Onlad karga

Onlad saray karga

B1

Say Mensahe na Biblia

Si Jehova a Dios so walaay kanepegan a manuley. Say paraan na pananguley to et sankaabigan. Say gagala to parad dalin tan katooan et nasumpal.

Kayari 4026 B.C.E.

Kinuestion na “uleg” so kanepegan nen Jehova a manuley tan say paraan na pananguley to. Insipan nen Jehova a sikatoy mamawala na sakey ya “ilalak,” odino “bini,” a diad kaunoran et maneral ed uleg, si Satanas. (Genesis 3:1-5, 15, paimanod leksab) Balet, inikdan nen Jehova na panaon so totoo ya uleyan so inkasikara diad silong na impluensya na samay uleg.

1943 B.C.E.

Imbaga nen Jehova ed si Abraham a samay insipan ya “ilalak” et manlapud kailalakan to.—Genesis 22:18.

Kayari 1070 B.C.E.

Impaseguro nen Jehova ed si Arin David tan ed anak ton si Solomon a say insipan ya “ilalak” et manlapud linya na pamilya ra.—2 Samuel 7:12, 16; 1 Arari 9:3-5; Isaias 9:6, 7.

29 C.E.

Impakabat nen Jehova a si Jesus so insipan ya “ilalak” a Tomatawir ed trono nen David.—Galacia 3:16; Lucas 1:31-33; 3:21, 22.

33 C.E.

Say uleg a si Satanas et sinugatan toy insipan ya “ilalak” diad impamatey ed si Jesus. Pinaoli nen Jehova si Jesus ed tawen tan inawat to so bili na perpekton bilay nen Jesus, kanian angitarya na basiyan pian perdonaen iray kasalanan tan naikdan na bilay ya andi-anggaan iray kailalakan nen Adan.—Genesis 3:15; Gawa 2:32-36; 1 Corinto 15:21, 22.

Manga 1914 C.E.

Imbantak nen Jesus ed dalin so uleg, si Satanas, a pinansiansia to dia ed loob na antikey a panaon.—Apocalipsis 12:7-9, 12.

Arapen

Ipriso nen Jesus si Satanas ed loob na 1,000 taon insan deralen to, a simbolikon mekmeken tod ulo. Nasumpal so orihinal a gagala nen Jehova parad dalin tan katooan, nalinisan ed kabandayan so ngaran to, tan nitandoro so paraan na pananguley to.—Apocalipsis 20:1-3, 10; 21:3, 4.