Onlad karga

Eksperiensya na Saray Tasi nen Jehova

Saray Tasi nen Jehova et gagawaen day anggaay nayarian dan paigiya so panagnonot, panagsalita, tan kakikiwas da ed Salita na Dios, say Biblia. Amtaen no antoy epekto na satan ed bilay da tan ed arum ni.

EKSPERIENSYA

Say Amta Ra et Pastor

Diad ag-iilaloan ya lugar, sakey ya Tasi nen Jehova ed Chile so akapanginabang na maong a balita tan impaliwawa to ya agkaiba ed gagala na Dios ya ompatey so totoo.

EKSPERIENSYA

Say Amta Ra et Pastor

Diad ag-iilaloan ya lugar, sakey ya Tasi nen Jehova ed Chile so akapanginabang na maong a balita tan impaliwawa to ya agkaiba ed gagala na Dios ya ompatey so totoo.