Ed si Hebreo 3:1-19

  • Si Jesus et mas baleg so gloria to nen si Moises (1-6)

    • Amin a bengatla et ginawa na Dios (4)

  • Pasakbay nipaakar ed kaandiay pananisia (7-19)

    • “Natan, no dedengelen yoy boses to” (7, 15)

3  Lapud saya, masanton agagi, a kabiangan ed saray atawag ya onlad tawen,+ nodnonot yo imay bibidbiren* tayon apostol tan atagey a saserdote—si Jesus.+  Sikatoy matoor ed Dios ya anuro ed sikato,+ no panon a si Moises et matoor met legan a manlilingkor ed interon abung* na Dios.+  Ta sikatoy* ipapasen a makanepegan na mas baleg a gloria+ nen si Moises, lapud samay nanggawa na abung et mas papagalangan nen say mismon abung.  Kada abung et walay nanggawa, balet say nanggawa na amin a bengatla et say Dios.  Natan si Moises et matoor a lingkor ed interon abung na Dios, a satan et paneknek* ed saray bengatlan ipakabat diad saginonor,  balet si Kristo et matoor ya anak+ a mangaasikaso ed abung na Dios. Sikatayo so abung To,+ no bembenan tayon malet anggad kasampotan so inkakpel* tayo tan say ilalo ya ipapasirayew tayo.  Kanian, unong ya imbaga na masanton espiritu,+ “Natan, no dedengelen yoy boses to,  agyo papaaweten so puso yo a singa samay agawa sanen pinasanok ak a maong na saray inmuunan atateng yo, a singa ed samay agew a sinubok da ak diad kalawakan,+  a diad satan et sinubok da ak, anggaman anengneng da ray ginawak ed loob na 40 taon.+ 10  Lapud saya et apasnokan ak ed sayan henerasyon tan inkuan ko: ‘Naynay ya onaarawi puso ra, tan agda tutumboken iray dalan ko.’ 11  Kanian diad sanok ko et insambak: ‘Ag-ira onloob ed painawak.’”+ 12  Manalwar kayo, agagi, ompan walad sikayo so nawalaay mauges a puso ya andiay pananisia diad iyaarawi tod mabilay a Dios;+ 13  balet itultuloy yon pasesegen so sakey tan sakey diad kada agew, legan a tatawagen ni itan a “Natan,”+ pian anggapod sikayoy magmaliw ya anawet so puso to lapud mapalikdon pakayari na kasalanan. 14  Ta nibaga a talagan mibibiang itayo ed Kristo no bembenan tayon malet anggad kasampotan so panagmatalek a walad sikatayo manlapud gapo.+ 15  Unong a nibaga la, “Natan, no dedengelen yoy boses to, agyo papaaweten so puso yo a singa samay agawa sanen pinasanok ak a maong na saray inmuunan atateng yo.”+ 16  Ta siopa ray akadngel, ingen ta pinasanok dan maong so Dios? Agta amin iramay pinmaway ed Ehipto ya indaulo nen Moises?+ 17  Tan siopa ray sengegan no akin ya apasnokan so Dios ed loob na 40 taon?+ Agta saramay nankasalanan, ya inaatey diad kalawakan?+ 18  Tan siopa iramay insamba na Dios ya agmakaloob ed painawa to? Agta saramay aliwan matulok? 19  Kanian anengneng tayo ya ag-ira akaloob lapud anggapoy pananisia ra.+

Paimanod leksab

Odino “iyaabawag.”
Ontutukoy iya ed nasyon na Israel.
Salanti, si Jesus.
Odino “pantasi.”
Odino “bulos a panagsalita.”