Ed si Hebreo 6:1-20

  • Itultuloy tayoy manpatatken (1-3)

  • Saramay sinmian et singa da ipapasak lamet ed poste so Anak (4-8)

  • Pagmaliw yon segurado so ilalo yo (9-12)

  • Seguradon nasumpal so sipan na Dios (13-20)

    • Agmanguman so insipan tan sinambaan na Dios (17, 18)

6  Kanian, natan ta asumpal tayo la ed saray manunan bangat+ nipaakar ed Kristo, itultuloy tayoy manpatatken,+ ya agtayo komon mangileletneg lamet na pundasyon, salanti, say pagbabawi ed saray inatey a gawa tan say pananisia ed Dios,  say bangat nipaakar ed nanduruman klase na bautismo tan pangitatapew ed saray lima,+ say kioli na inaatey+ tan andi-anggaan a panangukom.  Tan gawaen tayo iya, no iyabuloy na Dios.  Ta saramay aliwawaan nensaman+ tan saramay akaawat na regalo a nanlapud tawen ontan met na masanton espiritu,  tan saramay akaawat na maabig a salita na Dios tan saray bendisyon* nipaakar ed onsabin panaon,*  balet ta sinmian ira,+ et imposible la ran natulongan a magbabawi, ta singa da ipapasak lamet ed poste so Anak na Dios tan papabandayen da ed arap na totoo.+  Ta say dalin et mangaawat na bendisyon na Dios sano eesepen na satan so uran a naynay ya ompepelag ditan, insan mamapawala na saray tanaman a makagunggona ed saramay nantanem.  Balet no mamapawala itan na dikarika tan sabisabit, satan et pinaulyanan tan magano lan nisamba, tan diad kaunoran et poolan.  Balet, agagin inad-aro, anggano oniay panagsalita mi, kombinsido kamin mas maabig so kipapasen yo, a walad sikayo ray bengatlan mangitonton ed kililiktar. 10  Ta say Dios et matunong kanian agto lingwanan so gawa yo tan say aro ya impanengneng yo parad ngaran to+ diad panlilingkor yo ed saray masanto tan diad pantultuloy yon panlingkor ed sikara. 11  Balet labay mi ya itultuloy ya ipanengneng na kada sakey ed sikayo so ontan ya inkakuli yo pian say ilalo yo et magmaliw a segurado+ anggad sampot,+ 12  pian agkayo magmaliw a mangiras,+ noagta aligen yo iramay angawat* na saray sipan lapud pananisia tan inkaanos da. 13  Ta sanen inter na Dios so sipan to ed si Abraham, sikatoy nansamba ed ngaran to, ta anggapo so mas atagey a ngaran a napansambaan to,+ 14  ya inkuan to: “Seguradon bendisyonan ta ka tan seguradon parakelen ta ka.”+ 15  Kanian kayari impan-anos nen Abraham, agamoran to yan sipan. 16  Ta saray totoo et mansasamba ed ngaran na sakey a mas atagey, tan satan so mamatunda ed antokaman a sangsangan, ta sakey itan a legal a garantiya ed sikara.+ 17  Mipadpara, sanen denesidi na Dios so mangiter na mas malinew ya ebidensya ed saray tomatawir na sipan+ ya agmanguman so gagala* to, ginarantiyaan to itan* ed panamegley na sakey a samba, 18  pian diad panamegley na duaran agmanguman a bengatla* a nipaakar ed saraya et imposiblin mantila so Dios,+ sikatayo ran oonlad panagsalimbengan et napaseseg a maong ya ombemben a malet ed ilalo a nitarya ed sikatayo. 19  Walaan itayo na sayan ilalo+ bilang angkla na kamarerwa tayo,* a segurado tan malet, tan saya so mangiloob ed sikatayo ed lampas na kurtina,+ 20  a nilooban na samay inmuna la parad sikatayo, si Jesus,+ a nagmaliw ya atagey a saserdote ed andi-anggaan a mipadpara ed si Melquisedec.+

Paimanod leksab

Literal, “saray pakayari.”
Odino “onsabin sistema na bengabengatla.” Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “anawir.”
Odino “simbawa.”
Odino “sikatoy sinmalet.” Literal, “sikatoy amegley.”
Salanti, say sipan tan sinambaan nen Jehova.
Odino “na bilay tayo.”