Isaias 43:1-28

  • Tiponen lamet nen Jehova iray totoo to (1-7)

  • Uukomen iray dirios (8-13)

    • “Sikayo ray tasik” (10, 12)

  • Kibulos ed Babilonia (14-21)

  • “Manarap tad korte” (22-28)

43  Oniay inkuan natan nen Jehova,Say Manamalsam, O Jacob, say amorma ed sika, O Israel:+ “Agka ontatakot, ta dinondon ta ka la.+ Tinawag ta ka ed ngaran mo. Kayarian ta ka.   Wala ak ed sika sano ombaliw kad saray aralem a danum,+Tan agka nalener sano ombaliw kad saray ilog.+ Sano ondalan kad apoy, agka napoolan,Tan agka nasinit.   Ta siak si Jehova a Dios mo,Say Masanton Dios na Israel, say Manangiliktar mo. Inter koy Ehipto bilang dondon parad sika,Say Etiopia tan say Seba bilang kasalat mo.   Ta nagmaliw kan mabmabli ed pakanengneng ko,+Apagalangan ka, tan inaro ta ka.+ Kanian mangiter ak na totoo bilang kasalat mo,Tan saray nasyon bilang kasalat na bilay mo.*   Agka ontatakot, ta wala ak ed sika.+ Awiten koy ilalak mo* manlapud bukigTan tiponen ta kayo manlapud sagur.+   Ibagak ed amianen, ‘Ipawil mo ra!’+ Tan dia ed abalaten, ‘Ibulos mo ra. Awit mo dia iray anak kon lalaki a nanlapud arawi, tan saray anak kon bibii a nanlapud sampot na dalin,+   Amin dan atawag ed ngaran ko+Tan pinalsak parad kigloriaan ko,Saramay pinormak tan ginawak.’+   Ipaway yo iray totoon bulag, anggaman walay mata ra,Tan saray telek, anggaman walay layag da.+   Mantitipon komon so amin a nasyon ed saksakey a pasen,Tan mandaragup komon iray totoo.+ Siopa ed sikara so makapangibaga ed saya? Odino nayarian da kasin ibaga ed sikatayo iray unonan bengatla?*+ Iyarap da komon iray tasi ra, pian napaneknekan da a duga ira,Odino dengelen da komon tan ibaga ran, ‘Saya so katuaan!’”+ 10  “Sikayo ray tasik,”+ so imbaga nen Jehova,“On, say lingkor ko a pinilik,+Pian naamtaan yo tan manisia kayo ed siak*Tan natalosan yo ya agak manguuman.+ Antis ko et anggapoy arum a Dios,Tan kayarik et anggapo lay arum.+ 11  Siak—siak si Jehova,+ tan anggapo lay arum a manangiliktar.”+ 12  “Siak so angiyabawag tan angiliktar tan angipaamta,Sanen anggapo ni arum a dios ed limog yo.+ Kanian sikayo ray tasik,” so inkuan nen Jehova, “tan siak so Dios.+ 13  Tan diad amin a panaon et agak manguuman;+Tan anggapoy makayarin maningkat na antokaman ed limak.+ Sano onkiwas ak, siopay makaamper?”+ 14  Oniay inkuan nen Jehova, say Mananondon yo,+ say Masanton Dios na Israel:+ “Nisengeg ed sikayo et ibakik ira ed Babilonia tan igeba ra so amin a balewet na saray puerta,+Tan onakis ed gonigon iray Caldeo diad saray barko ra.+ 15  Siak si Jehova, say Masanton Dios yo,+ say Manamalsa na Israel,+ say Ari yo.”+ 16  Oniay inkuan nen Jehova,Say manggagaway sakey a dalan diad dayatTan sakey a basbas anggan diad saray madaluyon a danum,+ 17  Say Sakey a mangipapaway ed karwahen pan-guerra tan say kabayo,+Say armada pati saray mabibiskeg a sundalo: “Naparukol ira tan ag-ira makabangon.+ Naupot ira, naerep iran singa sakey a mandarlang a pabilo.” 18  “Agyo la nononoten iray inmunan bengatla,Tan lingwanan yo la ray apalabas a bengatla. 19  Manggawa ak na sakey a balon bengatla;+Ompapatnag la itan natan. Agyo ta nanenengneng? Mangiyan ak na sakey a dalan diad kalawakan,+Tan saray ilog diad desierto.+ 20  Igloria ak na atap ya ayep ed uma,Saray ason jakal tan saray ostrits,Ta mamawala ak na danum diad kalawakan,Saray ilog ed desierto,+Pian painumen ko iray totoon pinilik,+ 21  Saray totoon ginawak a parad siak,Pian iyabawag da so kirayewan ko.+ 22  Balet agka tinmawag ed siak, O Jacob,+Lapud naksawan ka lad siak, O Israel.+ 23  Agmo ak inyakaran na karnero parad interon apay mon popoolanTan agmo ak inggloria ed panamegley na saray bagat mo. Agta ka pinilit a mangawit ed siak na regalo,Tan agta ka pinairap diad inkerew koy olibano.+ 24  Agka angaliw na masamit ya unas* a parad siak,Tan agmo ak pinenek ed taba na saray bagat mo.+ Imbes, impaawit mod siak iray kasalanan moTan pinakesaw mo ak lapud saray inkauges mo.+ 25  Siak, siak so mamunas ed saray lingom*+ nisengeg ed ngaran ko,+Tan agko la nonoten iray kasalanan mo.+ 26  Ipanonot mod siak; manarap tad korte;Isalaysay moy katunongan mo ta pian paneknekan mon duga ka. 27  Nankasalanan so inmunan ateng mo,Tan nanrebelde ed siak iray mismon pinagkasangiyan* mo.+ 28  Kanian pabandayen ko iray prinsipe ed masanton pasen,Tan iyawat koy Jacob ed kadederalTan ipaarap koy Israel ed makapainsulto iran salita.+

Paimanod leksab

Odino “kamarerwam.”
Literal, “binim.”
Posiblin manutukoy ed saray unonan bengatla a nagawa ed arapen.
Odino “tan manmatalek kayo ed siak.”
Sakey ya ambalingit a tanubong.
Odino “saray impanrebeldim.”
Posiblin manutukoy ed saray managbangat na Ganggan.