Onlad karga

Onlad saray karga

TEPET 16

Panon Mon Arapen so Kapagaan?

“Ipasakbat mod si Jehova so ambelat ya awit mo, tan tulongan to ka. Agton balot paulyan a natumba so matunong.”

Salmo 55:22

“Saray plano na makuli et seguradon ontalona, balet amin iramay magangganat et seguradon mansumpal ed kairapan.”

Proverbio 21:5

“Agka ontatakot, ta wala ak ed sika. Agka ompapaga, ta siak so Dios mo. Pabiskegen ta ka, on, tulongan ta ka. Talagan bembenan ta ka ed kawanan a limak unong ed inkatunong ko.”

Isaias 41:10

“Siopad sikayo so makapangarum na sankasiko ed dukey na bilay to lapud pampapaga to?”

Mateo 6:​27

“Kanian agkayon balot mapagpaga nipaakar ed ontumbok ya agew, ta wala ni ray kapagaan ed ontumbok ya agew. Magenap la ray problema ed kada agew.”

Mateo 6:​34

“Seguroen yo komon no anto ray mas importantin bengatla.”

Filipos 1:​10

“Agkayo mapagpaga ed antokaman, noagta diad amin a bengatla et ipaamta yo ed Dios iray kerew yo diad panamegley na pikakasi tan masimoon a pikekerew tekep na pisasalamat; tan say kareenan na Dios a palumbasan toy amin a pakatalos so manbantay ed saray puso tan nonot yo diad panamegley nen Kristo Jesus.”

Filipos 4:​6, 7