Ed si Hebreo 4:1-16

  • Say peligro na ag-iloob ed painawa na Dios (1-10)

  • Panamaseseg ya onloob ed painawa na Dios (11-13)

    • Say salita na Dios et mabilay (12)

  • Si Jesus, say sankaabigan ya atagey a saserdote (14-16)

4  Kanian, lapud wala nin siansia so sipan ya onloob ed painawa to, manalwar itayo ompan walad sikatayo so ipasen ya agmakanepegan ed satan.+  Ta nipasabi met la ed sikatayo so maong a balita,+ a singa met ed inmuunan atateng tayo; balet ag-ira agunggonaan ed salitan nadngel da, lapud andian iray pananisia a singa ed pananisia na saramay dinmengel.  Tan sikatayo ran angipatnag na pananisia et onloloob la ed painawa, balet nipaakar ed sikara et oniay imbaga to: “Kanian diad sanok ko et insambak, ‘Ag-ira onloob ed painawak,’”+ anggano asumpal la ray kimey to manlapud inkiletneg na mundo.+  Ta diad sakey a pasen ed kasulatan et oniay imbaga to nipaakar ed komapiton agew: “Tan say Dios et nampainawa ed komapiton agew manlapud amin a kimey to,”+  tan imbaga to lamet: “Ag-ira onloob ed painawak.”+  Kanian, lapud wala ni ran siansia so onloob ed satan, tan saramay inmunan angipasabian na maong a balita et ag-akaloob lapud ag-ira matulok,+  wala lamet so tinandaan ton sakey ya agew, ya inkuan ton “Natan” diad salmo nen David kayari na abaybayag a panaon; unong a nibaga la, “Natan, no dedengelen yoy boses to, agyo papaaweten so puso yo.”+  Ta no niloob la ra nen Josue+ diad sakey a pasen na painawa, anggapo la komon so sananey nin agew ya ibaga na Dios ed saginonor.  Kanian wala nin siansia so painawa ed sabaton parad totoo na Dios.+ 10  Ta say toon akaloob la ed painawa na Dios et nampainawa met la ed saray dilin kimey to, no panon a say Dios et nampainawa met ed saray kimey to.+ 11  Gawaen tayo sirin so anggaay nayarian tayo ya onloob ed satan a painawa, pian anggapoy napelag tan mangalig ed satan ya alimbawa na agkatutulok.+ 12  Ta say salita na Dios et mabilay+ tan makapanyari tan mas makdem nen say dinanman a duaray-tarem ya espada+ tan ontalos anggad pansianen toy kamarerwa* tan espiritu,* tan saray pukel* tan utek na saratan, tan natebek to ray kanonotan tan intension na puso. 13  Tan anggapo so pinalsa ya agnanengneng na Dios,+ balet amin a bengatla et mapatpatnag tan sankanengneng na samay sakey a walaan itayoy eebatan.+ 14  Kanian, lapud walaan itayoy sankaabigan ya atagey a saserdote a linmoob la ed tawen, si Jesus ya Anak na Dios,+ itultuloy tayon iyabawag ed publiko so pananisia tayo ed sikato.+ 15  Ta say atagey a saserdote tayo et makapilikna ed saray kakapuyan tayo,+ lapud asali to so amin a klase na subok a nasasali tayo, balet ta andian na kasalanan.+ 16  Onasingger itayo sirin ed trono na agnaparaan a kaabigan na Dios tekep na bulos a panagsalita,+ pian makaawat tayoy panangasi tan agnaparaan a kaabigan ya ontulong ed sikatayo diad dugan panaon.

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “langolangoan.”