Onlad karga

Onlad saray karga

B12-A

Say Sampot a Simba na Bilay nen Jesus Diad Dalin (Part 1)

Jerusalem tan Say Kaliberliber a Pasen

 1. Templo

 2. Hardin na Getsemani (?)

 3. Palasyo na Gobernador

 4. Abung nen Caifas (?)

 5. Palasyo ya Inusar nen Herodes Antipas (?)

 6. Tiponay Danum na Bethzatha

 7. Tiponay Danum na Siloam

 8. Korte na Sanhedrin (?)

 9. Golgotha (?)

 10. Akeldama (?)

    Onlad agew na:  Nisan 8 |  Nisan 9 |  Nisan 10 |  Nisan 11

 Nisan 8 (Sabaton)

KASELEK NA AGEW (Say agew na saray Judio et onggagapo tan manampot diad kaselek na agew)

 • Sinmabid Betania anemiran agew antis na Paskua

KABUTAY NA AGEW

KASELEK NA AGEW

 Nisan 9

KASELEK NA AGEW

 • Akirungo ed si Simon a datin akating

 • Kinalboan nen Maria na larak a nardo si Jesus

 • Linma iray Judio ed si Jesus tan si Lazaro

KABUTAY NA AGEW

 • Linmoob ed Jerusalem tan malikeliket iray totoo

 • Nambangat diad templo

KASELEK NA AGEW

 Nisan 10

KASELEK NA AGEW

 • Nansanlabi ed Betania

KABUTAY NA AGEW

 • Asaksakbay a linmad Jerusalem

 • Nilinisan toy templo

 • Nansalitay Jehova manlapud tawen

KASELEK NA AGEW

 Nisan 11

KASELEK NA AGEW

KABUTAY NA AGEW

 • Nambangat diad templo, angusar na saray ilustrasyon

 • Kinondena to iray Fariseo

 • Inimano toy balon bii ya nandonasyon

 • Diad Palandey na Saray Olibo, impasakbay toy kaderal na Jerusalem tan angiter na tanda na kiwawala tod arapen

KASELEK NA AGEW