Onlad karga

Onlad saray karga

B15

Hebreon Kalendaryo

NISAN (ABIB) Marso—Abril

14 Paskua

15-21 Andi-lebaduran Tinapay

16 Panangiyapay na unona iran bunga

Onaaralem so Jordan lapud uran, natutunaw iray niebe

Sebada

IYYAR (ZIV) Abril—Mayo

14 Atrasadon Paskua

Onggagapoy tiagew, kaslakan a maliwaway tawen

Trigo

SIVAN Mayo—Hunyo

6 Piesta na Saray Simba (Pentecostes)

Petang na tiagew, aliwan malurem

Trigo, unona iran bunga na igos

TAMUZ Hunyo—Hulyo

 

Mas ompepetang, malinaew ed arum a lugar

Unona iran bunga na ubas

AB Hulyo—Agosto

 

Onaabot ed sankapetangan

Saray prutas ed tiagew

ELUL Agosto—Setyembre

 

Tuloytuloy so petang

Datiles, ubas, tan igos

TISHRI (ETANIM) Setyembre—Nobyembre

1 Papaknolen so trumpeta

10 Agew na Pananakbong

15-21 Piesta na Saray Alolong

22 Sagradon pantitipon

Manampot so tiagew, onggagapoy masakbay ya uran

Panagbaka

HESHVAN (BUL) Oktubre—Nobyembre

 

Makalnan uran

Olibo

KISLEV Nobyembre—Disyembre

25 Piesta na Panangidedika

Mabetbet so uran, onkikigtel iray linaew, onuuran na niebe ed palandey

Isisirom iray pulok lapud ambetel a panaon

TEBET Disyembre—Enero

 

Sankabetelan, mamauran, onuuran na niebe ed palandey

Ontutubo iray tanaman

SHEBAT Enero—Pebrero

 

Nababawasan so betel na panaon, wala ni uran

Manrorosas iray almendro

ADAR Pebrero—Marso

14, 15 Purim

Mabetbet ya onkakarol tan ompepelag iray uran a kristal

Lino

VEADAR Marso

Bulan a maminpiton isasalet diad loob na 19 a taon