Isaias 45:1-25

  • Nilanaan si Ciro pian sakopen toy Babilonia (1-8)

  • Agnepeg a milaban so pitek ed samay Managdamili (9-13)

  • Bidbiren na arum a nasyon so Israel (14-17)

  • Napanmatalkan so Dios ed panamalsa tan panangiparungtal (18-25)

    • Pinalsa so dalin pian panayaman (18)

45  Oniay inkuan nen Jehova ed samay nilanaan to, si Ciro,+A say kawanan a lima to et binembenan ko+Pian taloen koy amin a nasyon a walad arapan to,+Pian ekalen koy armas* na saray arari,Pian lukasan ko ed arapan to so doblin kapot,Ta pian agnikapot iray puerta na syudad:   “Onla ak ed unaan mo,+Tan plastadoen ko iray pukdol. Gaygayen ko iray gansan puerta, Tan puteren ko iray balatyang a balewet.+   Iter kod sika iray kayamanan ed kabilungetanTan saray niyamot a kayamanan diad saray akasekreton pasen,+Pian naamtaan mo a siak si Jehova,Say Dios na Israel, a manatawag ed sika ed ngaran mo.+   Nisengeg ed lingkor kon Jacob tan say Israel a pinilik,Tawagen ta ka ed ngaran mo. Ikdan ta kay mapagalang a ngaran, anggaman agmo ak kabat.   Siak si Jehova, tan anggapo lay arum. Anggapo lay Dios nilikud ed siak.+ Pabiskegen ta ka,* anggaman agmo ak kabat,   Pian naamtaan na saray totooManlapud bubutayan na agew ya anggad seselekan na satan*Ya anggapo lay arum nilikud ed siak.+ Siak si Jehova, tan anggapo lay arum.+   Papawalaen koy liwawa+ tan kabilungetan,+Say kareenan+ tan kadederal;+Siak, si Jehova, so manggagawad sarayan amin a bengatla.   O katawenan, ipelag yoy uran;+Ikalbo komon na saray lurem so inkatunong. Nalukasan komon so dalin tan manbunga na kilalaban,Tan ontubon kabansag na satan so inkatunong.+ Siak, si Jehova, so amalsa ed satan.”   Pakaskasi la imay milalaban* ed Manamalsa to,*Ta sikatoy sakey labat a langaA kaiba na saray arum a langa a nitaytayak ed dalin! Ibaga kasi na pitek ed samay Managdamili:* “Antoy gagawaen mo?”+ Odino ibaga kasi na samay ginawam: “Anggapoy lima to”?* 10  Pakaskasi la imay mangibabaga ed ama to: “Akin et inilalak mo ak ni?” Tan ed ina to: “Akin et inyanak mo ak ni?”* 11  Oniay inkuan nen Jehova, say Masanton Dios na Israel,+ say amorma ed sikato: “Tepetan yo ak kasi nipaakar ed saray bengatlan onsabiTan iganggan yo ak nipaakar ed saray ananak ko+ tan saray kimey na limak? 12  Siak so nanggawa ed dalin+ tan amalsa ed too.+ Imbilkag na limak so katawenan,+Tan siak so mangigaganggan ed amin ya armada ditan.”+ 13  “Walay sakey a pinatalindeg ko ed inkatunong,+Tan gawaen kon maptek so amin a dalan to. Sikato so mangipaalagey ed syudad ko+Tan ibulos to iramay nipriso a kayarian ko,+ ya agla kaukolay bayar odino pasuksok,”+ so inkuan nen Jehova na saray armada. 14  Oniay inkuan nen Jehova: “Say tubo* na Ehipto, saray produkto* na Etiopia, tan saray Sabeo, ya atatagey ira,Onla rad sika tan nakayarian mo ra. Akagulonggulong iran manakar ed benegan mo, Ondago ra tan ondakmomo rad sika.+ Oniay mapagalang ya ibaga rad sika: ‘Talagan say Dios et walad sika,+Tan anggapo lay arum; anggapo lay arum a Dios.’” 15  Tuan sika so Dios a mangiyaamot ed saray dalan mo,O Dios na Israel, say Manangiliktar.+ 16  Nabaingan tan napabanday iran amin;Ontaynan a mabanbanday so amin a managgaway idolo.+ 17  Balet iliktar nen Jehova so Israel tan iter toy andi-anggaan a kililiktar.+ Agkayo nabaingan odino napabanday ya anggad angga.+ 18  Ta oniay inkuan nen Jehova,Say Manamalsa na katawenan,+ say tuan Dios,Say amorma tan amalsa ed dalin, a malet ton inletneg itan,+ Tan agto pinalsa ya andiay gagala,* noagta ginawa ton panayaman:+“Siak si Jehova, tan anggapo lay arum. 19  Agak nansalita ed maamot a pasen,+ diad dalin ya ambilunget;Agko imbagad ilalak* nen Jacob,‘Anap yo ak, balet anggapoy kakanaan na sagpot yo.’ Siak si Jehova, a mansasalitay matunong tan mangibabagay maptek.+ 20  Mantitipon kayo tan dago kayo. Mandaragup kayo, sikayo ran akablos ed saray nasyon.+ Anggapoy amta na saramay mangaawit na inukit ya imahen, Tan manpipikasi ed sakey a dios ya agmakapangiliktar ed sikara.+ 21  Mansalita kayo, iyarap yoy kaso yo. Mantetepetan ira komon. Siopay angipasakbay ed saya manlapu la nensamanTan siopay angibaga ed saya manlapud apalabas a panaon? Agta siak, si Jehova? Anggapo lay arum a Dios nilikud ed siak;Sakey a matunong a Dios tan Manangiliktar,+ anggapo lay arum nilikud ed siak.+ 22  Dapag kayod siak pian niliktar kayo,+ amin yon walad sampot na dalin;Ta siak so Dios, tan anggapo lay arum.+ 23  Nansamba ak ed ngaran ko;Pinmaway ed sangik so salita diad inkatunong,Tan ag-iya ompawil:+ Amin a pueg et ontalimukor ed siak,Amin a dila et mansamba ed siak diad katooran+ 24  Tan ibaga ra, ‘Peteg a si Jehova so kawalaay tuan inkatunong tan biskeg. Nabaingan ya onarap ed sikato so amin ya onsasanok ed sikato. 25  Lapud si Jehova, amin ya ilalak* na Israel et napaneknekan a duga,+Tan manpasirayew ira lapud sikato.’”

Paimanod leksab

Literal, “ekalen koy balkes ed awak.”
Literal, “Balkesan ta kay malet.”
Odino “Manlapud bukig ya anggad sagur.”
Odino “misasangsangan.”
Odino “amorma ed sikato.”
Odino “amorma ed sikato.”
Odino posiblin, “Odino ibaga kasi na pitek: ‘Anggapoy panagbembenan na ginawam’?”
Odino “Anto iyay nampasakitan mon inyanak?”
Odino posiblin, “Saray trabahador.”
Odino posiblin, “saray managlako.”
Odino posiblin, “ya anggapoy manayam.”
Literal, “bini.”
Literal, “bini.”