Ed si Hebreo 9:1-28

  • Sagradon panaglingkor diad santuaryo ed dalin (1-10)

  • Linmoob si Jesus ed tawen, ya awit toy dala to (11-28)

    • Manamegley na balon sipanan (15)

9  Samay akaunan sipanan et walaan nensaman na legal iran kakaukolanen parad sagradon panaglingkor tan walaan na masanton pasen+ diad dalin.  Ta ginawa so unonan kuarto na tabernakulo, a wadtan so kandelero+ tan say lamisaan tan saray apay a tinapay;+ tan tatawagen itan a Masanton Pasen.+  Balet diad biek na komaduan kurtina+ et samay kuarto na tabernakulo a tatawagen a say Sankasantosan.+  Wadia so balitok a panagkargaan na insenso+ tan say kaban na sipanan+ a binalkot na balitok,+ ya anginan ed balitok a banga a nankargay mana+ tan say sinmimit a baston nen Aaron+ tan saray tapyas na baton+ akasulatan na sipanan;  tan walad tapew na satan iray maglorian kerubin a manasakbong ed sakob a parad pipupulangan.*+ Balet aliwa nin natan so panaon pian detalyadon ibaga ed sikayo irayan bengatla.  Kayarin ginawa irayan bengatla ed onian paraan, saray saserdote et regular ya onloloob ed unonan kuarto na tabernakulo pian manggawa na sagrado iran panaglingkor;+  balet say atagey a saserdote labat so onloloob ed komaduan kuarto a maminsan ed sakey taon,+ a walay awit ton dala+ ya iyapay to parad inkasikato+ tan parad saray agginagalan kasalanan na totoo.+  Kanian impalinew na masanton espiritu a say dalan a paonlad masanton pasen* et agni niparungtal legan ya akaalagey ni so unonan tabernakulo.+  Sayan tabernakulo et sakey a simbolo* nipaakar ed kaplesan a panaon,+ tan unong ed sayan uksoyan, saray regalo tan saray bagat et iyaapay.+ Balet, agsigpot a nalinisan na saraya so konsiensia na samay toon manggagawa na sagradon panaglingkor.+ 10  Saraya et nipaakar labat ed saray kakanen tan iinumen tan nanduruman seremonyal a panag-uras.*+ Saraya et legal a kakaukolanen nipaakar ed pisikal iran bengatla+ tan nepeg irayan gawaen anggad aturon panaon a nipetek iray bengatla. 11  Balet sanen sinmabi si Kristo bilang atagey a saserdote nipaakar ed saray maabig a bengatlan nagagawa la, sikatoy linmoob diad mas baleg tan mas perpekton tabernakulo ya agginawa na too, salanti, agkabiangan na saray pinalsa diad dalin. 12  Sikatoy pinsanan a linmoob ed masanton pasen, a say awit to et aliwan dala na saray kanding tan kilaw a kalakian a baka noagta say mismon dala to,+ tan diad panamegley to et agamoran tayoy andi-anggaan a kililiktar.*+ 13  Ta no say dala na saray kanding tan saray kalakian a baka+ tan say dapol na manmarmarikit* a baka ya insabuyag ed saramay arutakan et nayarin manggawad sikara a malinis ed laman,+ 14  agta nagkalalo lay dala na Kristo,+ a diad panamegley na andi-anggaan ya espiritu et inyapay toy inkasikato ed Dios bilang bagat ya andiay pakabalawan? Nalinisan na dala to iray konsiensia tayo ed saray inatey a gawa+ pian makapanlingkor itayo ed mabilay a Dios.+ 15  Kanian sikato so manamegley na balon sipanan+ pian saramay tinawag et naawat day sipan ya andi-anggaan a tawir,+ ta sikatoy inatey pian diad panamegley na dondon+ et nibulos ira ed saray impakasumlang da diad akaunan sipanan. 16  Ta no walay sipanan, kaukolan ya ompatey ni imay toon kabiangan na sipanan, 17  lapud napaletan labat so sipanan kayari ipatey, ta ag-itan napaletan legan a mabilay imay toon kabiangan na sipanan. 18  Kanian, anggan samay akaunan sipanan et agmet onepekto* no anggapoy impaagus a dala. 19  Ta sanen nibaga la nen Moises ed amin a totoo so amin a kakaukolanen na Ganggan, inala to so dala na saray kilaw a kalakian a baka tan kanding, pati say danum, ambalbalangan abel, tan tanaman a hisopo, tan winalsikan to so libro na sipanan* tan amin a totoo, 20  a kuan to: “Saya so dala nipaakar ed sipanan ya ingganggan na Dios a gawaen yo.”+ 21  Winalsikan to met na dala so tabernakulo tan say amin a pananginan ya uusaren ed masanton panaglingkor.*+ 22  On, unong ed Ganggan, amin lawarin bengatla et nalilinisan ed panamegley na dala,+ tan no anggapoy iyibung a dala, agnaperdona iray kasalanan.+ 23  Kanian saray mangililitrato+ ed saray bengatlan walad tawen et kaukolan a nalinisan ed panamegley na saray bagat ya ayayep,+ balet saray bengatlan walad tawen et mankaukolan na mas maabig iran bagat. 24  Ta si Kristo et linmoob diad mismon tawen,+ aliwan diad sakey a masanton pasen a ginawa na too,+ a mangirerepresenta labat ed samay tua,+ kanian sikatoy onaarap la natan ed Dios parad sikatayo.+ 25  Say gagala et aliwan pian naynay ton iyapay so inkasikato, a singa ed atagey a saserdote a tinaon ya onloloob ed masanton pasen+ ya awit toy agto dala. 26  Ta no ontan, sikatoy naynay a manirap manlapu la ed inkiletneg na mundo. Balet natan et sikatoy pinsanan a nampanengneng diad kaunoran iran parte na sayan panaon* pian ekalen toy kasalanan diad impangibagat to ed inkasikato.+ 27  Tan no panon a saray totoo et niganan ompatey a maminpinsan, balet kayari na saya et makaawat iray panangukom, 28  ontan met so Kristo, ya aminpinsan ya inyapay pian awiten to ray kasalanan na dakel;+ tan diad komaduan pankanawnawa a sikatoy manpanengneng et aliwan lapud kasalanan.* Tan sikatoy nanengneng na saramay magunaet a manaalagar ed sikato pian iliktar to ra.+

Paimanod leksab

Odino “ed pasen parad pananakbong.”
Saya et manutukoy ed “Sankasantosan.”
Odino “ilustrasyon; parabolo.”
Literal, “nanduruman panagbautismo.”
Literal, “karondon.”
Odino “kilaw.”
Literal, “onggapo.”
Odino “so lukot.”
Odino “panaglingkor ed publiko.”
Odino “na saray sistema na bengabengatla.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “aliwan pian mangekal na kasalanan.”