Onlad karga

Onlad saray karga

TEPET 9

Akin et Maniirap so Totoo

“Samay maples ya ombatik et agnaynay a manatalo ed lumba, samay mabiskeg et agnaynay a manatalo ed guerra, samay marunong et agnaynay a walaay naakan, samay intelihente et agnaynay a walaay kayamanan, tan saramay makabat et agnaynay ya ontatalona, ta say panaon tan saray ag-iilaloan a nagawa et onsasabid sikaran amin.”

Eclesiastes 9:11

“Diad panamegley na sakey a too et linmoob ed mundo so kasalanan, tan say patey ed panamegley na kasalanan, ontan met a say patey et kinmayat ed amin a totoo lapud nankasalanan iran amin—.”

Roma 5:​12

“Nipatnag so Anak na Dios parad sayan gagala, pian deralen to iray kimey na Diablo.”

1 Juan 3:8

“Say interon mundo et walad pakayari na samay mauges.”

1 Juan 5:​19