Isaias 16:1-14

  • Katuloyan na mensahe sumpad Moab (1-14)

16  Mangipawit kayoy sakey a kalakian a karnero ed samay manuuley ed dalin,Manlapud Sela ya ondalan ed kalawakanA paarap ed palandey na anak a bii na Sion.   Singa manok ya asibwak ed ubong to,+Ontan so magmaliw a kipapasen na saray bibiin ananak na Moab diad saray atapew a kulos na Arnon.+   “Mangiter kayoy simbawa, sumpal yo so adesisyonan. Gawa yon singa kabilunget na labi so anino yo ed kagkaagwan. Iyamot yo iray nitaytayak tan agyo idadalem iramay ontatakas.   O Moab, manayam komon ed sika iray nitaytayak a totook. Magmaliw ka komon ya amotan da lapud samay managderal.+ Ta mangangga la imay managpairap,Manampot la so panagderal,Tan naandi la ed dalin iramay mangigagatin ed arum.   Diad saman et niletneg a malet so sakey a trono diad panamegley na matoor a panangaro. Samay onyurong ed satan diad tolda nen David et matoor;+Maptek so pangukom to tan manggawan tampol na inkatunong.”+   Nadngelan mi so panagpasirayew na Moab—sikatoy mapangpangta+Say panagpaatagey to tan say panagpasirayew to tan say sanok to;+Balet anggapoy pansumpalan na saray andi-kakanaan a salita to.   Kanian manugaog so Moab lapud pakaderal to;Manugaog iran amin.+ Saramay apasakitan et manugaog lapud saray bibingkan pasas ed Kir-hareset.+   Lapud amagaan iray uma ed Hesbon,+Say sengeg na ubas na Sibma,+Ginatinan na saray manuuley ed saray nasyon iray ambalbalangan sanga to;*Asabi ra anggad Jazer;+Tinmuloy ni rad kalawakan. Kinmayat iray simit to tan akasabi ya anggad dayat.   Kanian akisan ko so sengeg na ubas na Sibma a singa panaakis ko ed Jazer. Leneren ta kayo ed saray luak, O Hesbon tan Eleale,+Ta anampot lay paneyag ed panagburbor yoy prutas ed panaoy tiagew.* 10  Naandi lay panliliket tan gayaga diad tanemay manbubungan kiew,Tan anggapo lay maliket a pangansion odino paneyag diad saray kaubasan.+ Anggapo lay alak a naala na managgatin diad panagpespesan na ubas,Ta pinatundak lay paneyag.+ 11  Kanian manggiwgiw so pusok lapud Moab,+Singa panbanengbeng na arpa,Tan say daledalem na inkatook lapud Kir-hareset.+ 12  Anggano kesawen ni na Moab so sarili to diad atagey a pasen tan onlan manpikasi diad santuaryo to, anggapon balot so nagawaan to.+ 13  Saya so imbaga nensaman nen Jehova nipaakar ed Moab. 14  Tan natan et oniay inkuan nen Jehova: “Diad loob na taloy taon, singa saray taon na uupaan a trabahador,* say gloria na Moab et magmaliw a kabandayan a napno na nanduruman klase na gulo, tan saramay natilak et dagdaiset tan andiay pakayari.”+

Paimanod leksab

Odino “iray sanga to a napnoy ambalanga iran ubas.”
Odino posiblin, “Ta say paneyag parad guerra et agawa ed panagburbor yoy prutas ed panaoy tiagew.”
Odino “a maalwar a binilang a singa gagawaen na sakey ya uupaan a trabahador”; salanti, diad eksakton taloy taon.