Isaias 10:1-34

  • Lima na Dios sumpad Israel (1-4)

  • Asirya—lewet a mangipatnag na sanok na Dios (5-11)

  • Dusa parad Asirya (12-19)

  • Ompawil iray akera ed Jacob (20-27)

  • Ukomen na Dios so Asirya (28-34)

10  Pakaskasi la iramay manggagaway makapasakit iran totontonen,+Ya ag-ontutundan manggagawa na saray ganggan a sengegay paniirap na totoo,   Pian agda iter so legal a kanepegan na saray mairap-bilay,Pian isiblet da so inkahustisya ed saray pakaskasin totook,+A sasamsamen da iray kaykayarian na saray abalon bibiiTan saray ugugaw ya ulilad ama!*+   Antoy gawaen yo ed agew a pikuentaan* ed sikayo,+Sano onsabi so kadederal manlapud arawi?+ Siopay batikan yon kerewan na tulong,+Tan iner so pangitilakan yod kayamanan* yo?   Anggapo lay nagawaan noag say onkebkeb a kaiba na saray prisoOdino ompatey a kaiba na saramay pinatey. Satan so rason no akin ya agkinmepay sanok to,Noagta akaunat nin siansia so lima to a manusa.+   “Nia, say Asiryano,+Say lewet a mangipatnag na sanok ko+Tan say baston a sankabembenan da parad panangukom ko!   Sikatoy ibakik ya onsumpad apostatan nasyon,+Ed saray totoon amasanok ed siak;Sikatoy iganggan kon manamsam tan mangala na dakelTan mangigatin-gatin ed sikara a singa pitek ed saray karsada.+   Balet aliwan ontan so gagala toTan aliwan ontan so getma na puso to;Ta walad puso to so paneral,Pian upoten toy dakel a nasyon, aliwan dagdaiset.   Ta oniay ikuan to,‘Agta amin a prinsipek et arari met?+   Agta say Calno+ et singa met Carkemis?+ Agta say Hamat+ et singa met Arpad?+ Agta say Samaria+ et singa met Damasco?+ 10  Sinamsam ko iray panarian a mandadayew ed andi-kakanaan a dirios,A mas dakel ni imahen da nen say diad Jerusalem tan Samaria!+ 11  Agta gawaen ko met ed Jerusalem tan ed saray idolo toSo singa ginawak ed Samaria tan ed saray andi-kakanaan a dirios to?’+ 12  “Sano asumpal la nen Jehova so amin a kimey to ed Palandey Sion tan ed Jerusalem, dusaen To* so ari na Asirya lapud inkaawet na puso to tan lapud malastog tan mapaatagey a kanenengneng to.+ 13  Ta inkuan to,‘Gawaen ko iya diad biskeg na limakTan diad karunongan ko, ta marunong ak. Ekalen ko iray ketegan na saray totoo+Tan samsamen ko iray kayamanan da,+Tan singa makapanyarin manuley et patuloken ko iray manaayam ditan.+ 14  Singa sakey a toon gawaten toy sakey ya ubong,Samsamen ko iray kaykayarian na totoo;Tan singa sakey a mangala na saray iknol ya ataynanan,Alaen ko so amin a walad dalin! Anggapoy anggan sakey a mangikulipaspas ed saray payak to odino mangilukas na sangi to odino man-uni.’” 15  Kasin ipasirayew na wasay a sikatoy mas maong ni nen samay mangiwawasay ed sikato? Kasin ipasirayew na lagari a sikatoy mas maong ni nen samay mangilalagari ed sikato? Kasin niwasiwas na baston+ imay mangaawit ed sikato? Odino kasin niyatagey na lewet imay mamebemben ed sikato? 16  Kanian say tuan Katawan a Jehova na saray armada,Et paebengen ton maong iray matataban totoo ed Asirya,+Tan naandi lay gloria na Asirya a singa inupot na apoy.+ 17  Say Liwawa na Israel+ et magmaliw ya apoy,+Tan say Masanton Dios to et magmaliw a dalang;Onliob itan tan upoten na satan iray dikarika tan masabit a kiew na Asirya diad loob na sakey agew. 18  Deralen Ton sigpot* so gloria na katakelan to tan say taneman toy manbubungan kiew;Magmaliw itan a singa toon onkakapuy lapud sakit.+ 19  Saray arum nin kiew ed katakelan toEt magmaliw a dagdaiset kanian sankabilang iratan na sakey ya ugaw. 20  Diad satan ya agew, saramay akera ed IsraelTan saramay akaliktar ed sankaabungan nen JacobEt aglan balot mandepende ed samay linmusob ed sikara;+Noagta sikaray matoor a mandepende ed si Jehova,Say Masanton Dios na Israel. 21  Pigpigara labat ya akera,Saray akeran ilalak nen Jacob, so ompawil ed Makapanyarin Dios.+ 22  Ta anggano say totoom, O Israel,Et singa saray buer ed dayat,Pigpigara labat ya akera ed sikara so ompawil.+ Nigeter lay kadederal da,+Tan naukom* ira.+ 23  On, say kadederal ya inggeter la na Soberanon Katawan a Jehova na saray armadaEt nagawa ed interon nasyon.+ 24  Kanian oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova na saray armada: “Sikayo ran totook a manaayam ed Sion, agkayo ontatakot ed sayan Asiryano, ya amasakit ed sikayo ed panamegley na lewet+ tan angitagey na baston to ed sikayo a singa ginawa na Ehipto.+ 25  Ta maganggano lan manampot so panangukom ko; lapud sanok ko et naderal ira.+ 26  Iwasiwas nen Jehova na saray armada so sakey a siplat ed sikato,+ a singa nen tinalo toy Midian diad baleg a bato ya Oreb.+ Tan say baston to et magmaliw a walad tapew na dayat, tan itagey to itan a singa ginawa tod Ehipto.+ 27  Diad satan ya agew et naekal ed takeb mo so ipapasakbat to,+Tan naekal ed tenger mo so pako to,+Tan naputer so pako+ lapud larak.” 28  Sikatoy sinmabi ed Ayat;+Sikatoy dinmalan ed Migron;Intilak tod Micmas+ iray awit to. 29  Binmaliw irad atapew a danum;Nansanlabi rad Geba;+Ginmiwgiw so Rama, tan batik so Gibea+ a syudad nen Saul.+ 30  Akis ka tan iyurangal mo, O anak a bii na Galim! Dengel ka, O Laisa! O sikan pakaskasin Anatot!+ 31  Binmatik lay Madmena. Sinmirom la ray manaayam ed Gebim. 32  Diad sayan mismon agew et sikatoy ontunda ed Nob.+ Ayagan toy poniti so palandey na syudad na Sion,Say pukdol na Jerusalem. 33  Say tuan Katawan a Jehova na saray armada,Et sigbaten to iray sanga tan napalagapag iratan;+Nabatang iray sankatageyan a kiew,Tan niyabeba iray ataragey. 34  Batangen to iray kiew ed katakelan diad panamegley na sakey a balatyang a kagawaan,*Tan natumba iray kiew ed Lebanon diad panamegley na sakey a makapanyari.

Paimanod leksab

Odino “Tan saray ulila.”
Odino “panusa.”
Odino “gloria.”
Literal, “ko.”
Odino “manlapud kamarerwa anggad laman.”
Odino “nadusa.”
Odino “sakey a wasay.”