Isaias 34:1-17

  • Panangibales nen Jehova ed saray nasyon (1-4)

  • Magmaliw ya agnapanayaman so Edom (5-17)

34  Singger kayo, sikayo ran nasyon, pian ondengel kayo,Tan talineng kayo, sikayo ran totoo. Ondengel komon so dalin tan say amin a wadtan,Say dalin tan say amin a bunga to.   Ta sinmanok si Jehova ed amin a nasyon,+Tan nampasnok ed amin ya armada ra.+ Deralen to ra;Pateyen to ra.+   Nibantak iray pinatey ed sikara,Tan onsengaw so banget na saray bangkay da;+Natunaw iray palandey lapud* dala ra.+   Nabulok so amin ya armada na katawenan,Tan nalukot so katawenan a singa sakey a lukot. Nalenes so amin ya armada ra,A singa alenes a bulong a napagpag ed sengeg na ubasTan singa kinmebet a bunga a napelag ed kiew ya igos.   “Ta diad katawenan et natalem ed dala so espadak.+ Ondapo itan a mangukom ed Edom,+Ed saray totoon deralen ko.   Walay espada nen Jehova; natalem iya ed dala. Natalem iya ed taba,+Ed dala na saray kilaw a kalakian a karnero tan saray kanding,Tan ed taba a walad saray bato na saray kalakian a karnero. Ta walay ibagat nen Jehova diad Bozra, Sakey a baleg a panamatey diad dalin na Edom.+   Pateyen a kaiba na saratan iray toro,Saray kilaw a baka pati saray mabibiskeg a baka. Say dalin da et nadelap na dala,Tan say dabok da et napanoy taba.”   Ta walay agew a pinili nen Jehova pian ombales ed saray kalaban to,+Say taon a panusa tod sikara lapud Sion.+   Saray ilog to* et magmaliw ya alkitran,Tan say dabok to et magmaliw ya asupre,Tan say dalin to et magmaliw a singa mandarlang ya alkitran. 10  Agew-labin ag-itan naerep;Mantultuloy a mamaatagey so asewek to ed andi-anggaan. Sikatoy mansiansian aderal diad ilabas na saray henerasyon;Anggapoy ondalan ed sikato diad anggad angga.+ 11  Sikatoy kayarianen na saray pelikano tan porcupino,*Tan sikatoy panayaman na saray kulayot tan wawak. Sikatoy sukaten na Dios diad panamegley na lubir a panagsukat a mangipatnag na inkaandi-kakanaan Tan diad panamegley na patawin* a mangipatnag a sikatoy agla napanayaman. 12  Anggapo lad saray gagalangen a totoo to so magmaliw ya ari,Tan naandi la so amin a prinsipe to. 13  Ontubo iray sabit diad saray malet a tori to,Tan saray makaturok a tanaman tan masabit a dikarika diad saray apadiran ya ayaman to. Sikatoy panayaman na saray ason jakal,+Tan panayaman na saray ostrits. 14  Miulop iray ayep ed desierto ed saray mantagloong ya ayep,Tan tawagen na atap a kanding* so kaulop to. On, ditan so panayaman tan pampainawaan na manok ed labi. 15  Ditan so panubongan tan paniknolan na singa panan uleg,Tan pusnakan tan protektaan to iratan. On, ditan so pantitiponan na saray manok a managsibar, a kada sakey et kaiba toy kapareha to. 16  Mansukimat kayod libro nen Jehova tan basaen yon maksil: Anggapoy anggan sakey a nabalang ed sikara;Anggapod sikaray naandian na kapareha,Ta si Jehova so angiter na ganggan,Tan say espiritu to so nantipon ed sikara. 17  Sikato so nandesisyon no antoy apag da,Tan say mismon lima to so anukat ed pasen a nipabtang ed sikara.* Kayarianen da itan ed amin a panaon;Manayam ira ditan diad ilabas na amin a henerasyon.

Paimanod leksab

Odino “Onagus ed saray palandey so.”
Mapatnag a manutukoy ed Bozra, say kabisera na Edom.
Sakey a baleg ya utot a makaturok iray bago to. Diad Ingles et porcupine.
Literal, “saray bato.” Sayan instrumento ya akabitin ed lubir et uusaren pian naseguron maptek so kipaalagey na sakey a bengatla.
Odino posiblin, “singa-kanding a demonyo.”
Literal, “so nanapag parad sikara diad panamegley na lubir a panagsukat.”