Ed si Hebreo 13:1-25

  • Sampot iran bilin tan saray panangumusta (1-25)

    • Aglilingwanan so panagparawes (2)

    • Komon ta say panangasawa et galangen (4)

    • Tuloken iramay mangidadaulo (7, 17)

    • Mangiyapay na bagat a panangidayew (15, 16)

13  Mantultuloy kayon manaaroan bilang sanaagi.+  Agyo lilingwanan so panagparawes,*+ ta diad panamegley na satan, agnaam-amtaan na arum a say sinangkaili ra et saray anghel.+  Nodnonot yo iramay walad prisoan*+ a singano kaiba da kayon apriso,+ tan saramay mamaltratoen, lapud sikayo met a mismo et manbibilay ni diad dalin.*  Komon ta say panangasawa et galangen na amin a totoo, tan ag-itan komon narutakan,+ ta ukomen na Dios iray manggagawa na seksual ya imoralidad* tan mikakalugoran.+  Komon ta agnapatnagan ed kabibilay yo so panangaro ed kuarta,+ tan mankontento kayo ed saray bengatlan walad sikayo.+ Ta inkuan na Dios: “Agta kan balot taynanan, tan agta kan balot paulyanan.”+  Diad ontan et makapanmatalek itayo tan ibaga tayo: “Si Jehova* so mananulong ko; agak ontakot. Antoy nagawaan na too ed siak?”+  Nonot yo iramay mangidadaulo diad limog yo,+ ya angibangat ed sikayo na salitay Dios, tan legan yon nonodnonoten iray maabig a resulta na kagagawa ra, alig yoy pananisia ra.+  Nensaman, natan, tan diad andi-anggaan, si Jesu-Kristo et agbalot manguuman.  Agkayo papaibalang ed nanduruma tan agkabat iran bangat, ta mas maabig a say puso et pabiskegen na agnaparaan a kaabigan imbes a saray naakan,* ya agmakagunggona ed saramay alabas a mamapabli ed saraya.+ 10  Walay altar tayo a ditan et agnayarin mangan iramay manggagawa na sagradon panaglingkor diad tabernakulo.+ 11  Ta say laman na saray ayep, a say dala na saratan et aawiten na atagey a saserdote diad masanton pasen bilang apay parad kasalanan, et popoolan diad paway na kampo.+ 12  Kanian si Jesus et nanirap met ed paway na puerta na syudad,+ pian napasanto iray totoo diad panamegley na mismon dala to.+ 13  Onla tayo sirin ed sikato diad paway na kampo, ya itepel tayoy panagbalaw ya intepel to,+ 14  ta dia et andian itayo na syudad a mansiansia, balet magunaet tayon aalagaren imay syudad ya onsabi.+ 15  Diad panamegley to et naynay tayo komon a mangiyapay ed Dios na bagat a panangidayew,+ salanti, say bunga na saray bibil tayo+ a mangiyaabawag ed ngaran to diad publiko.+ 16  Sakey ni, agyo lilingwanan so panggawa na maabig tan say panginabang ed arum no antoy walad sikayo,+ ta naliliketan a maong so Dios ed saratan a bagat.+ 17  Magmaliw kayon matulok ed saramay mangidadaulo diad limog yo+ tan manpasakop kayo,+ ta sikaray naynay a mangaasikaso ed sikayo* tan walay eebatan da ed saya,+ pian nagawaan da iya a maliket aliwan makapakesaw, ta saya et pakaderalan yo. 18  Itultuloy yo kamin ipikasi, ta matalek kami a malinis* so konsiensia mi, unong a labay mi manbilay a matua ed amin a bengatla.+ 19  Balet nagkalalo la a papasesegen ta kayon manpikasi pian makapawil ak a tampol ed sikayo. 20  Natan, komon ta say Dios na kareenan, ya amaoli ed samay manunan managpastol+ na saray karnero, say Katawan tayon Jesus, ya awit toy dala nipaakar ed andi-anggaan a sipanan, 21  et ikdan to kayo na amin a maabig a bengatlan nakaukolan yo pian nagawaan yoy linawa to, tan diad panamegley nen Jesu-Kristo et gawaen to komon ed sikatayo so makapaliket ed pakanengneng to. Sikatoy nigloria komon ya anggad angga. Amen. 22  Natan agagi, kerewen kod sikayo ya awaten yo komon iyan panamaseseg, ta antikey so ginawak a sulat parad sikayo. 23  Labay kon naamtaan yo a nibulos lay agi tayon Timoteo. No makasabin tampol, sikatoy kaibak sano onla ak ed sikayo. 24  Ikumustaan yo ak ed amin a mangidadaulo diad limog yo tan ed amin a masanto. Manpapakumusta ed sikayo iray agagi ed Italya.+ 25  Niwala komon ed sikayon amin so agnaparaan a kaabigan.

Paimanod leksab

Odino “ya ipatnag so kaabigan ed saray estranghero.”
Literal, “iramay binalor.”
Odino posiblin, “a singano maniirap kayon kaiba ra.”
Nengnengen so Glosaryo, “Seksual ya imoralidad.”
Nengnengen so Apendise A5.
Salanti, saray totontonen nipaakar ed naakan.
Odino “kamarerwa yo.”
Odino “matua.”