Isaias 36:1-22

  • Inataki nen Senakerib so Juda (1-3)

  • Kinantiawan na Rabsases si Jehova (4-22)

36  Diad koma-14 a taon na uley nen Arin Hezekias, inataki nen Senakerib ya ari na Asirya+ so amin ya apadiran a syudad na Juda tan sinakop to iratan.+  Insan imbaki na ari na Asirya so Rabsases*+ a kaibay baleg ya armada manlapud Lakis+ pian onlad si Arin Hezekias diad Jerusalem. Pinmuesto irad abay na banawang na bandad tagey a tiponay danum+ diad karsadan mamaarap ed uma na managpesak.+  Insan pinmaway pian miarap ed sikato so manangasikaso na sankaabungan* a si Eliakim+ ya anak nen Hilkias, si Sebna+ a sekretaryo, tan si Joa ya anak nen Asaf, say managrekord na saray nagagawa.  Kanian oniay inkuan na Rabsases ed sikara: “Ibaga yo pad si Hezekias, ‘Oniay inkuan na makapanyarin ari, say ari na Asirya: “Antoy basiyan na panmamatalek mo?+  Ibabagam, ‘Walay estratehiyak tan pakayarik a miguerra,’ balet anggapoy kana na saratan a salita. Siopay panmamatalekan mo, akin et makpel kan manrebelde ed siak?+  Manmamatalek ka ed tulong na sayan abalbal a tanubong, say Ehipto, a no ompeket ed satan so sakey a too et naturok tan nasaluksokan so dakulap to. Ontan so Faraon ya ari na Ehipto ed amin a manmamatalek ed sikato.+  Tan no bilang ibaga yod siak, ‘Manmamatalek kamid si Jehova a Dios mi,’ agta gawa to iramay atagey a pasen tan saray altar ya inekal nen Hezekias,+ insan to balet ibabaga ed Juda tan Jerusalem, ‘Diad sayan altar so pandakmomoan yo’?”’+  Kanian natan, mipustaan ka pa ed katawan kon ari na Asirya:+ Ikdan ta kay 2,000 a kabayo no makaromog kay magenap ya onlugan ed saratan.  Panon mo sirin a napaatras so anggan sakey a gobernador a sankaabebaan ed saray lingkor na katawan ko, anta manmamatalek ka ed Ehipto ya ikdan to ka na saray karwahe tan akakabayon sundalo? 10  Natan, agak ta inabuloyan nen Jehova ya onlusob pian deralen iyan dalin? Inkuan a mismo nen Jehova ed siak, ‘Lusob mo tan deral mo iyan dalin.’” 11  Diad saman et nansalitay Eliakim, Sebna,+ tan Joa ed samay Rabsases:+ “Komon ta mitongtong kad saray lingkor mo diad lenguahen Aramaiko,*+ ta natalosan mi; agka mitotongtong ed sikami diad lenguahe na saray Judio ta narerengel na saray totoon walad tapew na padir.”+ 12  Balet inkuan na Rabsases: “Kasin diad katawan yo tan diad sikayo labat so angibakian ed siak na katawan ko pian ipasabi irayan salita? Agta pati diad saray totoon akayurong ed padir, saramay mangan na dilin tai ra tan oninum na dilin sirit da a singa sikayo?” 13  Insan inmalagey so Rabsases tan oniay inkelyaw to ed lenguahe na saray Judio:+ “Dengel yoy salita na makapanyarin ari, say ari na Asirya.+ 14  Oniay inkuan na ari, ‘Agkayo patitilaan ed si Hezekias, ta agto kayo nayarian ya iliktar.+ 15  Tan agkayo patatangguyor ed si Hezekias a manmatalek ed si Jehova,+ diad pangibabaga toy: “Seguradon iliktar itayo nen Jehova, tan agniyawat iyan syudad ed ari na Asirya.” 16  Agkayo ondedengel ed si Hezekias, ta oniay inkuan na ari na Asirya: “Mikareenan kayod siak tan suko kayo la,* pian kada sakey ed sikayo et mangan ed dilin ubas to tan dilin kiew ton igos tan oninum na danum ed dilin bobon to, 17  anggad onsabi ak tan iyakar ta kayo ed dalin a singa say mismon dalin yo,+ sakey a dalin na ilik tan balon alak, sakey a dalin na tinapay tan kaubasan. 18  Agyo aabuloyan a napalikdo kayo nen Hezekias diad pangibabaga ton, ‘Iliktar itayo nen Jehova.’ Wala ta lad saray dirios na saray nasyon so akapangiliktar ed dilin dalin da ed lima na ari na Asirya?+ 19  Kawalaan na saray dirios na Hamat tan Arpad?+ Kawalaan na saray dirios na Sefarvaim?+ Tan kasin ayarian dan inliktar so Samaria ed limak?+ 20  Wala ta ed saray dirios na sarayan dalin so akapangiliktar ed dalin da ed limak, pian isipen yon niliktar nen Jehova so Jerusalem ed limak?”’”+ 21  Balet ag-ira inmesel tan ag-iran balot inmebat ed sikato, ta say ganggan na ari, “Agkayo oneebat ed sikato.”+ 22  Balet linmad si Hezekias so manangasikaso na sankaabungan* a si Eliakim ya anak nen Hilkias, say sekretaryo a si Sebna,+ tan say managrekord na saray nagagawa a si Joa ya anak nen Asaf, a pinilat da ray kawes da, tan impasabi rad sikato iray imbaga na Rabsases.

Paimanod leksab

Odino “manunan managserbi na iinumen.”
Odino “palasyo.”
Odino “Siryano.”
Literal, “Manggawa kayoy panamendisyon a kaibak tan la kayo ed siak.”
Odino “palasyo.”