Isaias 58:1-14

  • Tua tan palson panag-ayunal (1-12)

  • Panliket ed panngilin na Sabaton (13, 14)

58  “Eyag kay maksil; agmo popokpokan! Ikasil moy boses mo a singa tambuyog. Iyabawag mod totook so nipaakar ed impanrebelde ra,+Tan diad sankaabungan nen Jacob iray kasalanan da.   Inagew-agew da ak ya aanapen,Tan ibabalikas day panliket dan mangamta ed saray dalan ko,Singano ra sakey a nasyon ya angipatnag na inkatunongTan ag-angikaindan ed inkahustisya na Dios da.+ Onkekerew ira ed siak na matunong a panangukom,Panliliketan day onapit ed Dios,+   Tan ibabaga ran: ‘Akin et agmo nanenengneng so panaayunal mi?+ Tan akin et agmo naiimano a papairapen mi sarili mi?’*+ Lapud diad agew na panaayunal yo et aanapen yoy dilin pinabangan* yo,Tan papairapen yo iray trabahador yo.+   Mansusumpal ed pankokolkol tan panlalaban so panaayunal yo,Tan mangakabil kayo ed panamegley na poniti na inkauges. No say panag-ayunal yo et singa ed gagawaen yo natan, agyo iisipen a narengel ed tawen so boses yo.   Onia ta so panag-ayunal a pilien ko,Say agew a pairapen na sakey a too so sarili to,*Ya ituek toy ulo to a singa sakey ya atagey a dika,A gawaen ton dukolan so sakon abel tan dapol? Kasin saya so tatawagen yon panag-ayunal tan agew a makapaliket ed si Jehova?   Andi, onia so panag-ayunal a pilien ko: Say pangekal ed gulonggulong na inkauges,Pangukbar ed taker na pako,+Pangibulos ed saramay napapairap,+Tan pamuter ed kada pako;   Say pangiter moy tinapay ed saray narasan,+Pamatuloy mod saray pobri tan andiay ayaman diad abung mo,Pangawes ed sakey a lakseb a nanengneng mo,+Tan say agmo pangibeneg ed saray kanayon mo.   Diad ontan et onsinag so liwawam a singa ed palbangon,+Tan maples so iyabig mo. Say inkatunong mo et onlad unaan mo,Tan say gloria nen Jehova et manbantay ed benegan mo.+   Diad satan et ontawag ka, tan ebatan ka nen Jehova;Onkerew kay tulong, tan ibaga ton, ‘Wadia ak!’ No ekalen mod pegley mo so pakoTan itundam so pangaakusam tan mauges a panagsalitam,+ 10  No iter mod saray narasan imay mismon pampipilalekan mo,*+Tan peselen mo iramay napapairap,*Diad ontan et onsinag so liwawam diad kabilungetan,Tan say bilunget mo et magmaliw a singa liwawa ed kaagwan.+ 11  Naynay kan iwanwan nen JehovaTan peneken to ka* anggan wala kad amagaan a dalin;+Pabiskegen to iray pukel mo,Tan magmaliw kan singa nasasalog a hardin,+Singa subol ya agbalot naekatan. 12  Ipaalagey da iray abayag lan aderal a pasen parad sika,+Tan ipaalagey mo lamet iray pundasyon na saray apalabas a henerasyon.+ Tawagen kan manag-apiger na saray aderal a padir,*+Say manag-apiger na saray dalan a kawalaan na saray panayaman. 13  No tundaan mo lay* pananap na dilin pankaabigan* mo diad masanton agew ko lapud ganggan nipaakar ed Sabaton,+Tan tawagen mon makapalikliket so Sabaton, sakey a masanton agew nen Jehova, sakey ya agew a nepeg ya igloria,+Tan igloriam itan imbes ya anapen mo iray dilin pankaabigan mo tan mansalitay andi-kakanaan, 14  Diad ontan et makapanliket kan maong ed si Jehova,Tan iyan ta ka ed atagey iran pasen na dalin.+ Pakanen ta ka ed* tawir nen Jacob ya inmunan ateng mo,+Ta si Jehova a mismo so nansalita.”

Paimanod leksab

Odino “kamarerwa mi?”
Odino “panliketan.”
Odino “kamarerwa to.”
Odino “iray napapairap a kamarerwa.”
Odino “pampipilalekan na kamarerwam.”
Odino “so kamarerwam.”
Literal, “na bungaw.”
Literal “isener moy salim ed.”
Odino “panliketan.”
Odino “Panggayagaen ta ka ed.”