Gagawaen na Saray Tasi nen Jehova

Say Panagpulong Mi

Pangusar ed JW.ORG Pian Nipaamtay Mensahe na Biblia

Labalabay na Saray Tasi nen Jehova, ugaw man o maedad, ya usaren so in-redesign ya website pian nipaamtad dakel ya totoo anggad posible so maong a balita na Panarian.

Pangusar ed JW.ORG Pian Nipaamtay Mensahe na Biblia

Labalabay na Saray Tasi nen Jehova, ugaw man o maedad, ya usaren so in-redesign ya website pian nipaamtad dakel ya totoo anggad posible so maong a balita na Panarian.

Say Panpa-publish Mi

Pangibubunog na Literatura Diad Congo

Kada bulan, manbiabiahe na arawi iray Tasi nen Jehova pian mangi-deliver na saray Biblia tan publikasyon ya base ed Biblia ed saray taga Democratic Republic of the Congo.

Pangibubunog na Literatura Diad Congo

Kada bulan, manbiabiahe na arawi iray Tasi nen Jehova pian mangi-deliver na saray Biblia tan publikasyon ya base ed Biblia ed saray taga Democratic Republic of the Congo.

Proyekton Panagpaalagey

Britain Photo Gallery 7 (Setyembre 2018 Anggad Pebrero 2019)

Nengnengen so inaligwasan na pampapaalagey na balon branch office na Saray Tasi nen Jehova diad Chelmsford, Britain.

Britain Photo Gallery 7 (Setyembre 2018 Anggad Pebrero 2019)

Nengnengen so inaligwasan na pampapaalagey na balon branch office na Saray Tasi nen Jehova diad Chelmsford, Britain.