Isaias 59:1-21

  • Saray kasalanan na Israel so sengegay inkisian ed Dios (1-8)

  • Impangipatua ed saray kasalanan (9-15a)

  • Onsalet si Jehova parad saray magbabawi (15b-21)

59  Aliwan antiktikey so lima nen Jehova pian agmakapangiliktar,+Nisay apuletan* so layag to pian agmakarengel.+   Andi, saray mismon lingo yo so angisian ed sikayo ed Dios yo,+ Saray kasalanan yo so sengegan ya inyamot toy lupa to ed sikayo,Tan agto kayo labay a dengelen.+   Ta adutakan na dala iray lima yo+Tan napno na kasalanan iray gamet yo. Sasalitaen na bibil yo so katilaan,+ tan ibabalikas na dila yo so ag-inkatunong.   Anggapoy onkekelyaw parad inkatunong,+Tan anggapoy mansasalita na tua diad korte. Manmamatalek ira ed anggapoy kabaliksan,+ tan mansasalita ray andi-kakanaan. Mannononot ira na gulo, kanian makapasakit so pansumpalan na satan.+   Saray iknol na maditan uleg so papupusnaken da,Tan linat na genggeng so lalagaen da.+ Ompatey so siopaman a mangan ed saray iknol da,Tan manpusnak na uleg so iknol a nabetag.   Agnayarin gawaen a kawes iray linat da,Tan ag-ira nasakbongan na saray gagawaen da.+ Makapasakit iray gagawaen da,Tan saray maruksan kagagawa so walad saray lima ra.+   Saray sali ra et ombabatik pian manggaway kaugsan,Tan manaapura ran mangipaagus na dala na andiay kasalanan.+ Makapasakit iray nononoten da;Panagderal tan kaermenan so walad saray dalan da.+   Agda amta so dalan na kareenan,Anggapoy inkahustisya ed saray basbas da.+ Pinikewet da iray dalan da;Agnaamtaan na saray manaakar ditan so kareenan.+   Kanian arawi ed sikami so inkahustisya,Tan agkami naabotan na inkatunong. Maniilalo kami ed liwawa, balet walay kabilungetan;Maniilalo kami ed kasnagan, balet manaakar kami ed kabilungetan.+ 10  Karapkarap kami ed padir a singa bulag a totoo;Karapkarap kamin singa saramay agmakanengneng.+ Anggan kagkaagwan et napapatakba kami a singa ed ambilunget a labi;Singa kami inatey a totoo ed limog na saray mabibiskeg. 11  Manungol kamin amin a singa saray osoTan maer-ermen kamin manuuni a singa saray malapati. Maniilalo kami ed hustisya, balet ta anggapo lanlamang;Maniilalo kami ed kililiktar, balet arawi iya ed sikami. 12  Ta aminpiga kamin nanrebelde ed sika;+Kada kasalanan mi et mantasi sumpad sikami.+ Kabat min maong iray impanrebelde mi;Amta mi iray lingo mi.+ 13  Nankasalanan kami tan impulisay mi si Jehova;Imbeneg mi so Dios mi. Sinalita mi so panamairap tan panagrebelde;+Nannonot kami katilaan tan imbesngaw mi iray palson salita manlapud puso mi.+ 14  Apasener so inkahustisya,+Tan arawrawi so kawalaan na inkatunong;+Ta atumba ed plaza so katuaan,*Tan agmakaloob so kaptekan. 15  Naandi so katuaan,*+Tan asamsaman so siopaman ya ompapaliis ed kaugsan. Anengneng iya nen Jehova tan sikatoy ag-aliketan,*Ta anggapoy hustisya.+ 16  Anengneng ton anggapoy toon ontalindeg,Tan sikatoy nikelawan ta anggapoy onsalet,Kanian inyakar na taklay to so kililiktar,*Tan say inkatunong to so amabiskeg ed sikato. 17  Insan insulong toy inkatunong a singa samben ed pagew Tan insulong tod ulo to so hilmit na kililiktar.*+Insulong to so panangibales a singa kawes+ Tan inlatop to so inkaseseg a singa ilalatop a kawes.* 18  Balesen to ra unong ed saray ginawa ra:+ Sanok parad saray kalaban to, dusa parad saray mamubusol ed sikato.+ Tan idapo tod saray isla so manepeg ed sikara. 19  Ontakot ed ngaran nen Jehova iramay walad seselekan na agew,Tan ontakot ed gloria to iramay walad bubutayan na agew,Ta sikatoy onsabi a singa manag-agus ya ilog,Ya itutulak na espiritu nen Jehova. 20  “Onsabi ed Sion imay Mananondon,+Tan ed saramay walad Jacob a binmeneg ed pankakasalanan da,”+ so imbaga nen Jehova. 21  “Nipaakar ed siak, saya so pisipanan kod sikara,”+ so inkuan nen Jehova. “Say espirituk a walad sika tan saray salitak ya inyan kod sangim—ag-iratan naekal ed sangim, ed sangi na saray ananak mo,* odino ed sangi na saray apom,* manlapud natan ya anggad angga,” so inkuan nen Jehova.

Paimanod leksab

Literal, “ambelat.”
Odino “inkamatua.”
Odino “inkamatua.”
Literal, “tan mauges iya ed saray mata to.”
Odino “pananalo parad sikato.”
Odino “pananalo.”
Odino “andiay-taklay a latop.”
Literal, “na binim.”
Literal, “na bini na binim.”