Isaias 3:1-26

  • Ibabalang na saray lider na Juda iray totoo (1-15)

  • Naukom iray mangaayat a bibiin ananak na Sion (16-26)

3  Ekalen na tuan Katawan, si Jehova na saray armada,So amin a klase na suporta to ed Jerusalem tan Juda,Salanti, say tinapay tan danum,+   Say mabiskeg a too tan say sundalo,Say ukom tan say propeta,+ say managparles tan say matatken,   Say pangulo na 50,+ say toon rerespetoen a maong, tan say mananimbawa,Say eksperto ed panagmahiko tan say marundunong ed panagsalamangka.+   Saray ugugaw a lalaki so gawaen kon prinsipe ra,Tan sakey ya agnapanmatalkan* so manguley ed sikara.   Pairapen na totoo so balang sakey,Kada sakey et pairapen toy kapara ton too.+ Sakitan na ugaw so masiken, Tan angatan na sakey ya ipapasen ya abebbeba imay sakey a gagalangen.+   Kada sakey et egnaan toy agi to ed abung na ama to, ya ikuan to: “Walay balabal mo—sika so nepeg a manguley ed sikami. Sika so mangasikaso ed sayan bunton na geray.”   Balet diad satan ya agew et sikatoy ag-onabuloy: “Aliwan siak so magmaliw a managtambal na sugat yo;*Anggapoy tinapay odino kawes diad abung ko. Agyo ak gagawaen a manuley na saray totoo.”   Ta atumba so Jerusalem,Tan nagba so Juda,Lapud sumpa rad si Jehova diad salita tan gawa;Nanrebelde ra ed maglorian arapan to.*+   Say itsuray lupa ra so mantasi sumpad sikara,Tan imparungtal day kasalanan da a singa ed Sodoma;+Agda itan inyamot. Pakaskasi la ra,* ta sikara lanlamang so lapuay kadederal da! 10  Ibaga yod saray matunong a magmaliw a maabig so kipapasen da;Natumangan ira lapud saray gagawaen da.*+ 11  Pakaskasi lay mauges!Sikatoy naderal, Ta no antoy ginawa to et ontan met so gawaen ed sikato! 12  Nipaakar ed saray totook, maruksa iray manangipabtang na kimey da,Tan bibii so manguuley ed sikara. Sikayo ran totook, ibabalang kayo na saray lider yo,Tan ginawa ran makawetwet iray dalan yo.+ 13  Ontalindeg si Jehova pian mangakusa;Sikatoy onalagey pian sentensiaan to iray totoo. 14  Ukomen nen Jehova iray mamatatken tan saray prinsipe na totoo to. “Pinoolan yo so kaubasan,Tan walad kaabungan yo iray tinatakew yod saray mairap-bilay.+ 15  Agaylay pakpel yon mamairap ed saray totookTan mangiguragor ed lupa na mairap-bilay diad dalin?”+ so inkuan na Soberanon Katawan a Jehova na saray armada. 16  Inkuan nen Jehova: “Lapud mapaatagey iray bibiin ananak na Sion,A mataltalker so tenger* dan manaakar,Mangaayat so kalilinggis da, angkekelag so kakukupbang da,Mantaningting iray purselas na sali ra, 17  Pagmaliwen met nen Jehova ya agiri so ulo na saray bibiin ananak na Sion,Tan iparungtal nen Jehova iray kamolingan da.+ 18  Diad satan ya agew, ekalen nen Jehova so karakpan na saray purselas da,Saray bedber na ulo tan saray kurti-bulan ya alahas,+ 19  Saray ikaw,* purselas, tan saray pandong, 20  Saray sakbong na ulo, saray kadena na sali, tan saray bariber* ed pagew,Saray kargaan na pabalingit tan saray isusulong dan anting-anting,* 21  Saray singsing ed gamet tan eleng, 22  Saray espisyal a kawes, saray ilalatop a kawes, saray balabal, tan saray pananginay kuarta, 23  Saray espiho+ tan saray kawes a linen,*Saray turbante tan saray pandong. 24  Imbes ya angob na larak a balsamo,+ angob na abulok;Imbes a balkes, sakey a lubir;Imbes a pinarakep a buek, yangyangan ya ulo;+Imbes ya ankablin kawes, sakey a kawes a gawad sakon abel;+Tan imbes ya inkaganggana, pakabidbiran a marka.* 25  Ompatey ed espada iray lalakim,Tan ompatey ed guerra iray mabibiskeg a lalakim.+ 26  Diad saray lolooban to et walay pannangis tan ermen,+Tan sikatoy nataynanan tan onlespak ed dalin.”+

Paimanod leksab

Odino “a manguman-uman.”
Odino “managtambal yo.”
Literal, “ed saray mata na gloria to.”
Odino “so kamarerwa ra.”
Literal, “Kanen da so bunga na saray kagagawa ra.”
Literal, “naunat so beklew.”
Odino “Saray palawit.”
Odino “saray balkes.”
Odino “saray mantaningting ya alahas a gawad baley.”
Odino “saray lalatopan a kawes.”
Marka ya intatak ed laman na sakey ya aripen odino priso.