Onlad karga

Eksperiensya na Saray Tasi nen Jehova

Saray Tasi nen Jehova et gagawaen day anggaay nayarian dan paigiya so panagnonot, panagsalita, tan kakikiwas da ed Salita na Dios, say Biblia. Amtaen no antoy epekto na satan ed bilay da tan ed arum ni.

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

Singa Wala Lad Siak so Amin ya Pinangarap Ko

Walad kaksilan, baleg so naaalmo, tan sikat si Stéphane, balet agmaliket tan nalilikna ton walay kulang ed bilay to. Panon ya awalaan na direksion so bilay to tan nalmo toy tuan liket?

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

Singa Wala Lad Siak so Amin ya Pinangarap Ko

Walad kaksilan, baleg so naaalmo, tan sikat si Stéphane, balet agmaliket tan nalilikna ton walay kulang ed bilay to. Panon ya awalaan na direksion so bilay to tan nalmo toy tuan liket?

Uumanen na Biblia so Bilay