Onlad karga

Onlad saray karga

TEPET 14

Panon Mon Napaliisan so Problema ed Kuarta?

“Samay labalabay toy panliliket et mansumpal ed kairapan; samay labalabay toy alak tan larak et ag-onyaman.”

Proverbio 21:17

“Say akautang et aripen na samay amautang.”

Proverbio 22:7

“Siopad sikayo so malabay a mangipaalagey na tori ya agni onyurong ya unona tan kuentaen toy nagastos pian naseguro to no kasin walay magenap a panumpal tod satan? Ta no andi, nayarin niletneg to so pundasyon na satan balet ta agto nasumpal, tan amin a makaneng- neng et mamalaw ed sikato, ya ikuan da: ‘Inggapo na sayan too so mangipaalagey balet agto sarag a sumpalen.’”

Lucas 14:28-30

“Sanen naksel la ra, inkuan tod saray disipulo to: ‘Tipon yo iray akeran pisagpisag, ta pian anggapoy naperdi.’”

Juan 6:​12