Isaias 37:1-38

  • Kinmerew na tulong ed Dios si Hezekias ed panamegley nen Isaias (1-7)

  • Tinaktakot nen Senakerib so Jerusalem (8-13)

  • Pikakasi nen Hezekias (14-20)

  • Impasabi nen Isaias so ebat na Dios (21-35)

  • Pinatey na anghel so 185,000 Asiryano (36-38)

37  Sanen nadngelan itan nen Arin Hezekias, pinilat to ray kawes to tan nansulong na sakon abel tan linmoob ed abung nen Jehova.+  Insan imbaki toy Eliakim a manangasikaso na sankaabungan,* si Sebna a sekretaryo, tan saray mamatatken a saserdote, ya akasulong ira na sakon abel, pian onla rad propetan Isaias+ ya anak nen Amoz.  Imbaga rad sikato: “Oniay inkuan nen Hezekias, ‘Sayan agew et agew na gonigon, panagbalaw,* tan kababaingan; ta saray ugugaw et asingger lan iyanak,* balet anggapoy biskeg na ina a mangidages.+  Agla pigan narengel nen Jehova a Dios mo iray imbaga na Rabsases, ya imbaki na ari na Asirya a katawan to pian kantiawan so mabilay a Dios,+ tan mikuentaan ed sikato si Jehova a Dios mo lapud saray nadngel to. Kanian ipikasim+ iray akeran akaliktar.’”+  Kanian linmad si Isaias iray lingkor nen Arin Hezekias,+  tan imbaga nen Isaias ed sikara: “Ibaga yod katawan yo, ‘Oniay inkuan nen Jehova: “Agka natatakot+ lapud saray nadngel mon impamauges ed siak na saray lingkor na ari na Asirya.+  Walay iyan kon kanonotan ed sikato,* tan walay narengel ton balita tan ompawil ed dalin to;+ tan sikatoy pateyen kod espada diad dalin to.”’”+  Sanen arengelan na Rabsases a tinmaynan lad Lakis so ari na Asirya, pinawil to so ari tan asabian ton milalaban ed Libna.+  Et nadngelan na ari a pinmaway si Arin Tirhaka na Etiopia pian milaban ed sikato. Kanian sikatoy angibaki lamet na saray mensahero ed si Hezekias,+ ya inkuan to: 10  “Oniay ibaga yod si Arin Hezekias na Juda, ‘Agka patitilaan ed Dios mo a panmamatalekan mo, a mangibabagan: “Agniyawat so Jerusalem ed ari na Asirya.”+ 11  Nadngelan mo no antoy ginawa na arari na Asirya ed amin a dalin diad impaneral dad saratan.+ Kasin iisipen mon makaliktar ka? 12  Kasin ayarian iran inliktar na saray dirios na saray nasyon a dineral na inmuunan atateng ko?+ Kawalaan la na Gozan, Haran,+ Rezef, tan saray totoo na Eden a walad Tel-asar? 13  Kawalaan lay ari na Hamat, say ari na Arpad, tan saray arari ed saray syudad na Sefarvaim,+ Hena, tan Iva?’” 14  Et inala nen Hezekias iray sulat ed saray mensahero tan binasa to. Insan linmay Hezekias ed abung nen Jehova tan binuskag to iratan* ed arapan nen Jehova.+ 15  Tan ginapoan nen Hezekias so manpikasi ed si Jehova,+ ya inkuan to: 16  “O Jehova na saray armada,+ say Dios na Israel, ya akayurong ed trono diad tagey* na saray kerubin, sika labat so tuan Dios na amin a panarian ed dalin. Sika so nanggawa ed katawenan tan say dalin. 17  Ikiling mo pay layag mo, O Jehova, tan dengel ka!+ Ilukas mo pa ray matam, O Jehova, tan nengneng ka!+ Dengel mon amin so mensahe nen Senakerib ya impasabi to pian kantiawan so mabilay a Dios.+ 18  O Jehova, tua a dineral na saray arari na Asirya so amin a dalin,+ pati say mismon dalin da. 19  Tan imbubuntok da ed apoy iray dirios da,+ lapud aliwa ran dios, noagta ginawa labat na too+ manlapud kiew tan bato. Kanian nayarian dan deralen iratan. 20  Balet natan, O Jehova a Dios mi, komon ta iliktar mo kami ed lima to, pian naamtaan na amin a panarian ed dalin a sika labat so Dios, O Jehova.”+ 21  Et oniay mensahen impasabi nen Isaias ya anak nen Amoz ed si Hezekias: “Oniay imbaga nen Jehova a Dios na Israel, ‘Lapud nampikasi ka ed siak nipaakar ed si Arin Senakerib na Asirya,+ 22  saya so imbaga nen Jehova sumpad sikato: “Mumudmoraen ka na birhen ya anak a bii na Sion, balbalawen to ka. Manpeyeng ed sika so anak a bii na Jerusalem. 23  Siopay kinantiawan mo+ tan pinauges mo? Siopay angitageyan moy boses mo+Tan angitangayan moy matangsit iran matam?+ Say Masanton Dios na Israel! 24  Diad panamegley na saray lingkor mo et kinantiawan moy Jehova+ tan imbagam,‘Diad dakerakel iran karwahek a pan-guerraEt ontatdang ak ed toktok na kapalandeyan,+Say sankaarawian iran pasen na Lebanon. Batangen ko ray ataragey a sedro, tan saray sankarakpan a kiew ya enebro ditan. Onla ak ed sankatageyan iran pasen, saray sankakapalan a katakelan ditan. 25  Mankotkot ak na saray bobon tan inumen ko ray danum;Paekaten ko iray kulos* na Ehipto diad panamegley na saray dapan ko.’ 26  Agmo ta nadngelan? Manlapu la nensaman et denesidi* la itan. Manlapud abayag lan panaon et imparaan ko* la itan.+ Natan et gawaen ko la.+ Saray apadiran a syudad et pagmaliwen mon bunton na saray geray ya agnapanayaman.+ 27  Anggapoy nagawaan na saray manaayam ed saratan;Nataktakot tan nabaingan ira. Magmaliw iran singa saray tanaman ed uma tan birdin dika,Singa dika ed saray atep, ya amagaan lapud dagem a manlalapud bukig. 28  Balet amtak sano onyuyurong ka, sano ompapaway ka, sano onloloob ka,+Tan sano onsasanok kad siak,+ 29  Lapud nadngel koy isasanok mod siak+ tan say paniingal mo.+ Kanian deyengen koy eleng mo tan ikdan ko na renda+ so sangim,Tan tengtengen ta kan papawil ed nanlapuan mo.” 30  “‘Tan saya so tanda parad sika:* Diad sayan taon et kanen yo iramay tinmubon bukor;* tan diad komaduan taon et kanen yo iray ilik a nanlapud saratan; balet diad komatlon taon et mantanem kayoy bukebukel tan manani kayo, tan mantanem kayo na saray ubas tan kanen yoy bunga ra.+ 31  Saramay makaliktar a kabiangay sankaabungan na Juda, saramay akeraan,+ et onlamot tan manbunga ira. 32  Ta walay nakeran ompaway ed Jerusalem tan saray makaliktar ya ompaway ed Palandey Sion.+ Nagawa iya lapud inkaseseg nen Jehova na saray armada.+ 33  “‘Kanian oniay inkuan nen Jehova nipaakar ed ari na Asirya:+ “Sikatoy ag-onloob ed sayan syudad+Tan agmangikenay pana ditanTan agmiarapan a walaay panagsamperTan agmantambak na dalanen to a pangubkob ed satan.”’+ 34  ‘Sikatoy ompawil ed samay datin dinalan to;Sikatoy ag-onloob ed sayan syudad,’ so imbaga nen Jehova. 35  ‘Iyagel ko iyan syudad+ tan iliktar ko nisengeg ed ngaran ko+Tan nisengeg ed si David a lingkor ko.’”+ 36  Tan say anghel nen Jehova et pinatey toy 185,000 lalaki diad kampo na saray Asiryano. Kabangon na saray totoo ed kabkabuasan, bangkay lan amin so anengneng da ditan.+ 37  Kanian tinmaynan si Arin Senakerib na Asirya tan pinmawil ed Ninive+ tan nansiansia diman.+ 38  Tan sanen ondadakmomo ed abung* na dios ton si Nisroc, sikatoy pinatey na saray ananak ton si Adramelec tan Sarezer diad espada,+ insan batik ira ed dalin na Ararat.+ Tan si Esar-hadon+ ya anak to so nagmaliw ya ari a kasalat to.

Paimanod leksab

Odino “palasyo.”
Odino “pananginsulto.”
Literal, “et wala lad puerta na eges.”
Literal, “espiritu ed sikato.”
Literal, “itan.”
Odino posiblin, “pegley.”
Odino “iray kanal na Nilo.”
Literal, “agawa.”
Odino “pinormak.”
Odino “tinmubo manlapud naplag a bukebukel.”
Salanti, si Hezekias.
Odino “templo.”