Onlad karga

Onlad saray karga

No Antoy Naaralan ed Salita na Dios

NO PANON MON NAROMOG IRAY TEKSTO NA BIBLIA

Say Biblia et walaan na 66 a libro. Naapag itan ed duaran seksion: say Hebreo-Aramaikon Kasulatan (“Daan a Sipan”) tan say Griegon Kasulatan (“Balon Sipan”). Kada libro na Biblia et naapag ed saray kapitulo tan bersikulo. No wala ray nanengneng mon teksto, say unonan numero kayari na libro na Biblia et ontutukoy ed kapitulo, tan say ontumbok a numero et ontutukoy ed bersikulo. Alimbawa, say Genesis 1:1 et ontutukoy ed Genesis kapitulo 1, bersikulo 1.