na Kasantosan parad saray arondon (8-10)

35  Manliket so kalawakan tan say amagaan a dalin,+Tan manggayaga so patar a desierto tan manrosas a singa safron.+   Seguradon manrosas itan;+Manggayaga tan oneyag itan ed liket. Niiter ed sikato so gloria na Lebanon,+Say karakpan na Carmel+ tan Saron.+ Nanengneng da so gloria nen Jehova, say karakpan na Dios tayo.   Pabiskeg yo ray makapuy a lima,Tan pakasil yo ray mankalog a pueg.+   Ibaga yod saramay napapagaan so puso ra: “Manpabiskeg kayo. Agkayo ontatakot. Onsabi so Dios yo pian ombales ed saray kalaban yo,Onsabi so Dios pian dusaen to ra.+ Sikatoy onsabi tan iliktar to kayo.”+   Diad satan a panaon et makanengneng la ray mata na bulag,+Tan makarengel la ray layag na telek.+   Diad satan a panaon et onlukson singa ulsa so piley,+Tan oneyag ed liket so dila na emel.+ Ta ombusitsit so danum diad kalawakan,Tan onagus so danum diad patar a desierto.   Magmaliw a maranum a pasen so amagamagan dalin,Tan ompaway iray subol na danum diad amagaan a dalin.+ Diad saray pasen a nanayaman na saray ason jakal,+Ontubo iray birdin dika, tanubong, tan saray tanaman a papiro.   Tan niwala ditan so sakey a manunan dalan,+On, sakey a dalan a tatawagen a Dalan na Kasantosan. Agmakadalan ditan imay agmalinis.+ Nigana labat itan ed samay ontutumbok ed dalan;Anggapoy makulangkulang a makakar ditan.   Anggapoy leon ditan,Tan anggapoy onla ditan a masebeg ya atap ya ayep. Anggapod saratan so naromog ed satan a pasen;+Saray arondon labat so manakar ditan.+ 10  Ompawil iramay dinondon nen Jehova+ tan magayaga ran onlad Sion.+ Nakoronaan ira na andi-anggaan a liket.+ Manliket tan manggayaga ra,Tan naandi lay ermen tan panakis.+

Paimanod leksab