Isaias 25:1-12

  • Daakan a bendisyon parad totoo na Dios (1-12)

    • Ponsia nen Jehova a walaay maabig iran alak (6)

    • Anggapo lay patey (8)

25  O Jehova, sika so Dios ko. Itandoro ta ka, idayew koy ngaran mo,Ta nanggawa kay makapakelaw iran bengatla,+Saray bengatlan inggagalam* manlapu la nensaman,+Diad inkamatoor+ tan inkanapanmatalkan.   Ta ginawam a bunton na bato so sakey a syudad,Ginawam ya aluslusbon geray so sakey a mabiskeg a baley. Say tori na dayo et aliwa lan syudad;Aglan balot itan nipaalagey.   Kanian igloria ka na mabibiskeg a totoo;Ontakot ed sika so syudad na saray maruksan nasyon.+   Ta nagmaliw kan amotan na saray pakaskasi,Amotan na saray pobri a naeermenan,+Salimbengan no bagyo,Tan siroman ed petang na agew.+ Sano say sanok na saray maruksan manuley et singa bagyon ombabasig ed padir,   Singa petang ed amagaan a dalin,Patundaen mo so ingal na saray dayon totoo. Singa petang a pinakepa na sirom na lurem,Ontunda met so kansion na saray maruksan manuley.   Diad sayan palandey,+ iparaanan nen Jehova na saray armada so amin a totooNa sakey a ponsia a sankananaman iray kakanen,+Sakey a ponsia a walay maabig iran alak,*Sankananaman iray kakanen a napnoy utek,Tan maabig tan asapit iray alak.   Diad sayan palandey et paandien* to so abel a manasakbong ed amin a totoo,Tan say sakbong* a mamabalkot ed amin a nasyon.   Akmonen* to so patey ya anggad angga,+Tan punasen na Soberanon Katawan a Jehova iray lua ed amin a kalupaan.+ Ekalen tod interon dalin so kabalawan na totoo to,Ta si Jehova a mismo so angibaga.   Diad satan ya agew et ibaga ra: “Saya so Dios tayo!+ Nanilalo itayo ed sikato,+Tan iliktar to itayo.+ Saya et si Jehova! Nanilalo itayo ed sikato. Manliket tan manggayaga itayo ed panangiliktar to.”+ 10  Ta deralen nen Jehova iyan palandey,+Tan nigatin-gatin so Moab ed pasen to+A singa dayami ya inggatin-gatin diad bunton na tai na ayep. 11  Ikampay to iray lima to ed satan a pasenA singa pangikakampay na managlangoy ed saray lima to sano onlalangoy,Tan iyabeba to so inkamapaatagey na satan+Diad panamegley na marundunong a galaw na saray lima to. 12  Tan say apadiran a syudad, a walaay ataragey a padir a pinagkaproteksion to,Et igeba to;Itumba tod dalin, anggad dabok.

Paimanod leksab

Odino “Saray simbawam.”
Odino “walay alak ya abayag lan pinaikneng.”
Literal, “akmonen.”
Odino “sanib.”
Odino “Paandien.”