Onlad karga

Onlad saray karga

TEPET 10

Antoy Ibabaga na Biblia a Nagawad Arapen?

“Saray matunong et tawiren day dalin, tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.”

Salmo 37:29

“Say dalin et mansiansia ya anggad angga.”

Eclesiastes 1:4

“Akmonen to so patey ya anggad angga, tan punasen na Soberanon Katawan a Jehova iray lua ed amin a kalupaan.”

Isaias 25:8

“Diad satan a panaon et makanengneng la ray mata na bulag, tan makarengel la ray layag na telek. Diad satan a panaon et onlukson singa ulsa so piley, tan oneyag ed liket so dila na emel. Ta ombusitsit so danum diad kalawakan, tan onagus so danum diad patar a desierto.”

Isaias 35:​5, 6

“Punasen to so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay patey, anggapo met lay panermen tan panakis tan panotot. Saray datin bengatla et linmabas la.”

Apocalipsis 21:4

“Mangipaalagey ira na kaabungan tan manayam ira ditan, tan mantanem ira na kaubasan tan kanen day bunga to. Ag-ira mangipaalagey tan sananey so manayam, ag-ira mantanem tan sananey so mangan. Ta say bilay na totook et singa karukey na bilay na sakey a kiew, tan sigpot a panliketan na saray pinilik so kimey na saray lima ra.”

Isaias 65:21, 22