Onlad karga

Eksperiensya na Saray Tasi nen Jehova

Saray Tasi nen Jehova et gagawaen day anggaay nayarian dan paigiya so panagnonot, panagsalita, tan kakikiwas da ed Salita na Dios, say Biblia. Amtaen no antoy epekto na satan ed bilay da tan ed arum ni.

EKSPERIENSYA

Agustoan Da Iray Inter Ton Sulat

Anto ray balibalin resulta na pampulong panamegley na sulat?

EKSPERIENSYA

Agustoan Da Iray Inter Ton Sulat

Anto ray balibalin resulta na pampulong panamegley na sulat?

Uumanen na Biblia so Bilay