Isaias 50:1-11

  • Nanresulta ed problema iray kasalanan na Israel (1-3)

  • Matulok a lingkor nen Jehova (4-11)

    • Dila tan layag na saray nibangat (4)

50  Oniay inkuan nen Jehova: “Wala tay inter kod ina yo a kasulatan parad diborsyo+ sanen sikatoy pinataynan ko? Odino wala tay akautangan ko ya angilakoan kod sikayo?Nilako kayo lapud dilin inkauges yo,+ Tan apataynan so ina yo lapud saray dilin kasalanan yo.+   Akin et anggapoy wadia sanen sinmabi ak? Akin et anggapoy inmebat sanen tinmawag ak?+ Antikey kasi so limak kanian agmakayarin manondon,Odino anggapo kasi pakayarik a mangiliktar?+ Diad pasnok ko et paekaten koy dayat;+Gawaen kon desierto iray ilog.+ Ombanget iray sira ditan lapud anggapoy danum,Tan ompatey ira lapud kapegaan.   Say tawen et kawesan koy kabilungetan,+ Tan sakbongan ko itan na sakon abel.”   Inikdan ak na Soberanon Katawan a Jehova na dila na saray nibangat,*+Pian naamtaan ko no panoy iyebat* ed sakey a naksawan diad pangusar na dugan salita.*+ Liliingen to ak a kinabuasan;Liliingen to ak pian ondengel a singa saray nibangat.+   Nilukasan na Soberanon Katawan a Jehova so layag ko,Tan agak nanrebelde.+ Agak inmarap ed sananey a direksion.+   Inyopresik so beneg ko ed saray mamepekpek ed siakTan saray aping ko ed saray manbabagot na balbas ko. Agko sinaniban so lupak ed saray panag-insulto tan lutda.+   Balet tulongan ak na Soberanon Katawan a Jehova.+ Kanian agko naliknay kababaingan. Kanian pinaawet kon singa bato so lupak,+Tan amtak ya agak nabaingan.   Asingger ed siak imay mangiyaabawag a matunong ak. Siopay makayarin mangakusa* ed siak?+ Onalagey kamin dua.* Siopay walay kaso tod siak? Sikatoy onasingger komon.   Tulongan ak na Soberanon Katawan a Jehova. Siopay mangiyabawag a nankasalanan ak? Ondaan iran amin a singa kawes. Upoten ira na sakey a bigis. 10  Siopa ed sikayo so ontatakot ed si JehovaTan ondedengel ed lingkor to?+ Siopay nanakar ed makapal a kabilungetan, ya anggapoy anggan anton liwawa? Sikatoy manmatalek komon ed ngaran nen Jehova tan onsaral* ed Dios to. 11  “Amin yon mamapadalang na apoyA sengegay ititikyab na dangat,Manakar kayod liwawa na apoy yo,Diad kawalaan na dangat na apoy a pinadalang yo. Niay awaten yo ed limak: Ondukol kayo lapud graben panotot.

Paimanod leksab

Odino “dila a nipasal a maong.”
Literal, “diad sakey a salita.”
Odino posiblin, “pamabiskeg.”
Odino “misangsangan.”
Odino “Manarap kamin dua.”
Odino “mandepende.”