Isaias 12:1-6

  • Kansion parad pisasalamat (1-6)

    • “Si Jah Jehova so kasil ko” (2)

12  Diad satan ya agew et seguradon ikuan mo: “Misalamat ak ed sika, O Jehova,Ta anggaman sinmanok ka ed siak,Kinmepa lay sanok mo, tan niligliwa mo ak.+   Say Dios so manangiliktar ko.+ Manmatalek ak tan agak ontakot;+Ta si Jah* Jehova so kasil ko tan biskeg ko,Tan sikato so nagmaliw a manangiliktar ko.”+   Malikeliket kayon onasol na danumDiad saray subol na kililiktar.+   Diad satan ya agew et ikuan yo: “Misalamat kayod si Jehova, tawag kayod ngaran to,Ipakabat yod totoo iray gagawaen to!+ Iyabawag yo a say ngaran to et nitandoro.+   Kansionan yoy panangidayew* si Jehova,+ ta sikatoy nanggawa na saray makapadinayew a bengatla.+ Ipaamta yo iya ed interon dalin.   Ikasil moy boses mo tan eyag kad liket, O sikan manaayam* ed Sion,Ta agaylan makapadinayew so Masanton Dios na Israel a walad pegley mo.”

Paimanod leksab

Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “Mantogtog tan mangansion kayo parad.”
Literal, “biin manaayam,” manutukoy ed amin a totoo bilang sakey a bii.